Šport a rekreácia

Všeobecná charakteristika študijného programu
Vzdelanie v tomto programe pripravuje vysokoškolsky vzdelaného absolventa pre praktické pôsobenie v oblasti športu, konkrétne športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Absolvent je schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovno-športový proces zameraný na prevenciu smerujúcu k zdravému životnému štýlu a kvalite života, na oblasť pohybovej rekreácie, ktorá je spätá so zmysluplným využívaním voľného času. Absolvent disponuje teoretickou a praktickou pedagogicko-psychologickou výbavou a poznatkami z manažmentu, ktoré sú potrebné pre efektívnu prácu s ľuďmi individuálne i skupinovo, a to nie len z hľadiska adekvátneho využívania voľného času, ale aj skvalitnenia pracovného režimu. Biologicko-medicínsky základ poznatkov mu umožňuje chápať súvislosti medzi záťažou, adaptabilitou a odolnosťou, ktoré potrebuje pre jeho intervenčnú činnosť pri tvorbe pohybových a športovo-rekreačných programov. Absolvent bakalárskeho štúdia sa špecializuje na široké spektrum bežnej populácie, ale zároveň predstavuje osobnosť kongruentnú so zameraním štúdia. Je odborník, ktorý vie pracovať koncepčne a tvorivo, využívajúc moderné prostriedky, ktoré prináša „priemysel“ športu, rekreačných služieb, cestovného ruchu, turizmu a v súčasnosti expandujúcich welness služieb.


Uplatnenie absolventov
Hlavným cieľom študijného programu Šport a rekreácia v bakalárskom stupni je príprava absolventov, ktorí:
- sú pripravení pokračovať v druhom stupni vysokoškolského vzdelania v odbore Šport alebo príbuzných odboroch;
- sú teoreticky a prakticky pripravení na zvládnutie profesií s možnosťou uplatniť sa ako:
a) organizátor/koordinátor výchovno-vzdelávacích a tréningových programov a podujatí v športe a rekreácii v spolupráci so subjektmi v oblastiach vzdelávacích, športových, rekreačných; turistiky a cestovného ruchu, ďalej liečebno - diagnosticko – regeneračných služieb, sociálnych služieb a masmédií, ziskovými a neziskovými organizáciami,
b) animátor športových, kultúrno-spoločenských a zábavných podujatí voľného času a rekreácie pre rôzne cieľové skupiny,
c) tvorca a/alebo poskytovateľ športovo-turistických a rekreačných služieb a produktov, tréner športu pre všetkých so zameraním na zdravotne a kompenzačne orientovaný športový tréning a pohybovú rekreáciu
d) metodik/projektant/konzultant rozvoja športu a rekreácie v štátnej správe a samospráve.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základné podmienky prijatia na štúdium:
- úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (doložené maturitným vysvedčením a výročnými vysvedčeniami za 1. – 4. resp. 5. ročník stredoškolského štúdia (maturitné vysvedčenie a vysvedčenie posledného ročníka stredoškolského štúdia - u notára, alebo na matrike overené fotokópie)),
- riadne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“ na akademický rok 2021/2022 v elektronickej, alebo klasickej forme s vyplnenými polročnými známkami z posledného roku štúdia a z koncoročných vysvedčení z predchádzajúcich troch rokov štúdia - ktoré sú potvrdené strednou školou.
- splnenie podmienok prijímacieho konania.
Výsledky prijímacieho konania zohľadňujú okrem praktickej prijímacej skúšky i študijné výsledky stredoškolského štúdia a výsledky dosiahnuté v športových a iných aktivitách za posledné tri roky, ktoré sú relevantné k štúdiu daného programu (doručené spolu s prihláškou). Akceptuje sa výlučne úradný dokument (preukaz, listina, diplom, licencia, nominačný list, potvrdenie od zväzu, klubu, školy a pod.), potvrdený oprávnenou inštitúciou (kópia nebude akceptovaná).


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí medailisti z medzinárodných športových podujatí – ME, MS, účastníci OH, resp. Svetovej univerziády za predchádzajúce 4 roky, ktorí zároveň dosiahli študijný priemer koncoročných vysvedčení zo SŠ a maturitnej skúšky do 2,00.

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Študijný program: Šport a rekreácia
Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný program – denná forma
Termín podania prihlášky: do 16.4. 2021
Termín konania prijímacej skúšky : 10.6.- 11.6.2021
Počet plánovaných uchádzačov/rok: 70 uchádzačov


Forma prijímacej skúšky
Komplexne sa pri prijímacom konaní posudzuje: max. počet bodov 65
a) Priemer známok na maturitnej skúške: max 5b
b) Priemer známok na koncoročnom vysvedčení počas celého
stredoškolského štúdia: max 5b
c) Známka z cudzieho (anglického) jazyka na mat. skúške: max 5b
d) Športové aktivity a kvalifikácie, resp. iné aktivity
a kvalifikácie (umelecké, kultúrne, oblasť CR): max 10b
e) Výsledok prijímacej skúšky A (teoretická časť): max 10b
f) Výsledok prijímacej skúšky B (praktická časť): max 30bTesty
Teoretická časť:
Vedomosti z biológie človeka a telesnej výchovy sa požadujú v rozsahu gymnaziálnej látky.
A) biológia človeka - učivo 3. a 4. ročníka gymnázií
B) TV - základné pojmy, pravidlá športových disciplín, testovanie pohybových schopností a zručností, štruktúra pohybových schopností, história telesnej výchovy, olympizmus, telovýchovný proces).
Odporúčaná literatúra:
BRTKOVÁ, M. - BUKOVÁ A. a kol. 2013. Šport a rekreácia. Vybrané kapitoly pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Šport a rekreácia na Ústave telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach. Košice: UPJŠ. 116 s. ISBN 978-80-7097-997-6.
Biológia človeka - http://pdf.truni.sk/e-skripta/bc/
ŠVEDOVÁ, M. - UHER, I. Vybrané kapitoly z dejín telesnej kultúry a športu. https://unibook.upjs.sk/img/cms/2013/utvas/Dejiny-telesnej-kultury-a-sportu.pdf

Praktická časť:
Skúška pozostáva z praktickej časti zisťujúcej úroveň motorickej výkonnosti na základe týchto testov:
-plávanie vo vzdialenosti 100m ľubovoľným plaveckým spôsobom (na čas)
-predpísaná gymnastická zostava (popis v podmienkach PK na webstránke UPJŠ-ÚTVŠ)
-aeróbna vytrvalosť-viacstupňový vytrvalostný beh


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2020 - 16.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2021 - 11.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Prílohy
 • Člen reprezentácie školy (papierová forma)
 • Ďalšie aktivity (papierová forma)
 • Hráč v krajskej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v okresnej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v najvyššej súťaži (papierová forma)
 • Hráč v druhej najvyššej súťaži (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Reprezentant (papierová forma)
 • Vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje
Údaje k úhrade poplatku: (výlučne bankovým prevodom)
číslo účtu v tvare IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, variabilný symbol: 9101, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 05.10.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje