Fyzioterapia

Cieľom vzdelávacej činnosti študentov v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je prostredníctvom edukačného procesu príprava v študijnom odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Fyzioterapia k výkonu samostatných činností vyžadujúcich odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnej zodpovednosti vo fyzioterapii a liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
Ďalšími cieľmi vzdelávacieho procesu je edukácia a nácvik samostatnosti v diagnostike a liečbe porúch pohybového aparátu a ďalších súvisiacich ochorení na rehabilitačných oddeleniach, ambulantných centrách, kúpeľníctve, fitnes štúdiách, agentúrach ošetrovateľskej starostlivosti a ďalších.
Študenti od odborným dohľadom vykonávajú metodickú a analytickú prácu, podieľajú sa na tvorbe fyzioterapeutických plánov a postupov, s podporou a využitím schopnosti aktívnej, koncepčnej, tvorivej činnosti. Študenti participujú v oblasti využívaných techník, metodík, fyzioterapeutických a balneologických postupov, pri ktorých majú možnosť spoznať a naučiť sa hydroterapiu, ergoterapiu a elektroterapiu vo všetkých klinických odboroch (neurológia, ortopédia, chirurgia, traumatológia, gynekológia, vnútorné lekárstvo a pediatria).


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
- absolvovanie strednej školy bez obmedzenia
- absolvovanie maturitnej skúšky
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Prihláška:
Prílohy (kópie musia byť úradne overené):
- životopis
- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
- stredoškolské vysvedčenia (overené kópie )
- maturitné vysvedčenie (overené kópie)
- potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného lekára (vzor tlačiva dostupný na https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie/)

Doplňujúce informácie
Na FZV sú akreditované dva študijné programy v prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v študijnom programe Fyzioterapia a v študijnom programe Rádiologická technika. V druhom stupni vysokoškolského vzdelávania je akreditovaný študijný program Fyzioterapia v dennej a externej forme. Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je od AR 2022/2023 zabezpečovaný v študijnom programe Fyzioterapia v dennej a externej forme.
Štúdium je realizované pod vedením skúsených pedagógov, externe prednášajú aj špičkoví odborníci z iných zariadení. Praktické vyučovanie prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, napr. v Piešťanoch, Trnave, Bratislave, Kováčovej a ďalších. Študenti majú možnosť okrem štúdia sa zapájať do vedeckej činnosti, zúčastňovať sa odborných kongresov a sympózií, absolvovať zahraničné praxe. FZV organizuje, podporuje spoločenské a športové aktivity študentov.


Podmienky pre zahraničných študentov
Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PhDr. Eva Ďurinová, mail:eva.durinova@ucm.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
- písomná skúška biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne FZV.
- overovanie fyzických schopností - atletika (člnkový beh).
(odporúča sa priniesť obuv a oblečenie, v ktorom môže absolvovať jednoduchý fyzický test)


  • Podanie prihlášky na štúdium

    27.11.2022 - 30.04.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    01.05.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • Potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
Poplatok za prijímacie konanie:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000071919/8180
Variabilný symbol: 42307
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN: SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Elena Marčanová – elena.marcanova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 13:46

Upozorniť na neaktuálne údaje