Právo

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:

‒    magisterské štúdium – trvá 2 roky v dennej a 2 roky v externej forme. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“);Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. a 2. stupňa štúdia     

Absolventi študijného odboru právo si počas štúdia osvoja vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládnu základy teórie a metodológie, získajú predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolventi sa uplatnia vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môžu aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.

 

Absolventi sú schopní:

‒    aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti,

‒    používať právo pri riadení spoločenských procesov,

‒    osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi,

‒    aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 30. júna 2023, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia:

‒    podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,

‒    absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu.

Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky,   t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie konanie. 

Prihlášku je možné podať elektronicky. Ak uchádzač nemá možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v lehote na podávanie prihlášok na príslušný stupeň štúdia zaslať prihlášku v listinnej podobe na adresu PrF UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica.

Zaplatený poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

V prípade podania prihlášky v listinnej forme je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.

Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.

V prihláške nie je potrebné vypisovať predmety a výsledky hodnotení zo strednej školy, ani predmety a výsledky maturitnej skúšky.          

Ak je prihláška podávaná v listinnej podobe, na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu.

Súčasťou prihlášky na magisterské štúdium (2. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača), overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo. Absolvent bakalárskeho štúdia na inejprávnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium. Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. V prípade, že uchádzač ukončil bakalárske štúdium v príslušnom akademickom roku, predloží overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo spoločne s výpisom výsledkov štúdia z bakalárske štúdium na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.


Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásené 3. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 1. stupňa štúdia v dennej a externej forme a 2. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 2. a 3. stupňa štúdia v dennej aj externej forme.Podmienky pre zahraničných študentov

Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2023/2024.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia (1. stupeň) v študijnom programe právo. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia je potrebné zaslať v termíne do 30. júna 2023, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium v dennej aj v externej forme štúdia:

‒    podľa poradia hodnoty váženého študijného priemeru z bakalárskeho štúdia,

‒    absolvent bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

JUDr. Lucia Petríková, PhD. (č. dv. 250)

048 446 3250; e-mail: lucia.petrikova@umb.sk

Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami sú zverejnené tiež na web stránke fakulty: https://www.prf.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.htmlVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín konania prijímacej skúšky:

1. kolo konania prijímacej skúšky: 

bez prijímacej skúšky            – 2. stupeň štúdia (denná a externá forma)  

do 09. júla 2023                                 – rozhodovanie o prijatí na 2. stupeň vysokoškolského štúdia

od 10. júla 2023                                 – zasielanie rozhodnutí o prijatí na 2. stupeň vysokoškolského štúdiaForma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

-  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
120


Prílohy
  • overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom odbore právo (papierová forma)
  • výpis výsledkov štúdia za bakalárske štúdium (týka sa len absolventov bakalárskeho štúdia na inej právnickej fakulte) (papierová forma)
  • štruktúrovaný životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača


Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Semjanová – jana.semjanova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2022 17:32

Upozorniť na neaktuálne údaje