Biofyzika

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Biofyzika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti fyziky, ktoré je schopný aplikovať na riešenie problémov v oblasti vied o živej prírode, Zároveň pozná široké spektrum experimentálnych metód poskytujúcich komplexný a komplementárny pohľad na biologické systémy na molekulovej a bunkovej úrovni.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia na PF UPJŠ je úspešné vykonanie maturitnej skúšky z aspoň jedného z požadovaných uvedených predmetov maturitnej skúšky .
Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky je absolvovanie skúšky z matematiky realizovanej autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp). Alternatívou k maturitnej skúške z predmetu biológia resp. chémia je skúška z biológie resp. chémie realizovaná autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/biologie.asp alebo https://www.scio.sk/nps/chemie.asp).
Alternatívou k maturitnej skúške z akéhokoľvek z uvedených predmetov pre ukrajinských uchádzačov o štúdium v dennej forme s vyučovacím jazykom slovenským je absolvovanie skúšky z príslušného predmetu posudzovanej externým nezávislým posudzovateľom (http://osvita.ua/test/).

PF UPJŠ plánuje prijať uchádzačov o štúdium v nasledujúcich bakalárskych študijných programoch jednoodborového štúdia:
Študijný program Forma Požadovaný predmet maturitnej skúšky

Aplikovaná informatika D I alebo M
Informatika D I alebo M
Matematika D M
Ekonomická a finančná matematika D M
Fyzika D F alebo M
Biofyzika D F alebo M alebo B
Geografia D G alebo M
Chémia D CH alebo B alebo F alebo M
Biológia D B alebo CH alebo M


PF UPJŠ v Košiciach plánuje v akademickom roku 2022/2023 prijať uchádzačov o štúdium v nasledujúcich bakalárskych študijných programoch medziodborového štúdia:
Biológia – Geografia D B alebo CH alebo G alebo M
Biológia – Chémia D B alebo CH alebo M
Biológia – Informatika D B alebo CH alebo I alebo M
Fyzika – Biológia D F alebo B alebo CH alebo M
Fyzika – Geografia D F alebo G alebo M
Fyzika – Chémia D F alebo CH alebo M
Fyzika – Informatika D F alebo I alebo M
Geografia – Informatika D G alebo I alebo M
Chémia – Geografia D CH alebo F alebo G alebo M
Chémia – Informatika D CH alebo F alebo I alebo M
Matematika – Biológia D M alebo B alebo CH
Matematika – Fyzika D M alebo F
Matematika – Geografia D M alebo G
Matematika – Chémia D M alebo CH alebo F
Matematika – Informatika D M alebo I
Biológia – Psychológia*** D B alebo CH alebo M
Geografia – Psychológia*** D G alebo M alebo ON
Matematika – Psychológia*** D M
Geografia - Filozofia*** D G alebo M alebo ON
Analýza dát a umelá inteligencia D I alebo M

Vysvetlivky: D – denná forma, B – biológia alebo test SCIO z biológie, F – fyzika, G – geografia, CH – chémia alebo test SCIO z chémie, I – informatika, M – matematika alebo test SCIO z matematiky, ON – občianska náuka.
*** Študijný program je realizovaný v spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Na základe rozhodnutia prijímacej komisie môže byť ako rovnocenná náhrada k požadovanému predmetu maturitnej skúšky uznaná aj obsahovo príbuzná maturitná skúška z odborných predmetov na strednej odbornej škole. Rozhodnutie o uznaní bude uchádzačovi oznámené do dvoch týždňov od podania prihlášky na štúdium.

Uchádzači, ktorí nespĺňajú podmienky na garantované prijatie podľa budú na bakalárske študijné programy prijímaní podľa poradovníka, zostaveného na základe výsledkov štúdia na strednej škole.

Priemer známok počas štúdia na strednej škole
(max. 60 bodov)
Súčet počtu bodov získaných za:
1. celkový priemer známok na maturitnej skúške: 2. priemer známok z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia:
1,00 – 1,20: 30 bodov 1,81 – 2,00: 20 bodov 1,00 – 1,10: 30 bodov 1,61 – 1,80: 23 bodov
1,21 – 1,30: 29 bodov 2,01 – 2,20: 16 bodov 1,11 – 1,20: 29 bodov 1,81 – 2,00: 20 bodov
1,31 – 1,40: 28 bodov 2,21 – 2,50: 12 bodov 1,21 – 1,30: 28 bodov 2,01 – 2,20: 16 bodov
1,41 – 1,50: 27 bodov 2,51 – 3,00: 10 bodov 1,31 – 1,40: 27 bodov 2,21 – 2,50: 12 bodov
1,51 – 1,80: 24 bodov 1,41 – 1,60: 25 bodov 2,51 – 3,00: 10 bodov

Výsledky NPS
(max. 60 bodov)
Absolventi gymnázií a stredných odborných škôl môžu dobrovoľne absolvovať NPS (https://www.scio.sk/nps/).
Uchádzačovi bude pridelený počet bodov rovnajúci sa získanému percentilu v rámci NPS, maximálne 60 bodov.
V prípade absolvovania NPS sa uchádzačovi započíta vyšší počet získaných bodov

Výsledok maturitnej skúšky z požadovaných predmetov
(max. 30 bodov
Najväčší súčet počtu bodov za požadované predmety maturitnej skúšky podľa odseku IV. Body za maturitné predmety podľa odseku IV sa prideľujú podľa známok: 1 – 15 bodov, 2 – 10 bodov, 3 – 5 bodov.
Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky, resp. z biológie resp. z chémie je skúška z matematiky, resp. z biológie, resp. z chémie, realizovaná fakultou autorizovaným externým posudzovateľom (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp) alebo https://www.scio.sk/nps/biologie.asp alebo https://www.scio.sk/nps/chemie.asp). V prípade alternatív sa body pridelia nasledovne:
percentil nad 60 – 15 bodov
percentil 60 - 45 – 10 bodov
percentil 44 - 30 – 5 bodov
Uchádzač nemôže získať body súčasne za maturitnú skúšku z predmetu a jednu z jej alternatívnych foriem.

Významné ocenenia v odboroch (10 bodov)
Študentom budú pridelené body za umiestnenie vo významnej súťaži v niektorom z odborov, na ktoré sa uchádzač hlási. Prijímacia komisia zváži zarátanie bodov za súťaže na základe kópie diplomu zaslanej spolu s prihláškou.

Podmienky pre zahraničných študentov
Záujemcovia o štúdium z cudziny musia spĺňať rovnaké podmienky pre prijatie, ako študenti zo SR. Pre študentov, ktorí študujú na PF UPJŠ v anglickom jazyku, je určené školné v zmysle Poriadku poplatkov UPJŠ v Košiciach. Výška školného bude zakotvená v zmluve medzi študentom a univerzitou. Pre zahraničných študentov, ktorí študujú v slovenskom jazyku, je štúdium bezplatné, avšak musia byť na štúdium jazykovo pripravení.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí sú úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z aspoň jedného predmetu podľa zvoleného študijného programu, v kategóriách A alebo B (pre odbory biológia, fyzika, informatika, matematika), kategóriách A, B, EF (pre odbor chémia) alebo kategóriách A, B, CD, Z pre odbor geografia), alebo sú účastníci národných a medzinárodných súťaži v prírodovedných disciplínach matematike a informatike. Prijímacia komisia zváži zarátanie súťaže na základe kópie diplomu zaslanej spolu s prihláškou.

Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí dosiahli počas stredoškolského štúdia priemer známok z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia a polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia nie horší ako je stanovený študijný priemer pre študijný program podľa :
Aplikovaná informatika 2,00
Informatika 2,00
Matematika 2,00
Ekonomická a finančná matematika 2,00
Fyzika 2,00
Biofyzika 2,00
Geografia 2,00
Chémia 2,00
Biológia 1,20

Biológia – Geografia 1,50
Biológia – Chémia 1,20
Biológia – Informatika 2,00
Fyzika – Biológia 2,00
Fyzika – Geografia 2,00
Fyzika – Chémia 2,00
Fyzika – Informatika 2,00
Geografia – Informatika 2,00
Chémia – Geografia 2,00
Chémia – Informatika 2,00
Matematika – Biológia 2,00
Matematika – Fyzika 2,00
Matematika – Geografia 2,00
Matematika – Chémia 2,00
Matematika – Informatika 2,00
Biológia – Psychológia 1,50
Geografia – Psychológia 2,00
Matematika – Psychológia 2,00
Geografia - Filozofia 2,00
Analýza dát a umelá inteligencia 2,00


Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí v teste všeobecných študijných predpokladov Národných porovnávacích skúšok (ďalej len NPS) v danom akademickom roku dosiahli percentil vyšší ako 60 (www.scio.sk).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzači sú prijímaní na bakalárske študijné programy jednoodborového štúdia a medziodborového štúdia. Medziodborové štúdium je bakalárske štúdium dvoch zvolených odborov, po skončení ktorého absolventi môžu pokračovať v magisterskom študijnom programe učiteľstva dvoch akademických predmetov zodpovedajúcich absolvovaným odborom medziodborového štúdia, alebo v magisterskom študijnom programe v jednom z prírodovedných odborov absolvovaného medziodborového štúdia.
Štúdium v študijnom programe Analýza dát a umelá inteligencia je medziodborové štúdium v odboroch matematika a informatika a jeho absolventi môžu na magisterskom stupni pokračovať alebo v nadväzujúcom študijnom programe alebo v jednoodborových študijných programoch v odboroch matematika alebo informatika.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Vysvedčenie za prvý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za druhý ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie za tretí ročník (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom alebo platobnou bránou
IBAN: SK2881800000007000078491
variabilný symbol: 2997
špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
konštantný symbol: 0308
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Nováková – katarina.novakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 16:06

Upozorniť na neaktuálne údaje