Bezpečnostné štúdiá

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne, zamerané v prvom rade na prax, ako aj na uplatnenie v oblasti pedagogickej, či vedeckovýskumnej činnosti. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici svojou ponukou študijných programov vytvára adekvátny priestor na vzdelávanie, výchovu a prípravu občiansky vyspelých, teoreticky, metodologicky, a organizačne schopných riadiacich pracovníkov v rôznych oblastiach vykonávania verejnej správy v SR:
‒ v zahraničnej službe a v zastupovaní SR v medzinárodných organizáciách a inštitúciách;
‒ v štátnej správe najmä pre integračné, organizačné odbory a odbory public relations v NR SR, na Úrade vlády SR, ministerstvách, najvyšších orgánoch špecializovanej štátnej správy a územnej štátnej správy;
‒ v oblasti územnej a záujmovej samosprávy, ako aj samosprávy verejno-právnych korporácií;
‒ politických stranách a záujmových združeniach;
‒ v oblasti masmediálnej komunikácie;
‒ v privátnej sfére.
S cieľom napĺňania svojho poslania, fakulta permanentne vyhľadáva nové a efektívne nástroje na zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, napr. prostredníctvom zdokonaľovania študijných programov a ich zamerania podľa požiadaviek spolupracujúcich orgánov ako aj potrieb praxe; reorganizáciou a adaptabilitou pedagogického procesu; dôrazom na kvalifikačný rast vlastných pracovníkov; rozširovaním medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce; zavádzaním nových moderných foriem výučby; zapájaním študentov do aktivít v rámci študentskej odbornej činnosti.Uplatnenie absolventov

VEDOMOSTI
Absolvent správne rozumie základnej odbornej terminológií a kategorickému aparátu z oblasti bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zásady bezpečnostnej a obrannej politiky štátu. Ovláda princípy príčin, dynamiky, riešenia a prevencie konfliktov. Disponuje teoretickými základmi prevencie kríz a rizík. Má správne osvojené vedomosti, ktoré umožnia využívať teóriu bezpečnostných komplexov a aplikovať ju na ľubovoľný vybraný región. Orientuje sa v problematike globálnej a regionálnej bezpečnosti a zároveň dokáže v teoretickej i praktickej rovine identifikovať a rozlíšiť aktuálne hrozby a riziká spoločnosti a politiky, ako je extrémizmus, radikalizácia a dezinformácie.

ZRUČNOSTI
Absolvent má prehľad v odbornej knižnej literatúre a dokáže ju aj kriticky hodnotiť. Nadobudnuté vedomosti je schopný správne prepájať a aplikovať v konkrétnych situáciách. Je schopný identifikovať zložitosť vybraných fenoménov bezpečnosti, vie ich analyzovať a vie formulovať ucelené a kritické úsudky. Je schopný samostatne posúdiť a analyzovať konflikty, ich príčiny a dôsledky. Dokáže vyhodnotiť ich vzťah k bezpečnostnému prostrediu. Má schopnosť hodnotiť európsku bezpečnostnú situáciu, bezpečnostnú politiku európskych štátov, Európskej únie a dokáže na adekvátnej odbornej úrovni posúdiť ich závažnosť. Na základe nadobudnutých vedomostí je schopný analyzovať konkrétne krízové situácie v rezortoch a na úrovni štátu. Je argumentačne zdatný, má dobre rozvinuté prezentačné a komunikačné zručnosti. Vie sformulovať argumentačne podložený vlastný názor na aktuálne otázky vývoja globálneho a regionálneho bezpečnostného prostredia a jednotlivých bezpečnostných komplexov.
Absolventi sú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a zároveň sú spôsobilí na teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality.

KOMPETENCIE
Absolvent je pripravený uplatniť sa predovšetkým vo verejnej správe, medzinárodných inštitúciách alebo slovenských zastupiteľských úradoch v zahraniční s odbornou profiláciou na bezpečnosť a medzinárodnú bezpečnosť. Je spôsobilý vykonávať stredné a vrcholové riadiace funkcie v štátnej sfére na národnej i medzinárodnej úrovni. Absolvent je spôsobilý vykonávať teoretickú reflexiu bezpečnostnej reality. Dokáže implementovať politiky vyplývajúce zo strategických dokumentov štátu. Dokáže navrhovať a dotvárať základné koncepcie štátnej politiky. Na základe samostatnej koncepčnej práce dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v dynamickom prostredí. Svoje vedomosti, závery a úvahy vie primerane sprostredkovať odbornej a laickej verejnosti. Je schopný tvoriť odborné publikácie obsahujúce vlastné stanoviská k skúmanému, resp. riešenému praktickému alebo teoretickému problému. Má predpoklady predniesť v diskusii kritické výhrady k daným témam. Je pripravený kvalifikovane pôsobiť v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Má predpoklady pre ďalšiu vedeckú a pedagogickú prácu so zameraním na medzinárodnú bezpečnosť, medzinárodné vzťahy, geopolitiku, bezpečnostné teórie a prostredie, teórie konfliktov, moderné technológie v bezpečnosti, regionálnu bezpečnosť, extrémizmus, hybridné hrozby. Okrem toho je absolvent schopný vzdelávať sa v rámci ďalšieho štúdia, pričom preukazuje vysoký stupeň samostatnosti a autonómnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o denné a externé magisterské štúdium na FPVaMV UMB v niektorom z akreditovaných študijných programov musia mať ukončené bakalárske štúdium.
Prihlášku na štúdium musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2023.
Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania musia prihlášku odoslať najneskôr do 15. 6. 2023.
FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať papierovú prihlášku na adresu FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania v rovnakých termínoch. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov požadovaných pre elektronickú verziu.

Informácie pre uchádzačov, ktorí končia bakalársky stupeň štúdia v roku podania prihlášky na magisterské štúdium – 2022/2023

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku na štúdium. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium v tom istom akademickom roku, v ktorom končia bakalárske štúdium, odošlú elektronickú prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.

Informácie pre uchádzačov, ktorí ukončili bakalársky stupeň štúdia v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium

Uchádzači o magisterské štúdium, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku pričom ako jej prílohy uložia sken diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia s jasne viditeľnou pečiatkou a podpismi dekana fakulty a rektora vysokej školy a sken dodatku k diplomu. Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.
Uchádzači o magisterské štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademických rokoch predchádzajúcich roku podávania prihlášky na magisterské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 15. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni bakalárskeho štúdia spolu s rozhodnutím o ich uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní.Doplňujúce informácie

V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a prihlasujú sa na magisterské štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný v slovenskom jazyku, najneskôr v deň zápisu na štúdium predložia overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

V prípade, ak uchádzači na základe predloženého výpisu absolvovaných skúšok za bakalárske štúdium potvrdeného príslušným študijným oddelením majú vážený študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako je 1,50 (vrátane), budú na študijné programy medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, politológia prijatí podmienečne prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu v jednotlivých stupňoch štúdia. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami má možnosť prekonzultovať vhodnosť výberu daného študijného programu.
V prípade potreby realizácie úpravy formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky, uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami zašle na študijné oddelenie fakulty spolu s prihláškou aj Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky. Spolu so žiadosťou doloží ako prílohy aj príslušnú odbornú dokumentáciu dokladajúcu jeho špecifické potreby.

KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. (č. dv. 320); 048/446 1224; e-mail: lucia.rysova@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na každý program a na každý stupeň štúdia je potrebné zaslať prihlášku osobitne.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu v počtoch uchádzačov na príslušný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.
Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.Forma prijímacej skúšky

Kolégium dekana FPVaMV UMB v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 3. 4. 2023 schválilo nasledovnú Úpravu zásad prijímacieho konania na FPVaMV UMB na akademický rok 2023/2024.

 

bez prijímacích skúšok                      (denné a externé štúdium v 2. stupni štúdia)

 

písomný testTesty

Písomná prijímacia skúška pre uchádzačov o 2. stupeň štúdia

V študijných programoch medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá (v dennej a externej forme), písomná prijímacia skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej obsahovej štruktúre:
a) 60 otázok z odboru medzinárodné vzťahy v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia;
b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie jazyky. V prijímacom teste vyplní len po 20 otázok z dvoch jazykov, ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – magisterské štúdium“.

O prijatí uchádzača rozhoduje komisia pre prijímacie skúšky na základe umiestnenia uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného všeobecnovedomostného testu.
Prijímanie uchádzačov na spoločný študijný program uskutočňovaný v spolupráci s Jagellonskou univerzitou, Masarykovou univerzitou a Univerzitou v Pécs sa riadi ustanoveniami dohody spolupracujúcich univerzít.
Čiastkové výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a informačnej tabuli fakulty v deň jej konania. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2022 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2023 - 15.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.03.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2023 - 15.06.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  07.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 57 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
60,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z vsportal.sk alebo papierová prihláška
57,- € – pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia: elektronická prihláška z www.fpvmv.umb.sk


Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,
829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Anna Kyseľová – anna.kyselova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 20.04.2023 10:02

Upozorniť na neaktuálne údaje