Fyzioterapia

Základným cieľom doktorandského štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, schopných nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie. Absolvent disponuje celým radom zručností, ovláda komplexne opis, analýzu a vyhodnocovanie fyzioterapeutických záverov, ovláda základné indikácie, kontraindikácie a aplikácie fyzioterapeutických, balneologických, liečebných rehabilitačných a elektroterapeutických procedúr. Ovláda fyzioterapiu založenú na dôkazoch – v klinickej kineziológii a patokineziológii, vo funkčnej diagnostike lokomočného systému, v klinických metódach kinezioterapie, vo fyzikálnej terapii v rekondično-relaxačných cvičeniach a ergoterapii. Dokáže realizovať základnú funkčnú diagnostiku a rehabilitačný program z hľadiska pracovnej rehabilitácie.Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia sú radení k novej generačnej skupine profesionálne pripravených tvorivých vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, ovládajú moderné metodiky získavania vedeckých informácií, pracujú s vedeckou a odbornou literatúrou, dokážu literárne zdroje adekvátne citovať v texte prednášok a publikácií zverejnených tlačou. Svojou výskumnou prácou sa významne podieľajú na rozvoji študijného odboru Fyzioterapia.

Svojimi nadobudnutými schopnosťami nachádzajú uplatnenie nielen špeciálnej, ale aj multidisciplinárnej reflexie v problematike Fyzioterapie. Absolventi sú vysoko uplatniteľní v pregraduálnych a postgraduálnych vzdelávacích zariadeniach.

Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách ako napr.: Svetová fyzioterapia (WP), Európsky región Svetovej fyzioterapie (ERWP), medzinárodné organizácie v odborných spoločnostiach, pacientskych organizáciách a profesných organizáciách, a v organizáciách Európskej únie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore Fyzioterapia,
- externé štúdium - vyžaduje sa súbežná súvislá prax v odbore,
- absolvovanie ústnej rozpravy pred komisiou,
- prezentácia k stanovenej téme dizertačnej práce,
- preukázanie jazykových znalostí z anglického jazyka úroveň B2-C1,
- zoznam publikovaných prác.
Prihláška:
Prílohy (kópie musia byť úradne overené):
- vysokoškolský diplom druhého stupňa z odboru Fyzioterapia, dodatok k diplomu (overené kópie posielajú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV),
- vysvedčenie o štátnej skúške (overené kópie pošlú uchádzači z iných vysokých škôl ako UCM, bez overenia pošlú len absolventi FZV,
- životopis,
- potvrdenie o ukončení magisterského štúdia a získania titulu “Mgr.“ (potvrdenie musí obsahovať aj priemer zo štátnej skúšky k tabelácii do prijímacieho konania (je potrebné zaslať obratom po vykonaní štátnej skúšky),
- potvrdenie o súbežnej súvislej praxi v odbore – platí len pre externé štúdium,
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný na https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/).Doplňujúce informácie

Na FZV sú akreditované dva študijné programy v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v študijnom programe Fyzioterapia a v študijnom programe Rádiologická technika. V druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je akreditovaný študijný program Fyzioterapia v dennej a externej forme. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je od AR 2022/2023 zabezpečovaný v študijnom programe Fyzioterapia v dennej a externej forme.
Štúdium je realizované pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti majú možnosť okrem štúdia sa zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje, podporuje spoločenské a športové aktivity študentov.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Eva Ďurinová, eva.durinova@ucm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Poradie úspešnosti uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií.

Prijímacie konanie sa koná formou ústnej rozpravy, kde uchádzač môže získať maximálne 100 bodov, minimálne 70 bodov.

Rozprava pozostáva:

50 bodov projekt

25 bodov odborná pripravenosť

25 bodov motiváciaForma prijímacej skúšky

Ústna rozprava. • Podanie prihlášky na štúdium

  10.01.2023 - 15.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2023 - 20.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • Potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)
 • Vysokoškolský diplom II.stupňa z odboru Fyzioterapia (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • Potvrdenie o ukončení magisterského štúdia a získania titulu Mgr. (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

Banka:                                         Štátna pokladnica

Účet:                                           7000071919/8180

Variabilný symbol:                        42307 

Konštantný symbol:                      0308

Špecifický symbol:                        rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                                          SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                                        SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Jana Stanová – jana.stanova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2023 10:43

Upozorniť na neaktuálne údaje