Manažment v turizme a hotelierstve

Unikátny trojročný bakalársky študijný program so širokým uplatnením absolventa, ktorý doposiaľ v takejto štruktúre nebolo možné na Slovensku študovať. Už počas štúdia môže študent cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci relevantných ERASMUS programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených organizáciách cestovného ruchu. V rámci štúdia sa študent dozvie ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, vie vytvoriť a manažovať vlastný podnikateľský plán v oblasti cestovného ruchu, získa poznatky z oblasti ekonomiky a manažmentu.

Študenti môžu počas trojročného bakalárskeho štúdia rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti na úrovni vysokoškolského vzdelávania a nadobudnúť tak potrebnú nadstavbu k vedomostiam, ktoré získali na stredných odborných školách zameraných práve na oblasť turizmu a hotelierstva.

Príležitosť má však každý, kto má vzťah k manažmentu, ľudom, marketingu, gastronómii, ale i k voľnočasovým aktivitám a geografii turizmu a zaujíma ho i ekonomika a riešenie praktických projektov. Absolventi týchto študijných programov majú široké uplatnenie, a to nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Už počas štúdia budú študenti participovať na aktivitách v rámci semestrálnych projektov, v ktorých pretavia do praxe získané vedomosti z výučby.

Taktiež si svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti overia počas polročnej bakalárskej praxe a písania záverečnej bakalárskej práce. Študenti môžu spoznávať iné kultúry a iné formy poskytovania služieb v turizme a hotelierstve i prostredníctvom tzv. mobility programov v zahraničí.

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Manažment v turizme a hotelierstve (Bc.) 3 roky.

Naučíme ťa samostatne premýšľať, prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, manažovať tím alebo vlastný biznis. Jednoducho, po skončení štúdia nebudeš mať len diplom, ktorý si dáš do rámika, ale kopec skúseností a vedomostí na to, ako sa hneď pustiť do podnikania alebo sa stanete súčasťou stredného či vrcholového manažmentu. Trh práce sa o vás pobije.

Absolvent študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve po I. stupni štúdia má poznatky z oblasti manažmentu, v kontexte so zameraním študijného programu. Má poznatky o súčasných trendoch v turizme a hotelierstve a ovláda potrebnú terminológiu (min. v jednom svetovom jazyku). Študent po skončení štúdia dokáže riadiť svoje rozhodnutia, plány a projekty, ako aj tímy, prípadne väčšie vnútroorganizačné útvary, pri napĺňaní tak strategických, taktických ako aj operatívnych cieľov a plánov organizácie turizmu.

Študent je schopný uplatniť jednotlivé praktické zručnosti manažéra, ako napr. otvorenú komunikáciu, time manažment seba aj ostatných, účinne motivovať zamestnancov, riadiť inovácie, riadiť organizáciu spoločensky zodpovedne, pracovať v interkultúrnom prostredí, permanentne sa vzdelávať a iné. Študent má taktiež znalosti z oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, organizovaní podujatí a projektov, ekonómie, účtovníctva, štatistiky a informatiky, ktoré dokáže aplikovať v podnikateľskej sfére, vo verejných inštitúciách a aj mimovládnom a business sektore, v odvetví služieb v oblasti turizmu a hotelierstva.

Uplatnenie absolventov v praxi
manažér malej firmy alebo neziskovej organizácie, ktorý vie kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu a hotelierstva,
team leader na pozícii strednej úrovne riadenia vo verejnej a štátnej správe zameranej na oblasť cestovného ruchu,
zamestnanec na odboroch a referátoch cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,
manažér na strednej úrovni v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu,
zamestnanec turistických a informačných centier,
manažér strednej úrovne v regionálnych rozvojových agentúrach, zameraných na aplikáciu inovácií a rozvoj cestovného ruchu,
súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu a malej organizácii turizmu,
event manažér,
manažér recepcie (resp. inej súčasti hotela, reštaurácie),
hlavný manažér voľnočasových aktivít hotela,
manažér reštauračného zariadenia,
F&B manažér,
správca ubytovacieho zariadenia,
sprievodca v cestovnom ruchu,
manažér hotela,
animátor voľného času
Concierge …Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy:
Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium na základe hodnotenia výsledkov štúdia z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov) počas štúdia na strednej škole. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole.

Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku do druhého kola elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 11. augusta 2023. Uchádzač prihlášku nahratú v systéme AIS2 uloží (stav prihlášky „EVIDOVANÁ“ je nepostačujúci).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie len jeden študijný program.

Prílohy prihlášky:

- životopis,

- dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach),

- potvrdenie o realizovanej platbe, v prípade elektronickej platby (bankový prevod) uchádzač nahrá do príloh prihlášky potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na bankovom účte,

- overené doklady o vzdelaní:

a) Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2023, vloží do elektronickej prihlášky zostavu známok (z elektronickej žiackej knižky) za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). V prípade, že zostavu známok nie je možné nahrať alebo ju uchádzač nenahrá správne, doručí z týchto ročníkov overené kópie vysvedčení strednou školou (príp. notárom alebo matrikou) študijnej referentke IM (poštou alebo osobne). Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač doručí študijnej referentke IM (poštou alebo osobne), a to ihneď po skončení štúdia na príslušnej strednej škole, najneskôr do 11. augusta 2023.

b) Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2023, doručí študijnej referentke IM (osobne alebo poštou) overené kópie (notárom alebo matrikou ) vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením do 11. augusta 2023.

 

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium, ktoré sú archivované na IM UCM v Trnave.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Podmienky pre zahraničných študentov

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných školách a všetci zahraniční študenti predkladajú nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade časových disproporcií medzi vydaním a nostrifikáciou požadovaných dokladov, budú študenti informovať študijnú referentku Inštitútu manažmentu UCM a dohovoria si osobitné podmienky pri doložení nostrifikovaných dokladov.

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov na slovenské verzie Bc. študijných programov, sú rovnaké ako u študentov zo Slovenskej republiky. Zahraniční študenti, študujúci v študijných programoch v slovenskom jazyku, musia spĺňať podmienku dobrej znalosti slovenského jazyka (minimálna úroveň B1). Túto znalosť je potrebné preukázať osvedčením, alebo certifikátom. Zahraničný študent musí v deň nástupu do 1. roka bakalárskeho štúdia dosiahnuť plnoletosť podľa platnej legislatívy na území SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy:
Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium na základe hodnotenia výsledkov štúdia z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov) počas štúdia na strednej škole. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole.

Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku do druhého kola elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 11. augusta 2023. Uchádzač prihlášku nahratú v systéme AIS2 uloží (stav prihlášky „EVIDOVANÁ“ je nepostačujúci).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie len jeden študijný program.

Prílohy prihlášky:

- životopis,

- dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach),

- potvrdenie o realizovanej platbe, v prípade elektronickej platby (bankový prevod) uchádzač nahrá do príloh prihlášky potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na bankovom účte,

- overené doklady o vzdelaní:

a) Uchádzač, ktorý maturuje v roku 2023, vloží do elektronickej prihlášky zostavu známok (z elektronickej žiackej knižky) za 1. až 3. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). V prípade, že zostavu známok nie je možné nahrať alebo ju uchádzač nenahrá správne, doručí z týchto ročníkov overené kópie vysvedčení strednou školou (príp. notárom alebo matrikou) študijnej referentke IM (poštou alebo osobne). Overenú kópiu vysvedčenia (notárom alebo matrikou) z posledného ročníka strednej školy a overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač doručí študijnej referentke IM (poštou alebo osobne), a to ihneď po skončení štúdia na príslušnej strednej škole, najneskôr do 11. augusta 2023.

b) Uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2023, doručí študijnej referentke IM (osobne alebo poštou) overené kópie (notárom alebo matrikou ) vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium), spolu s maturitným vysvedčením do 11. augusta 2023.

 

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium, ktoré sú archivované na IM UCM v Trnave.

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:
Uchádzač so špecifickými potrebami môže o tejto skutočnosti informovať priamo v prihláške na štúdium alebo túto skutočnosť nahlási priamo na e-mailovú adresu: vladimira.mikulkova@ucm.skForma prijímacej skúšky

Písomné ani ústne prijímacie pohovory sa na študijný program Manažment v turizme a hotelierstve nerobia. Prijímacia komisia kvalitatívne vytvorí poradie uchádzačov o štúdium na základe hodnotenia výsledkov štúdia z profilových predmetov: slovenský jazyk a literatúra, dejepis (resp. ekvivalent predmetu), ekonomika (resp. ekvivalent predmetu), cudzí jazyk (niektorý zo svetových jazykov) počas štúdia na strednej škole. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky (alebo jej ekvivalentu) a dosiahnuté úspechy počas štúdia na strednej škole. • Podanie prihlášky na štúdium

  08.11.2022 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.05.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  11.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • Poplatok za prijímacie konanie (papierová forma)
 • Úspechy na SŠ (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 40 € – bakalárske štúdium

Banka: Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 62307
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Ročné školné v študijných programoch externého štúdia uskutočňované v slovenskom jazyku 800 EUR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. – stacho.zdenko@gmail.com
Posledná aktualizácia: 17.05.2023 14:36

Upozorniť na neaktuálne údaje