Ekonomika verejného sektora

Uplatnenie absolventov
Absolvent má prehľad v ekonomických teóriách, schopnosť rozumieť národohospodárskym súvislostiam a vzťahom verejného, súkromného a neziskového sektora vo vzťahu k uspokojovaniu potrieb (Makroekonómia 2). Chápe obsah odvetví verejného sektora (čo?), ich ekonomiku a manažment (ako?), distribučné súvislosti (pre koho?), aj princípy rozhodovania vo verejnom sektore (ako sa rozhoduje?). Uvedené otázky aplikačne rieši osvojením si interdisciplinárnych súvislosti o fungovaní verejnej ekonomiky (Verejná ekonómia), tvorbe a realizácii verejnej politiky (Participatívna tvorba verejných politík), systéme verejných financií (Verejné financie).
Absolvent je kvalifikovaný, vysokoškolsky vzdelaný ekonóm – manažér disponujúci vedomosťami z ekonomiky a riadenia širokého spektra organizácií pôsobiacich vo vybraných odvetviach verejného sektora, špecificky verenej správy (štátnej správy a územnej samosprávy), zdravotníckych služieb, vedy, vzdelávania, výskumu, športu a kultúry (Bloky PVP predmetov). Má predpoklady pre vykonávanie riadiacich funkcií v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách zabezpečujúcich verejné služby zriaďovaných štátom, alebo územnou samosprávou, ako aj mimovládnych neziskových organizáciách (Manažment vo verejnom sektore, Marketing vo verejnom a neziskovom sektore).
Má schopnosť tvorivým a systematickým spôsobom analyzovať a hodnotiť špecifiká fungovania verejného sektora, je zručný v uplatňovaní manažérskych techník pri riadení odvetví verejných služieb obcí, miest a regiónov (Plánovanie a rozpočtovanie vo verejnom sektore, Manažment vo verejnom sektore, Bloky PVP)
Má praktické schopnosti a prierezové zručnosti, na základe ktorých je schopný vytvárať a riadiť tímy projektov rozvoja odvetví verejných služieb, projektov miestneho a regionálneho rozvoja v regionálnych, národných a nadnárodných inštitúciách (Blok PVP). Absolvent je schopný samostatne zbierať, spracovávať a vyhodnocovať dáta, kriticky a zodpovedne formulovať, prezentovať a komunikovať závery, implementovať rozhodnutia. Zároveň je schopný vyhodnotiť dosah týchto ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Ovláda techniky a prostriedky prezentácie a pôsobenia na verejnú mienku. Je kompetentný vysvetľovať a sprístupňovať teoretické a praktické poznatky o verejnej ekonomike, verejnej politike, verejnom sektore, a verejných službách laickej i odbornej verejnosti multidisciplinárnych súvislostiach. Zároveň absolvent disponuje komunikačnými zručnosťami potrebnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií.
Vie komunikovať vo svetových jazykoch a má zručnosti pre využívanie informačných systémov vo verejnom sektore (Informačné systémy vo verejnom sektore) .
Uplatní sa aj vo vedeckých a výskumných inštitúciách (Metodológia výskumu).
Rozsah vedomostí vrátane praktických skúseností umožní absolventovi vstúpiť do praktického profesionálneho života alebo pokračovať v treťom stupni vysokoškolského štúdia vzhľadom na získané zručnosti samostatne sa vzdelávať.
Absolvent študijného programu „ekonomika verejného sektora“ nájde uplatnenie:
- v nadnárodných orgánoch a inštitúciách,
- v ústredných orgánoch štátnej správy,
- v miestnej štátnej správe a územnej samospráve,
- v subjektoch, organizáciách a inštitúciách verejného sektora a služieb v zdravotníctve, školstve, kultúre, športe, sociálnej starostlivosti a silových rezortov,
- rozvojových a poradenských agentúrach,
- v súkromných a verejných inštitúciách neziskového charakteru,
- v súkromnoprávnych organizáciách poskytujúcich verejné služby,
- vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách,
- vo verejnoprávnych inštitúciách typu sociálnej a zdravotných poisťovní.
Môže pôsobiť na pozíciách analytikov, kontrolórov, vedúcich odborov a oddelení, a iných pozíciách líniových, stredných a vyšších manažérov a PR manažérov, výskumných a odborných pracovníkov, projektových manažérov.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom programe na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.
Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov.


Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.

Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
tel.: +421 48 446 2014,
e-mail:radoslav.koziak@umb.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je do 30. apríla 2024.

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2023 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • Overeny diplom z 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc.) (papierová forma)
  • iné prílohy (papierová forma)
  • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Z dôvodu automatizovaného spracovanie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Upozornenie: zníženie poplatku sa týka len e-prihlášky podanej cez e-prihlášku AiS2 UMB. EF UMB nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške (45 EUR). Zároveň musí prihlášku vytvorenú na portáli VŠ vytlačiť, podpísať, priložiť k nej požadované prílohy a zaslať ju poštou na fakultu.

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 27.10.2023 07:40

Upozorniť na neaktuálne údaje