Fyzika kondenzovaných látok

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Absolvent ovláda vedecké metódy fyziky kondenzovaných látok s orientáciou na široký interval teplôt, citlivé spektroskopické metódy pri normálnych, ale aj medzných podmienkach, a to predovšetkým vo vysokých magnetických poliach a pri veľmi nízkych teplotách. Ovláda spôsoby prípravy rôznych nanoštruktúr ako aj ich mikroskopickú diagnostiku. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a vedeckého formulovania problémov. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi, vyvíjať nové materiály, technológie, postupy a tak nájsť uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie
Prihlášku na štúdium podávajte na https://e-prihlaska.upjs.sk

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Diplom (papierová forma)
  • Potvrdenie o odbornej praxi (papierová forma)
  • Potvrdenie o štátnej skúške (papierová forma)
  • Rámcový projekt dizertačnej práce (papierová forma)
  • Výpis výsledkov štúdia (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 16:07

Upozorniť na neaktuálne údaje