Fyzika

Uplatnenie absolventov
Absolvent má teoretické a experimentálne vedomosti zo základov klasickej a kvantovej fyziky, počítačovej a matematickej fyziky, astronómie a astrofyziky a fyziky materiálov. Ovláda moderné výpočtové metódy, programovanie a využitie počítačov pri automatizácii experimentov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
a.) Uchádzači o magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium buď na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo bez prijímacej skúšky, na základe posúdenia váženého študijného priemeru (VŠP), vhodnosti resp. príbuznosti absolvovaného bakalárskeho štúdia a odborných aktivít (OA) uchádzača.
b.) O spôsobe prijatia rozhoduje prijímacia komisia, ktorá má minimálne troch členov a spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných programov realizovaných na ústave PF UPJŠ, ktorý je hlavným poskytovateľom daného študijného programu.
c.) Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, dosiahnuté študijné výsledky predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, počet uchádzačov a kapacitu študijného programu. Pre daný študijný program komisia odporučí dekanovi fakulty prijímanie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.

V prípade, že prijímacia komisia rozhodne o potrebe konania prijímacej skúšky, bude termín prijímacej skúšky oznámený uchádzačovi do 15. 7.. Požiadavky na prijímaciu skúšku zodpovedajú v tomto prípade požiadavkám na vedomosti a zručnosti podľa informačných listov profilujúcich predmetov uvedených v Prílohe 1.

Doplňujúce informácie
Prihlášku na štúdium podávajte na https://e-prihlaska.upjs.sk

Podmienky pre zahraničných študentov
Pravidlá prijímacieho sa primerane vzťahujú aj na uchádzačov o štúdium zo zahraničia. U takýchto uchádzačov môže komisia požadovať predloženie dokladu o uznaní zahraničného vzdelania, alebo jeho časti v Slovenskej republike, ak to medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo všeobecný právny predpis neustanovuje inak. Pre študentov, ktorí študujú na PF UPJŠ v anglickom jazyku, je určené školné v zmysle platného Poriadku poplatkov UPJŠ v Košiciach. Výška školného bude zakotvená v zmluve medzi študentom a univerzitou.
XI

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
a.) Prijímanie bez prijímacej skúšky je možné, ak má uchádzač ukončené bakalárske štúdium kompatibilné s bakalárskym štúdiom realizovaným na PF UPJŠ, na ktoré nadväzuje magisterské štúdium, na ktoré sa hlási. Kompatibilita študijných programov sa posudzuje na základe absolvovania štúdia v profilujúcich predmetoch a oblastiach uvedených v Prílohe 1. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5.
b.) Pri prijímaní bez prijímacej skúšky prijímacia komisia posudzuje:
 vážený študijný priemer (VŠP) a výsledky štúdia z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia uvedených v Prílohe 1.
 odborné aktivity uchádzača (OA).
Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe 1.
c.) Pri prijímaní uchádzačov podľa bodu b.) prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka vzostupne podľa hodnoty koeficientu ℋ=

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na študijný program uvedený ako druhý v poradí, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Diplom (papierová forma)
  • Dodatok k diplomu (papierová forma)
  • Transcript of records (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 16:07

Upozorniť na neaktuálne údaje