Šport a rekreácia

Všeobecná charakteristika študijného programu
Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne i skupinovo, a to nie len z hľadiska adekvátneho využívania voľného času, ale aj skvalitnenia pracovného režimu. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre jeho intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. Absolvent bakalárskeho štúdia sa špecializuje na široké spektrum bežnej populácie, ale zároveň predstavuje osobnosť kongruentnú so zameraním štúdia. Je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemysel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb.


Uplatnenie absolventov
Absolvent tohto študijného programu má prierezové vedomosti o zákonitostiach biologického, motorického, psychického a sociálneho vývinu človeka, ktoré vie využiť v praktickej činnosti pri tvorbe a realizácii pohybových programov. Je kompetentný samostatne organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný proces a športovú činnosť podľa veku, pohlavia, zdravotného stavu a záujmu. Na základe získaných vedomostí vie aktívne pracovať s informáciami a orientovať sa v pilieroch životného štýlu (nutričné zvyklosti, pohybová aktivita, spánok, mentálne nastavenie, sociálny kontext).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
- úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
- absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti
Teoretická časť:
- vedomosti z biológie človeka v rozsahu gymnaziálnej látky
- vedomosti z telesnej výchovy - základné pojmy, pravidlá športových disciplín, testovanie pohybových schopností
a zručností, štruktúra pohybových schopností, história telesnej výchovy, olympizmus, telovýchovný proces
Praktická časť:
zisťuje úroveň motorickej výkonnosti na základe týchto testov:
-plávanie vo vzdialenosti 100m ľubovoľným plaveckým spôsobom (na čas)
-predpísaná gymnastická zostava (popis v podmienkach PK na webstránke UPJŠ-ÚTVŠ)
-aeróbna vytrvalosť-viacstupňový vytrvalostný beh
Viac informácií nájdete na : www.upjs.sk/pracoviska/ustav-telesnej-vychovy/zaujemcovia-o-studium/Podmienky pre zahraničných študentov
Záujemcovia o štúdium zo zahraničia musia spĺňať rovnaké podmienky pre prijatie, ako študenti zo SR. Študijný program šport a rekreácia sa realizuje iba v slovenskom jazyku, štúdium je bezplatné, avšak uchádzači musia byť na štúdium jazykovo pripravení.
International applicants must meet the same admission requirements as domestic students. Given that the study programme Sport and Recreation is taught in the Slovak language, international students must be competent in the Slovak language. The study is free of charge.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí medailisti z medzinárodných športových podujatí – ME, MS, účastníci OH, resp. Svetovej univerziády za predchádzajúce 4 roky, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer koncoročných vysvedčení zo SŠ a maturitnej skúšky do 2,00.

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači sú prijímaní na bakalársky študijný program šport a rekreácia, po skončení ktorého sú absolventi pripravení ďalej pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore šport, alebo v príbuzných odboroch.

Forma prijímacej skúšky
praktická a teoretická
Teoretická časť:
- vedomosti z biológie človeka v rozsahu gymnaziálnej látky
- vedomosti z telesnej výchovy - základné pojmy, pravidlá športových disciplín, testovanie pohybových schopností a zručností, štruktúra pohybových schopností, história telesnej výchovy, olympizmus, telovýchovný proces
Praktická časť:
zisťuje úroveň motorickej výkonnosti na základe týchto testov:
-plávanie vo vzdialenosti 100m ľubovoľným plaveckým spôsobom (na čas)
-predpísaná gymnastická zostava (popis v podmienkach PK na webstránke UPJŠ-ÚTVŠ)
-aeróbna vytrvalosť-viacstupňový vytrvalostný behTesty
Teoretická časť:
- vedomosti z biológie človeka v rozsahu gymnaziálnej látky
- vedomosti z telesnej výchovy - základné pojmy, pravidlá športových disciplín, testovanie pohybových schopností a zručností, štruktúra pohybových schopností, história telesnej výchovy, olympizmus, telovýchovný proces
Praktická časť:
zisťuje úroveň motorickej výkonnosti na základe týchto testov:
-plávanie vo vzdialenosti 100m ľubovoľným plaveckým spôsobom (na čas)
-predpísaná gymnastická zostava (popis v podmienkach PK na webstránke UPJŠ-ÚTVŠ)
-aeróbna vytrvalosť-viacstupňový vytrvalostný beh


 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.01.2023 - 14.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Prílohy
 • Člen reprezentácie školy (papierová forma)
 • Ďalšie aktivity (papierová forma)
 • Hráč v krajskej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v okresnej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v najvyššej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v druhej najvyššej súťaži (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Reprezentant (papierová forma)
 • Vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie: (výlučne bankovým prevodom)
číslo účtu v tvare IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351
variabilný symbol: 9101
špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 05.01.2023 12:07

Upozorniť na neaktuálne údaje