Cestovný ruch

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu cestovného ruchu. Má prierezové vedomosti z cestovného ruchu interdisciplinárneho charakteru, ktoré mu umožňujú analyzovať sektor cestovného ruchu, realizovať výskum, formulovať riešenie ekonomických a manažérskych problémov s dôrazom na udržateľný, zodpovedný a inteligentný rozvoj cestovného ruchu, uplatňovať inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovnom ruchu v prostredí medzinárodného manažmentu cestovného ruchu a vytvárať nové vedecké poznatky.

Absolvent študijného programu cestovný ruch je samostatným zodpovedným jednotlivcom schopným nachádzať riešenia inovatívnym a udržateľným spôsobom, a tým prispievať k riešeniu spoločenských výziev v 21. storočí. Jeho profil tak korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na základe cielenej rešerše domácej a zahraničnej vedeckej literatúry a jej kritického hodnotenia dokáže identifikovať vedecké problémy cestovného ruchu, formulovať výskumné otázky a zostaviť výskumný dizajn. Ovláda postupy vedeckej práce, dokáže identifikovať výskumnú medzeru a primerane aplikovať inovatívne postupy. Dokáže formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a aplikovať primerané kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu pri riešení vedeckých problémov cestovného ruchu. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, verifikovať a implementovať primerané výskumné postupy v medzinárodnom prostredí.

Vyznačuje sa nezávislým, kritickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré dokáže aplikovať na predmete skúmania cestovného ruchu v závislosti od meniacich sa podmienok. Výsledky svojho skúmania dokáže prezentovať pred odbornou komunitou doma a v zahraničí. Vďaka jazykovej kompetencii publikuje v rešpektovaných časopisoch a zborníkoch evidovaných v medzinárodných databázach CCC, WOS, Scopus a ďalších. Vo svojej vedeckej práci rešpektuje spoločenské, vedecké a etické súvislosti. Dokáže zaujať svoj postoj k aktuálnym problémom rozvoja cestovného ruchu, určiť zameranie výskumu, koordinovať výskumný tím. Získané poznatky dokáže uplatniť v edukačnom procese a v praxi, a tak prispieť k rozvoju cestovného ruchu v národnom i medzinárodnom kontexte.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prihlášku na tretí stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku inžinierskeho/magisterského štúdia. Doklad o ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia (resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky) predloží najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, ktoré sú zverejnené na www stránke fakulty minimálne štyri mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Každá z vypísaných tém má určeného školiteľa. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém. Po výbere témy osloví školiteľa a v spolupráci s ním pripraví písomný projekt dizertačnej práce. Na jednu tému dizertačnej práce môže byť prijatý len jeden uchádzač.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Uchádzač o štúdium študijného programu vyučovanom v anglickom jazyku, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 31. 05. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť  k prihláške na štúdium najneskôr do 31. 05. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.

tel: 048/446 2014

e-mail: radoslav.koziak@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

-          elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške a požadovaných prílohách budú zverejnené na internetovej stránke fakulty);

-          alebo formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR).

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na tretí stupeň do 31. mája 2024. Elektronická prihláška na tretí stupeň štúdia musí byť potvrdená aj dokumentáciou v papierovej forme.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia a o externú formu štúdia  obsahuje tieto súčasti:

-       prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, diskusia k projektu v slovenskom jazyku,

-       posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a)         za písomný projekt k dizertačnej práci a jeho prezentáciu: maximálne 85 bodov, z toho:

-       za teoretické východiská skúmania (literárna rešerš) : maximálne 25 bodov,

-       za predpokladané ciele: maximálne 10 bodov,

-       za predpokladané metódy skúmania: maximálne 20 bodov,

-       za predpokladané výsledky a výstupy: maximálne 10 bodov

-       za prezentáciu projektu a diskusiu: maximálne 20 bodov,

b)    za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas štúdia, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. aktívna účasť na študentskej konferencii Študentská vedecká aktivita (ŠVA)/na podobnom vedeckom podujatí; participácia na riešení výskumného projektu/VPS/prezentovanie výsledkov výskumu na odbornom/vedeckom podujatí; publikovanie odborných/vedeckých príspevkov): maximálne 15 bodov.

Prijímacia skúška uchádzača o  dennú a o  externú formu štúdia sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou. Zloženie skúšobných komisií pre študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov osôb zodpovedných za jednotlivé doktorandské študijné programy. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan. Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijatí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity jednotlivých študijných programov v jednotlivých formách štúdia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu štúdia v zvolenom študijnom programe.

Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • notárom overený diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma, elektronická forma)
 • notárom overené, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) (papierová forma, elektronická forma)
 • notárom overená kópia rozhodnutia o uznaní dokladov o vzdelaní z MŠVVaŠ SR (papierová forma, elektronická forma)
 • písomný projekt (papierová forma, elektronická forma)
 • súpis svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky (papierová forma, elektronická forma)
 • písomné odporúčanie 1 (papierová forma, elektronická forma)
 • písomné odporúčanie 2 (papierová forma, elektronická forma)
 • kópia dokladu o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr Ingrid Balážová – ingrid.balazova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2023 08:30

Upozorniť na neaktuálne údaje