Právo

Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2024/2025.
Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:
Magisterské štúdium – trvá štandardne 2 roky v dennej a 2 roky v externej forme. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „Magister“ (v skratke „Mgr.“).

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 30. júna 2024, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia:

‒ podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,

‒ absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.


Doplňujúce informácie
Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu; poplatok sa nevracia.

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými požadovanými prílohami. Ak uchádzač podá elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré sú súčasťou prihlášky v listinnej podobe študijnému oddeleniu Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.

Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.

V prihláške nie je potrebné vypisovať predmety a výsledky hodnotení zo strednej školy, ani predmety a výsledky maturitnej skúšky.

Na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu. Podpisom uchádzač poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné pri vyhodnotení prijímacieho konania. Bez zaplatenia poplatku za prijímaciu skúšku nie je prihláška akceptovaná. Doklad o úhrade platby bankovým prevodom vložte do prihlášky (príkaz na úhradu nie je doklad o platbe!).

Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky, t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie konanie.

Súčasťou prihlášky na bakalárske štúdium (1. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača) a overená kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú overenú kópiu). Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. V prípade, že uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu maturitného vysvedčenia predloží na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium. Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.

Súčasťou prihlášky na magisterské štúdium (2. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača), overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo. Absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. V prípade, že uchádzač ukončil bakalárske štúdium v príslušnom akademickom roku, predloží overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo spoločne s výpisom výsledkov štúdia z bakalárske štúdium na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

Súčasťou prihlášky na doktorandské štúdium (3. stupeň) je:
a) štruktúrovaný životopis;
b) overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom programe právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov);
c) priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;
d) zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch a pod.);
e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti „Uchádzači – Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“);
f) ústrižok o zaplatení poplatku.

Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.


Podmienky pre zahraničných študentov
Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2024/2025.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia:

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 30. júna 2024, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia:

‒ podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,

‒ absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

JUDr. Lucia Petríková, PhD. (č. dv. 250)

048/446 32 50; e-mail: lucia.petrikova@umb.sk


Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami sú zverejnené tiež na web stránke fakulty:https://www.prf.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.html


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín konania prijímacej skúšky:

bez prijímacej skúšky – 2. stupeň štúdia (denná a externá forma)
do 10. júla 2024 – rozhodovanie o prijatí na 2. stupeň vysokoškolského štúdia
od 15. júla 2024 – zasielanie rozhodnutí o prijatí na 2. stupeň vysokoškolského štúdia

Forma prijímacej skúšky
bez prijímacej skúšky


Testy
-

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • Overeny diplom z 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc.) (papierová forma)
  • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
  • Výpis výsledkov z Bc. štúdia (len uchádzači z iných VŠ) (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia
50,- € – výška poplatku v prípade podania elektronickej prihlášky pre denné aj externé
štúdium
Poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského
štúdia upravuje § 92 ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. o VŠ v znení zmien a doplnkov.

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzačaPlatba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 03.11.2023 11:07

Upozorniť na neaktuálne údaje