Rádiologická technika

Cieľom vzdelávacej činnosti študentov v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Rádiologická technika je nadobudnutie praktickej a teoretickej kvalifikácie povolania rádiologický technik. Pod odborným dohľadom sa zúčastňujú počas vyšetrenia alebo terapie pacientov/klientov rádiologických zobrazovacích vyšetrení a v čase rádioterapeutických postupov na základe ordinácie lekára – špecialistu. Štúdium poskytuje ucelenú vysokoškolskú prípravu rádiologických technikov. Obsahom štúdia sú praktické, technické a metodické činnosti.
Ďalším cieľom je príprava k samostatnosti vo vykonávaní odbornej, vysoko zodpovednej práce prevádzanej bez nutnej asistencie alebo prítomnosti lekára, s potrebnou flexibilitou v rozhodovaní, vďaka ktorým sa stávajú vyhľadávanými pracovníkmi v nemocniciach, poliklinikách a špecializovaných diagnostických centrách. Ovládajú prácu s náročnými sofistikovanými prístrojmi, ako sú napr. magnetická rezonancia, počítačová tomografia, ultrasonografia, technológie nukleárnej medicíny a ďalšie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- absolvovanie strednej školy bez obmedzenia,
- absolvovanie maturitnej skúšky,
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Prihláška:
Prílohy (kópie musia byť úradne overené):
- životopis
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- stredoškolské vysvedčenia (overené kópie )
- maturitné vysvedčenie (overené kópie)
- potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný na https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/)Doplňujúce informácie

Na FZV sú akreditované dva študijné programy v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v študijnom programe Fyzioterapia a v študijnom programe Rádiologická technika. V druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je akreditovaný študijný program Fyzioterapia v dennej a externej forme. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je od AR 2022/2023 zabezpečovaný v študijnom programe Fyzioterapia v dennej a externej forme.
Štúdium je realizované pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti majú možnosť okrem štúdia sa zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje, podporuje spoločenské a športové aktivity študentov.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Eva Ďurinová, mail:eva.durinova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- písomná skúška biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne FZV.  • Podanie prihlášky na štúdium

    27.11.2022 - 30.04.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • Potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za štúdium:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 40002
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Jana Stanová – jana.stanova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 14:38

Upozorniť na neaktuálne údaje