Teória vyučovania matematiky

Doktorandský študijný program Učiteľstvo matematiky v kombinácii je prirodzeným pokračovaním magisterského študijného programu Učiteľstvo matematiky v kombinácii. Základným cieľom tohto študijného programu je pripraviť kvalifikovaných vedeckých pracovníkov v tomto odbore so zameraním na štúdium problémov spojených s matematickým vzdelávaním na základnej a strednej škole a s prípravou učiteľov matematiky pre uvedené stupne škôl (na fakultách pripravujúcich učiteľov matematiky, výskumných ústavoch či v centrách ďalšieho vzdelávania učiteľov). Absolvent doktorandského štúdia odboru Teória vyučovania je pripravený na samostatnú tvorivú prácu a výskum zameraný na obsah, nástroje, formy a didaktické metódy školskej matematiky, ako aj na širšie súvislosti jej vyučovania. Dokáže samostatne vedecky pracovať, využívať nadobudnuté znalosti pri identifikovaní, analýze a riešení problémov matematického vzdelávania, publikovať svoje výsledky a prezentovať ich na konferenciách.Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia Teória vyučovania matematiky nachádzajú uplatnenie v troch nasledujúcich oblastiach. Jedna časť absolventov nachádza uplatnenie na vysokých školách (prípadne vo výskumných ústavoch Akadémie vied, resp. ako špecializovaní odborníci na pedagogických ústavoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, resp. v regionálnych metodicko - pedagogických centrách), ktorí spravidla pokračujú vo výskumnej činnosti. Druhú časť absolventov tvoria učitelia z praxe, ktorí už preukázali a trvale preukazujú schopnosť nadpriemernej pedagogickej práce a záujem o výskum v didaktike matematiky (v Taliansku sú takýto učitelia označovaní názvom „teacher-researcher“). Tretia časť absolventov nachádza uplatnenie mimo rezortu školstva, často aj v manažérskych pozíciách. Totiž vzhľadom na šírku a hĺbku absolvovanej matematickej prípravy, na získanú úroveň počítačovej gramotnosti, absolvent najvyššieho vysokoškolského vzdelávania (v tomto prípade doktorandského štúdia v Teórii vyučovania matematiky) má veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva (bankovníctve, poisťovníctve či finančníctve).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • prehľad publikačnej činnosti (papierová forma, elektronická forma)


Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 09:55

Upozorniť na neaktuálne údaje