Občianske právo

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:

doktorandské štúdium – trvá  3 roky v dennej a 4 roky v externej forme. Štúdium je ukončené obhajobou dizertačnej práce, ktorej po splnení príslušných podmienok predchádza dizertačná skúška. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „philosophiae doctor“ (v skratke „PhD.“). Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu občianske právo je na základe štúdiom získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať občiansko-právne problémy a problémy interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať  vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia  pre  prax, ako aj rozvoj vedy občianskeho práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti. Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti občianskeho práva, vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení problémov v súvislosti so stavom súkromnoprávnej regulácie na národnej a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh. Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov z odbornej literatúry z občianskeho práva a iných disciplín, medzinárodných právnych dokumentov, občianskeho práva EÚ, rozhodnutí ESĽP a súdneho dvora EÚ, rozhodnutí Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania, je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy, akčných  programov v oblasti občianskeho práva a ich následných vyhodnotení.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom programe právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

 

Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru právo, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný program, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.

 

Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje:

 

‒      hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium;

‒      výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.

 

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými  počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu.

Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky,   t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie konanie. 

Prihlášku je možné podať elektronicky. Ak uchádzač nemá možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v lehote na podávanie prihlášok na príslušný stupeň štúdia zaslať prihlášku v listinnej podobe na adresu PrF UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica.

Zaplatený poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

V prípade podania prihlášky v listinnej forme je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.

Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.

V prihláške nie je potrebné vypisovať predmety a výsledky hodnotení zo strednej školy, ani predmety a výsledky maturitnej skúšky.          

Ak je prihláška podávaná v listinnej podobe, na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu.

Súčasťou prihlášky na doktorandské štúdium (3. stupeň) je: 

a)   štruktúrovaný životopis;

b)  overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom programe právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov);

c)   priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;

d)  zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch a pod.);

e)   rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti „Uchádzači – Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“);

f)   ústrižok o zaplatení poplatku.

Ak uchádzač podá elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré sú súčasťou prihlášky v listinnej podobe študijnému oddeleniu Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásené 3. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 1. stupňa štúdia v dennej a externej forme a 2. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 2. a 3. stupňa štúdia v dennej aj externej forme.Podmienky pre zahraničných študentov

Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2023/2024.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

JUDr. Lucia Petríková, PhD. (č. dv. 250)

048 446 3250; e-mail: lucia.petrikova@umb.sk

Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami sú zverejnené tiež na web stránke fakulty: https://www.prf.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.htmlVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru právo, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný program, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.

Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje:

‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium;

‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.

Termín konania prijímacej skúšky: 19. - 23. júna 2023Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou.Testy

- • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2023 - 23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • štruktúrovaný životopis (papierová forma)
 • priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium (papierová forma)
 • overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom programe právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov) (papierová forma)
 • zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoc (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti „Uchádzači – Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“) (papierová forma)
 • ústrižok o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzačaPlatba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Semjanová – jana.semjanova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2022 16:50

Upozorniť na neaktuálne údaje