Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Uplatnenie absolventov

Vedomosti:
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ekonomika a manažment malých a stredných podnikov získa rozsiahle odborné a metodické vedomosti z oblasti ekonomickej a manažérskej teórie a praxe s dôrazom na špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy, kategórie a súvislosti medzi nimi (rozširujúce a obohacujúce vedomosti nadväzujúce na prvý stupeň vysokoškolského štúdia ekonomického zamerania). Vie použiť získané vedomosti a osvojený pojmový aparát pri identifikovaní problémov v nových alebo neznámych prostrediach, v širších kontextoch presahujúcich aj odbor štúdia. S ohľadom na nadobudnuté vedomosti, praktické skúsenosti a aktuálne poznanie dokáže navrhovať a aplikovať vhodné, originálne riešenia identifikovaných problémov a vyvodzovať adekvátne závery v rôznych oblastiach ekonomiky a financovania, manažmentu a marketingu podnikov, prioritne malých a stredných.
Zručnosti:
Absolvent je schopný analyzovať zložité ekonomické vzťahy v podnikových procesoch, navrhovať a realizovať ekonomické a manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov a hodnotiť dosahy týchto rozhodnutí. Pri manažérskom rozhodovaní sa vyznačuje vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Má zručnosti a schopnosti integrovať vedomosti a osvojené myšlienkové postupy, zvládať zložitosť problému a formulovať rozhodnutia aj pri neúplných alebo obmedzených informáciách, rešpektujúc pritom princípy spoločenskej zodpovednosti, udržateľnosti a manažérskej etiky. Myslí strategicky a analyticky, k riešeniu problémov pristupuje holisticky, kriticky hodnotí skúmané javy a tvorivo syntetizuje nové riešenia v prepojení na konkretizované požiadavky praxe a trhu práce. Disponuje rozvinutými komunikačnými a prezentačnými zručnosťami nevyhnutnými na výkon vyšších manažérskych a odborných funkcií. Sleduje a chápe nové trendy, identifikuje ich dosahy a aplikuje ich do strategického, taktického aj operatívneho riadenia podnikov.
Kompetencie:
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení ekonomických a riadiacich problémov a realizácii projektov a pri prijímaní kvalifikovaných manažérskych rozhodnutí na úrovni malých a stredných podnikov. Je schopný pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu, zvláda prácu a manažérsku komunikáciu aj v interkultúrnom prostredí. Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky z rôznych profilových oblastí programu. V rozhodovaní uplatňuje ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže jasne a jednoznačne prezentovať závery, poznatky a zdôvodnenia odborníkom aj laickej verejnosti, obhajovať vlastné názory, a to aj v cudzom jazyku. Je schopný prevziať zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty. Ovláda princípy plánovania, realizácie a vyhodnocovania ekonomického výskumu s aplikáciou matematicko-štatistických metód a modernej výpočtovej a komunikačnej techniky a tvorivo aplikuje jeho originálne výsledky v podnikateľskej praxi.
Absolvent druhého stupňa štúdia sa uplatní na strednom a vrcholovom stupni riadenia v podnikovej sfére, ale aj v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v projektových a poradenských organizáciách, prípadne môže pokračovať v ďalšom vzdelávaní v treťom stupni vysokoškolského štúdia. Jeho vedomosti, zručnosti a kompetencie mu umožnia začať kariéru aj ako samostatnú zárobkovú činnosť.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom programe na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.
Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.

Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
telefón: 048/446 2014
e-mail: radoslav.koziak@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je do 30. apríla 2024.

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť k prihláške na štúdium najneskôr do 30. 04. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2023 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2024 - 21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • Overeny diplom z 1. stupňa vysokoškolského vzdelania (Bc.) (papierová forma)
  • iné prílohy (papierová forma)
  • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Z dôvodu automatizovaného spracovanie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Upozornenie: zníženie poplatku sa týka len e-prihlášky podanej cez e-prihlášku AiS2 UMB. EF UMB nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške (45 EUR). Zároveň musí prihlášku vytvorenú na portáli VŠ vytlačiť, podpísať, priložiť k nej požadované prílohy a zaslať ju poštou na fakultu.

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 1032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 27.10.2023 07:54

Upozorniť na neaktuálne údaje