Občianske právo

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu občianske právo je na základe štúdiom získaných teoretických vedomostí a poznatkov z aplikačnej praxe spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať občiansko-právne problémy a problémy interdisciplinárneho charakteru z pohľadu teórie a praxe komplexne, analyzovať ich a formovať vedecky zdôvodnené návrhy a alternatívne riešenia pre prax, ako aj rozvoj vedy občianskeho práva v národnom, európskom a medzinárodnom meradle, rešpektujúc pri tom ústavné, etické a ľudské princípy života spoločnosti. Okrem toho je schopný na vedeckej úrovni riadiť tím odborníkov z oblasti občianskeho práva, vrátane odborníkov zo zahraničia, pri riešení problémov v súvislosti so stavom súkromnoprávnej regulácie na národnej a nadnárodnej úrovni prostredníctvom projektov príslušných rezortov, ako aj grantových úloh. Na základe vedomostí získaných doktorandským štúdiom a štúdiom získaných najnovších poznatkov z odbornej literatúry z občianskeho práva a iných disciplín, medzinárodných právnych dokumentov, občianskeho práva EÚ, rozhodnutí ESĽP a súdneho dvora EÚ, rozhodnutí Ústavného súdu SR a poznatkov z aplikačnej praxe, poznaním metodológie metód vedeckého skúmania, je spôsobilý koncepčne pracovať pri tvorbe príslušnej legislatívy, akčných programov v oblasti občianskeho práva a ich následných vyhodnotení.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom programe právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.

Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný odbor, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.

Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje:

‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium;
‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.

Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu; poplatok sa nevracia.

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, podpísanú a so všetkými požadovanými prílohami. Ak uchádzač podá elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré sú súčasťou prihlášky v listinnej podobe študijnému oddeleniu Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium.

Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.

Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.

Na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu. Podpisom uchádzač poskytuje súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sú potrebné pri vyhodnotení prijímacieho konania. Bez zaplatenia poplatku za prijímaciu skúšku nie je prihláška akceptovaná. Doklad o úhrade platby bankovým prevodom vložte do prihlášky (príkaz na úhradu nie je doklad o platbe!).

Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky, t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie konanie.

Súčasťou prihlášky na doktorandské štúdium (3. stupeň) je:
a) štruktúrovaný životopis;
b) overené fotokópie dokladov o absolvovaní magisterského štúdia v študijnom programe právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, príp. jazykových diplomov);
c) priemery študijných výsledkov za magisterské štúdium;
d) zoznam doteraz publikovaných (napr. knihy, články, príručky a pod.) aj nepublikovaných odborných a vedeckých prác (príp. odborné posudky týchto prác a ostatné doklady hodné zreteľa napr. diplomy z konferencií ŠVOČ, doklady o absolvovaných odborných kurzoch a pod.);
e) rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu cca 5 normostrán (témy dizertačných prác sú zverejnené na webovej stránke Právnickej fakulty v časti „Uchádzači – Informácie pre uchádzačov doktorandského štúdia“);
f) ústrižok o zaplatení poplatku.

Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

JUDr. Lucia Petríková, PhD. (č. dv. 250)

048/446 32 50; e-mail: lucia.petrikova@umb.sk


Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami sú zverejnené tiež na web stránke fakulty:https://www.prf.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.html


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia je úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom programe právo. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou. Uchádzač o doktorandské štúdium musí preukázať znalosti, vedomosti a schopnosti zo študijného odboru právo, ako aj obsah, metódy a predpokladané výsledky dizertačnej práce. Skúšobná komisia zisťuje záujem uchádzača o študijný program, záujem o vedu a prihliada na študijné výsledky z magisterského štúdia. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na odporúčanie predsedu skúšobnej komisie.

Pri prijatí na doktorandské štúdium v dennej aj v externej forme štúdia sa zohľadňuje:

‒ hodnota váženého študijného priemeru z magisterského štúdia, absolvent magisterského štúdia na inej právnickej fakulte je povinný predložiť, ako prílohu k prihláške výpis výsledkov štúdia za magisterské štúdium;

‒ výsledok prijímacieho pohovoru pred skúšobnou komisiou.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2024/2025.

Termín konania prijímacej skúšky: 17. - 21. júna 2024


Forma prijímacej skúšky
Prijímacia skúška sa uskutoční ústnou formou.


Testy
-

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 03.11.2023 11:07

Upozorniť na neaktuálne údaje