Medzinárodné vzťahy

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, ako aj na uplatnenie v oblasti pedagogickej, či vedeckovýskumnej činnosti. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:
‒ v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
‒ v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;
‒ v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
‒ politických stranách a záujmových združeniach;
‒ v oblasti masmediálnej komunikácie;
‒ v privátnej sfére.
S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentskej odbornej činnosti.Uplatnenie absolventov


VEDOMOSTI
- absolvent disponuje znalosťami z oblasti dejín medzinárodných vzťahov, dejín diplomacie, politických dejín Európy a sveta, klasickej politickej filozofie, všeobecnej politickej i regionálnej geografie, porovnávacej politológie, medzinárodnej ekonomickej integrácie a európskej integrácie,
- absolvent sa orientuje v oblasti politického, ekonomického, kultúrneho, bezpečnostného vývoja jednotlivých makroregionálnych celkov politickej mapy sveta,
- absolvent ovláda základný pojmový aparát predmetnej problematiky a pozná základné definičné vymedzenie vybraných pojmov,
- absolvent chápe základné kauzálne súvislosti medzi jednotlivým odbornými pojmami a na tejto báze ich vhodným a účelným spôsobom využíva v odbornej diskusii i pri spracovaní odborných textov,
- absolvent správne vníma a ovláda základný metodický rámec predmetnej problematiky, pričom získané vedomosti vie správnym a vhodným spôsobom syntetizovať,
- absolvent sa správne orientuje v širokom spektre možností získavania potrebných zdrojov informácií,
- absolvent správne a ucelene chápe vybrané aspekty skúmania medzinárodných vzťahov, pričom vie správne vymedziť predmet skúmania nastolenej problematiky,
- absolvent správne a ucelene chápe pozíciu medzinárodných vzťahov v systéme spoločenskovedného výskumu,
- absolvent ovláda a vie popísať charakter a význam jednotlivých aktérov medzinárodných vzťahov,
- absolvent ovláda základné súvislosti a mechanizmy fungovania medzinárodných vzťahov,
- absolvent vníma dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov a jej tendencie.

ZRUČNOSTI
- absolvent dokáže kriticky myslieť, selektovať a formulovať špecifické problémy a okruhy otázok z oblasti vybraných, špecifických dimenzií medzinárodných vzťahov,
- absolvent dokáže realizovať analýzu vybraných okruhov problémov týkajúcich sa predmetnej problematiky a vyvodiť z nej ucelené závery,
- absolvent správne chápe a na základe tohto aj vhodným a uceleným spôsobom analyzuje a kriticky hodnotí súčasný stav a potenciálny budúci vývoj vzťahov medzi vybranými aktérmi jednotlivých makroregionálnych celkov,
- absolvent vie formulovať svoje odborné stanoviská a tieto v diskusii vhodne argumentačne podoprieť.

KOMPETENCIE
- absolvent disponuje rozvinutými kompetenciami v oblasti kontinuálneho rozširovania okruhu znalostí predmetnej problematiky v kontexte ich reflexie s aktuálnym vývojom,
- absolvent je schopný riešiť odborné úlohy,
- absolvent je schopný efektívne participovať na riešení spoločných, kolektívnych projektov,
- je schopný realizovať základný výskum v celom spektre špecifických oblastí medzinárodných vzťahov a v rámci neho uplatniť vhodné metódy a postupy,
- absolvent dokáže pripraviť a aktívne participovať na úrovni tímu v oblasti prípravy podkladov pre normatívne akty, či pokladov ako východiska pre realizáciu rozhodnutí,
- absolvent sa dokáže kompetentne zapájať do práce v oblasti štátnej správy i samosprávy, v rámci inštitúcií tretieho sektora, v politických stranách, medzinárodných organizáciách a taktiež aj v mediálnom a marketingovom prostredí,
- absolvent je schopný syntetizovať, kriticky analyzovať a následne prezentovať znalosti z oblasti medzinárodných vzťahov,
- absolvent je schopný pracovať a využívať medzinárodné databázy,
- absolvent správne chápe morálne, spoločenské, právne, ekonomické súvislosti vývoja daného odboru.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) musí mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre zvolené štúdium.
Prihlášku na štúdium v elektronickej forme musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2023.
Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania musia prihlášku v elektronickej forme odoslať najneskôr do 15. 6. 2023.
FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať prihlášku v papierovej forme na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania v rovnakých termínoch. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov požadovaných pre elektronickú verziu.

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium – 2022/2023

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v tom istom školskom roku, v ktorom si zároveň podávajú prihlášku na vysokoškolské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia okrem vysvedčenia z posledného ročníka stredoškolského štúdia a maturitného vysvedčenia. Na skenoch vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia musí byť jasne viditeľná pečiatka školy a podpis riaditeľa školy.
Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane overenej kópie maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o bakalárske štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom školskom roku, v ktorom končia stredoškolské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené, úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2022/2023

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v školských rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia a sken maturitného vysvedčenia. Na skenoch vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia, ako aj skene maturitného vysvedčenia musí byť jasne viditeľná pečiatka školy a podpis riaditeľa školy. Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane overenej kópie maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o bakalárske štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili predchádzajúci stupeň štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou v školských rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o ich uznaní doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené, úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.Doplňujúce informácie

V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasujú sa na bakalárske štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň konania zápisu na štúdium predložia overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Informácie pre uchádzačov s osobitným právnym status (udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko)

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium v bakalárskom stupni, ktorú si uchádzač o štúdium podá v termíne najneskôr do 30. 4. 2023 pre prvé kolo a do 15. 6. 2023 pre druhé kolo prijímacieho konania. FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať prihlášku v papierovej forme na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie príslušných dokumentov alebo iné podklady tak, ako sú požadované pre elektronickú verziu.

Ak uchádzač o štúdium je osobou s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko), podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike.

V prípade osôb s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením podľa vzoru, ktorý je prílohou Metodického pokynu č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a testom všeobecných študijných predpokladov. Test všeobecných študijných predpokladov uchádzač o štúdium vykoná v rámci testovania realizovaného spoločnosťou Scio, pričom uchádzač musí dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší.

Čestným vyhlásením osoby s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko), podľa prílohy Metodického pokynu č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko nemožno nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie.
Požadované dokumenty rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, výsledky testovania realizovaného spoločnosťou Scio doloží uchádzač o prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a o druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023.
Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť požadované doklady najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.


Ak osoba s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko) požiada o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím konaním, dekan fakulty po posúdení žiadosti môže rozhodnúť o jeho odpustení.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, ak uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium v študijných programoch medzinárodné vzťahy a politológia dosiahli študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), budú podmienečne prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Na štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj tí uchádzači, ktorí dosiahnu v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2022/2023 v teste Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP), alebo v ostatných testovaniach zabezpečovaných spoločnosťou SCIO celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na www.scio.sk/nps.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.
V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. (č. dv. 320); 048/446 1224; e-mail: lucia.rysova@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.Forma prijímacej skúšky

písomný testTesty

Písomná prijímacia skúška pre 1. stupeň štúdia
V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre:
a) 60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;
b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste však vyplní len po 20 otázok z tých dvoch cudzích jazykov, ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“.

O prijatí uchádzača rozhoduje komisia pre prijímacie skúšky na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.
Čiastkové výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň jej konania. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2022 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.06.2023 - 15.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2023 - 15.06.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  07.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Vysvedčenie (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 57 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z vsportal.sk alebo papierová prihláška
57,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk


Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Anna Kyseľová – anna.kyselova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 10:00

Upozorniť na neaktuálne údaje