Politológia

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, ako aj na uplatnenie v oblasti pedagogickej, či vedeckovýskumnej činnosti. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:
‒ v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
‒ v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;
‒ v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
‒ politických stranách a záujmových združeniach;
‒ v oblasti masmediálnej komunikácie;
‒ v privátnej sfére.
S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentskej odbornej činnosti.


Uplatnenie absolventov
VEDOMOSTI
Absolvent disponuje pokročilými znalosťami z odboru a jeho špecifických súčastí na úrovni hodnotenia a syntézy. Uvedomuje si hranice a prieniky medzi ostatnými oblasťami odboru a mimo neho. Pozná moderné teoretické a metodologické prístupy z viacerých oblastí odboru slúžiace ako základ pre inováciu a originalitu v praxi, a tiež aktuálne vývojové trendy. Orientuje sa vo fungovaní a štruktúre rôznych politických systémov, pozná podmienky, mechanizmy, aktérov a stratégie ich transformácie, orientuje sa v spôsoboch politickej komunikácie a marketingu a ovláda teoretické základy jazyka politiky. Má vedomosti o hrozbách moderného politického systému, ktoré súvisia s geopolitickými premenami súčasného sveta a s presadzovaním sa nových politických ideológií, radikalizmu a extrémizmu.

ZRUČNOSTI
Absolvent disponuje špecializovanými zručnosťami na riešenie problémov s cieľom rozvíjať nové vedomosti a postupy a integrovať vedomosti z iných oblastí. Vie si kriticky osvojovať informácie a pri riešení špecifických odborných problémov dokáže tvorivo aplikovať teoretické a odborné vedomosti z politických vied a ich špecifických súčastí. Uvedomuje si interdisciplinárny charakter odboru a na základe poznania rozhodujúcich teórií a metód ho vedome prepája s nosnými témami jadra znalostí odboru. Je schopný aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh. Dokáže na adekvátnej úrovni vyhľadávať, zhromažďovať, analyzovať, interpretovať, selektovať, overovať, spracovávať, uchovávať a zverejňovať informácie a údaje, prípadne vyhodnocovať dáta o aktuálnom spoločenskom dianí doma i v zahraničí, na základe čoho formuluje úsudky a objasňuje rôzne javy, fenomény a udalosti. Získané vedomosti vie premietnuť do praxe politického rozhodovania. Vyznačuje sa kritickým, inovatívnym a tvorivým myslením. Kriticky reflektuje, analyzuje a hodnotí aktuálne spoločensko-politické problémy a procesy, uskutočňuje ich komparatívnu analýzu, formuluje odporúčania, predpoklady, podmienky a možnosti ich riešenia a aktívne sa podieľa na ich implementácii. Disponuje rozšírenými zručnosťami, ktoré preukazujú primeranú mieru dokonalosti a zmysel pre inovácie vyžadovaný na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov konkrétnej oblasti činnosti alebo štúdia. Je zručný v oblasti tvorby návodov, projektov a hodnotiacich postupov k činnostiam v rámci odboru. Taktiež disponuje praktickými zručnosťami v oblasti prípravy materiálov určených na rozhodovanie a v oblasti spracovania a organizačného zabezpečenia stanovísk potrebných na rozhodovanie vrátane medzirezortného pripomienkovania, distribúcie rozhodnutí a vypracúvania správ o plnení úloh. Má dobre rozvinuté komunikačné a cudzojazyčné schopnosti.

KOMPETENCIE
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v dynamickom prostredí pri riešení problémov z odboru. Má schopnosť vhodne, profesionálne a odborne prezentovať vlastné stanoviská, výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení (pred odbornou komunitou a tiež na verejnosti). Je spôsobilý samostatne pracovať s dokumentmi, podkladovými vedeckými/odbornými materiálmi a s informačnými zdrojmi. Vie identifikovať spoločenské a politické problémy a procesy a ponúkať kvalifikované odborné stanoviská (formulovať riešenia) s možným využitím v štátnej správe a samospráve, v inštitúciách tretieho sektora, v politických stranách, občianskych združeniach, v mediálnej a marketingovej sfére, v medzinárodných organizáciách. Je schopný navrhovať vlastné, menej štandardné riešenia problémov týkajúcich sa metodických alebo odborných otázok. Preukazuje kompetentnosť podieľať sa na obsahovej tvorbe normatívnych aktov. Dokáže participovať na vytváraní, kontrole a vyhodnocovaní komunikačnej stratégie organizácie, je kompetentný vykonávať monitoring médií, udržiavať vzťahy s médiami, pripravovať tlačové správy, zabezpečiť odborné a spoločenské podujatia, analyzovať, komentovať, interpretovať, hodnotiť a verejne prezentovať informácie, prípadne vystupovať v médiách. Je pripravený niesť zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu, aktuálnosť, faktickú presnosť, nestrannosť, vyváženosť, odbornú a profesionálnu celistvosť informácií použitých na zverejnenie. Je spôsobilý vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia úloh exekutívnych a zákonodarných orgánov a ich poradných orgánov, či podriadených organizácií na všetkých stupňoch verejnej správy. Dokáže zodpovedne vykonávať činnosti spojené so zabezpečovaním plnenia vzdelávacích a vedecko-výskumných úloh a je pripravený niesť zodpovednosť za organizáciu, riadenie a hodnotenie činnosti pracovných tímov a ich výkonnosti. Je kompetentný pripraviť odborný text, realizovať autorskú a redakčnú činnosť, plánovať a manažovať vlastný odborný rast. Vyznačuje sa vyhraneným postojovo-hodnotovým systémom.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV UMB v niektorom z akreditovaných študijných programov musia mať ukončené bakalárske štúdium.
Prihlášku na štúdium musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2024.
Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania musia prihlášku odoslať najneskôr do 14. 6. 2024.
FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať papierovú prihlášku na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania v rovnakých termínoch. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov požadovaných pre elektronickú verziu.

Informácie pre uchádzačov, ktorí končia bakalársky stupeň štúdia v roku podania prihlášky na magisterské štúdium – 2023/2024

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku na štúdium. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 20. 6. 2024 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 20. 6. 2024 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

Informácie pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku pričom ako jej prílohy uložia sken diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 20. 6. 2024 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 20. 6. 2024 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.Doplňujúce informácie
V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasujú sa na magisterské štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predložia overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
V prípade, ak uchádzači na základe predloženého výpisu absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium potvrdeného príslušným študijným oddelením majú vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako je 1,50 (vrátane), budú na študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, politológia prijatí podmienečne prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.
V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. (č. dv. 320); 048/446 1224; e-mail: lucia.rysova@umb.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.


Forma prijímacej skúšky
písomný test

Testy
Písomná prijímacia skúška pre uchádzačov o 2. stupeň štúdia

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme), písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a) 60 otázok v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;
b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí jazyk. V prijímacom teste vyplní len 20 otázok z cudzieho jazyka, ktorý si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

O prijatí uchádzača rozhoduje komisia pre prijímacie skúšky na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.

Čiastkové výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň jej konania.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z vsportal.sk alebo papierová prihláška
57,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk


Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 03.11.2023 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje