Medzinárodné vzťahy

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, ako aj na uplatnenie v oblasti pedagogickej, či vedeckovýskumnej činnosti. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:
‒ v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
‒ v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;
‒ v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
‒ politických stranách a záujmových združeniach;
‒ v oblasti masmediálnej komunikácie;
‒ v privátnej sfére.
S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentskej odbornej činnosti.


Uplatnenie absolventov
VEDOMOSTI
- absolvent disponuje ucelenými teoretickými a metodologickými vedomosťami z daného odboru štúdia,
- absolvent má hlboké a ucelené znalosti z oblasti metód a postupov využívaných v oblasti vedeckého výskumu vybraných problémov medzinárodných vzťahov,
- absolvent rozumie a správne vyhodnocuje determinanty súčasného vývoja medzinárodných vzťahov,
- absolvent disponuje uceleným aparátom znalostí o vybraných dimenziách vývoja súčasných medzinárodných vzťahov a tieto vie vhodným spôsobom využívať a prepájať,
- absolvent je schopný na báze širokých znalostí z oblasti medzinárodných vzťahov a vývoja medzinárodnej politiky identifikovať a vymedziť kľúčové problémy a oblasti základných priorít ďalšieho rozvoja spoločnosti,
- absolvent disponuje širokým spektrom vedomostí z rôznych oblastí vývoja medzinárodných vzťahov (politické aspekty, kultúrne aspekty, sociálno-ekonomické aspekty, vojensko-bezpečnostné aspekty) a je schopný hľadať a prezentovať adekvátne riešenia špecifických problémov z nich vyplývajúcich.

ZRUČNOSTI
- absolvent disponuje rozvinutým kritickým a analytickým myslením,
- absolvent je schopný ucelene a tvorivo reflektovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy,
- absolvent je schopný selektovať, vyhodnocovať a kriticky hodnotiť, teórie a koncepty uplatňované v oblasti teoretického skúmania medzinárodných vzťahov a na tejto báze realizovať ucelenú teoretickú analýzu,
- absolvent je schopný vyhodnotiť a správne vymedziť nové smery a formulovať kľúčové výskumné otázky akcentujúce dynamiku vývoja medzinárodných vzťahov v praxi a tým aj dynamiku a ďalší rozvoj daného študijného odboru,
- absolvent je schopný efektívne využívať vybrané techniky a postupy uplatňované v procese interdisciplinárneho prístupu k výskumu,
- absolvent je schopný navrhované riešenia kriticky zhodnotiť a posúdiť z hľadiska ich možných dôsledkov a dopadov na danú oblasť,
- absolvent disponuje rozvinutými komunikačnými schopnosťami umožňujúcimi mu prezentovať výsledky svojho výskumu pred odbornou komunitou doma i v zahraničí.

KOMPETENCIE
- absolvent je schopný formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie súvisiace s rozvojom študijného odboru,
- absolvent disponuje schopnosťou viesť vedeckú diskusiu na vybrané otázky,
- absolvent je schopný vhodným spôsobom prezentovať sformované názorové pozície na vybrané spoločenské problémy pred odbornou komunitou i laickou verejnosťou,
- absolvent disponuje rozvinutými schopnosťami viesť a koordinovať prácu výskumných tímov v danom odborne v rámci domácich akademických i výskumných inštitúcií,
- absolvent je schopný kreovať ucelené odborné texty a strategické materiály využiteľné tak pre účely vedeckovýskumnej činnosti, ako aj pre potreby praxe,
- absolvent je schopný správnym a vhodným spôsobom prezentovať závery svojej výskumnej činnosti i svoje odborné stanoviská v diskusii s odbornou i laickou verejnosťou.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Uchádzači o denné a externé doktorandské štúdium na FPVaMV UMB v akreditovanom študijnom programe medzinárodné vzťahy a v študijnom programe politológia, musia mať ukončené magisterské štúdium. Prihlášku na štúdium je potrebné odoslať najneskôr do 14. 6. 2024. Súčasťou prihlášky na denné a externé doktorandské štúdium je aj predloženie písomného projektu dizertačnej práce, ktorý je potrebné zaslať v elektronickej podobe do 14. 6. 2024 na e-mailovú adresu: tomas.vida@umb.sk.
FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať papierovú prihlášku na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica v rovnakom termíne. Prílohou papierovej formy prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov požadovaných pre elektronickú verziu.

Informácie pre uchádzačov, ktorí končia magisterský stupeň štúdia v roku podania prihlášky na doktorandské štúdium – 2023/2024

Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku v tom istom akademickom roku, v ktorom aj končia magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Overenú kópiu diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium v termíne do 10. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o doktorandské štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku v ktorom aj končia magisterské štúdium odošlú elektronickú prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni magisterského štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači v termíne do 10. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu spolu s rozhodnutím o ich zhode najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

Informácie pre uchádzačov, ktorí končia magisterský stupeň štúdia v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na doktorandské štúdium

Uchádzači o doktorandské štúdium, ktorí ukončili magisterské štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a ako jej prílohu uložia sken diplomu o ukončení magisterského štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Overenú kópiu diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium v termíne do 10. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o doktorandské štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili magisterské štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na doktorandské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni magisterského štúdia. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni magisterského štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači v termíne do 10. 7. 2024. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie diplomu o ukončení magisterského stupňa štúdia a dodatku k diplomu spolu rozhodnutím o ich zhode najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.Doplňujúce informácie
V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasujú sa na doktorandské štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predložia overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B2.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.
V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. (č. dv. 320); 048/446 1224; e-mail: lucia.rysova@umb.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.


Forma prijímacej skúšky
prijímacia skúška pred prijímacou komisiou

Testy
Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Obsahom odbornej prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie predpokladov uchádzača na riešenie problematiky dizertačnej práce, na ktorú sa hlási. Tému dizertačnej práce si uchádzač o štúdium vyberá z tém schválených na príslušný akademický rok, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty.
Uchádzač predkladá na prijímaciu skúšku projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 strán (formálne náležitosti: typ písma: Times New Roman, veľkosť písma: 12, riadkovanie: 1,5, všetky okraje: 2,5 cm, literatúra podľa STN). Súčasťou prijímacej skúšky je aj preverenie jazykových kompetencií týkajúcich sa vybranej témy dizertačnej práce. V prípade študijného programu medzinárodné vzťahy je to z dvoch cudzích jazykov a v prípade študijného programu politológia je to z jedného cudzieho jazyka.

Projekt dizertačnej práce v slovenskom jazyku musí obsahovať:
– titulný list s názvom vysokej školy a fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, názov vybranej témy dizertačnej práce s podnadpisom „Návrh projektu dizertačnej práce“, meno, priezvisko a tituly uchádzača, názov študijného odboru, resp. programu, formu štúdia, na ktorú sa uchádzač hlási, meno, priezvisko a tituly školiteľa a príslušný rok;
– zdôvodnenie motívov výberu témy dizertačnej práce, vymedzenie základných smerov a cieľov dizertačnej práce, popis metód, ktoré budú využívané pri spracovaní témy dizertačnej práce, stručnú charakteristiku súčasného stavu poznania problematiky dizertačnej práce spracovanú na základe odbornej literatúry.

Hodnotenie uchádzačov a prijímanie na doktorandské štúdium:
Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou pre prijímacie pohovory, ktorá je najmenej trojčlenná. Pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých menuje dekan FPVaMV UMB.
Komisia pre prijímacie pohovory hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadnutí. Na základe hodnotenia jednotlivých uchádzačov určí poradie úspešnosti. O prijatí či neprijatí uchádzačov rozhodne dekan fakulty na základe stanoviska komisie pre prijímacie pohovory do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z vsportal.sk alebo papierová prihláška
57,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk


Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 03.11.2023 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje