Fyzika

Študijný program bakalárskeho štúdia fyziky je nutným predpokladom k úspešnému zvládnutiu ďalšieho – magisterského – stupňa štúdia. Bakalársky program obsahuje základy všeobecnej fyziky - mechaniku, molekulovú fyziku, termodynamiku, elektrinu a magnetizmus, kmity a vlny, teoretickú mechaniku, teóriu elektromagnetického poľa, základy fyziky mikrosveta, elektroniku, ... fyzikálnu chémiu, analytickú chémiu, matematickú analýzu (funkcie, limity, diferenciálny počet, integrálny počet, diferenciálne rovnice a ďalšie), predmety z informačných technológií, základy anglického jazyka (prípadne iný jazyk). Súčasťou výučby sú semináre a praktické cvičenia k väčšine týchto predmetov. V rámci odbornej praxe študent môže pracovať v laboratóriu výrobného závodu, alebo vo výskumnom laboratóriu katedry. Študent bakalárskeho štúdia vypracuje 5 semestrálnych projektov k témam základných predmetov pod vedením skúseného učiteľa. V poslednom ročníku sa študent okrem bežného štúdia venuje bakalárskej záverečnej práci končiacej jej obhajobou.
V priebehu bakalárskeho štúdia poslucháč fyziky získa a pochopí podstatné fakty, princípy a teórie vo fyzike tak, aby ich dokázal používať pri riešení úloh. Tiež získa schopnosť používať fyzikálne metódy a metódy niektorých chemických vedných disciplín, pracovať s prístrojmi a materiálom používaným vo výskumnom laboratóriu, a spracovať údaje získané v experimentálnom výskume. Absolvent fyziky dokáže pracovať efektívne ako člen výskumného tímu, organizovať si ďalšie vzdelávanie a personálny rast, udržiavať kontakt s najnovšími poznatkami vo svojom odbore a pokračovať v odbornom vývoji, komunikovať s verejnosťou, prezentovať výsledky a informovať o aktuálnych problémoch v odbore.Uplatnenie absolventov

Absolvent má široké spektrum znalostí zo všetkých oblastí fyzikálnych vedných disciplín, z experimentálnych vedných odborov, programovania, informatiky a štatistiky. Má poznatky a zručnosti v metódach výskumu na rôznych úrovniach organizácie fyzikálnych systémov, ktoré je schopný aplikovať pri riešení praktických úloh a vykonávať základné práce v experimentálnej fyzike a jej technických aplikáciách. Taktiež pracovať s počítačom pri riešení praktických úloh a vykonávať základné analytické a softvérové práce pri modelovaní prírodovedných javov. Toto všetko umožňuje absolventovi úspešne pokračovať v magisterskom štúdiu (čo odporúčame), alebo uplatniť sa v laboratóriách výrobných podnikov, výskumných ústavov a univerzít a tiež v nemocniciach, v organizáciách zaoberajúcich sa životným prostredím a v štátnej správe.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Uchádzač o bakalárske štúdium si podáva prihlášku na štúdium na Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/homeDoplňujúce informácie

Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia. Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod., ktoré priloží k prihláške.
Hodnotenie umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s najlepšími predpokladmi na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Cudzinci sú prijímaní na fakultu v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách.
Detailné informácie o podmienkach prijatia zverejňuje fakulta na osobitných webových stránkach v príslušnej jazykovej mutácii www.fpvai.ukf.skPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia je preukázanie splnenie zákonnej podmienky pre príslušný stupeň štúdia najneskôr v deň zápisu na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenskú činnosť oblasti kariéry, financií, práva, zdravia a iných poskytuje Študentské centrum UKF. Venuje sa zároveň poradenstvu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami.
Koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. PaedDr. Erik Žovinec, PhD.
PaedDr. Vladimíra Poláčková PhD.
Informácie:
https://www.ukf.sk/sc/poradenstvo-a-podpora-pre-studentov-so-specifickymi-vzdelavacimi-potrebamiVšeobecné informácie k prijímacej skúške

• na vedecké študijné programy sú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia,
• na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdiaForma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  07.12.2023 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2024 - 31.05.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • Certifikát (papierová forma)
 • Diplom zo súťaží (papierová forma)
 • Iné (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda (papierová forma)
 • Osvedčenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o praxi (papierová forma)
 • Vysvedčenia (po ročníkoch v jednom súbore obe strany) (papierová forma)
 • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

FPVaI UKF v Nitre preferuje elektronické podanie prihlášky prostredníctvom portálu: https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home

Poplatok za prijímacie konanie:
• za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF https://e-prihlaska.ukf.sk/ais/eprihlas/#!/home
• za papierovú prihlášku 30,00 EUR.
Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000073017
Kód banky: 8180
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol:
• pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
• pri papierovej prihláške
• 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
• 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Ďurfinová – zdurfinova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 05.12.2023 10:46

Upozorniť na neaktuálne údaje