Učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Absolvent 2. stupňa získa teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave poznania rozvoja rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry s perspektívou rozvíjania ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Má všetky vedomosti a schopnosti ako absolvent bakalárskeho štúdia.

Magisterské štúdium prehĺbi  a rozšíri jeho teoreticko-metodologické a empirické vedomosti z oblasti jednotlivých jazykovedných a literárnovedných disciplín, národnostnej kultúry a reálií, ako aj z interregionálnej kultúry a reálií. Disponuje základnými poznatkami z vedenia kultúrno-osvetovej činnosti v rámci rusínskych kultúrno-národnostných organizácií doma a vo svete. Aktívne ovládne rusínsky spisovný jazyk slovom a písmom a podrobne sa oboznámi s literárnovednými a literárnohistorickými reflexiami orientovanými na dejiny karpatskej rusínskej literatúry. Dokáže aplikovať teoretické poznatky v praxi, pričom významnú zložku jeho vedomostí predstavujú poznatky z oblasti interregionálneho národnostného života Rusínov, ich kultúry, školstva, cirkevného života, ale aj miestnych a regionálnych reálií.

Absolvent je schopný efektívne pracovať ako špecialista na rusínsky jazykový a kultúrny areál – areál strednej, juhovýchodnej a východnej Európy; je schopný udržiavať kontakt s najnovšími a vývojovými trendmi v rusinistike; je schopný efektívne pracovať samostatne, ako člen a vedúci tímu; dokáže sa riadiť primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom odboru. Je schopný podieľať sa na tvorbe metodických textov so širšou aplikovateľnosťou; získavať nové poznatky formou e-learningu; má vedomosti o právnych, ekonomických a etických aspektoch práce vo svojej oblasti; je schopný komunikovať nielen v spisovnej norme Rusínov na Slovensku, ale aj Rusínov v iných krajinách. Má možnosť participovať na príprave interregionálnych projektov týkajúcich sa všetkých aspektov života Rusínov vo svete. Má prístup k využívaniu všetkých dostupných možností – štipendiá, pobyty, školenia, konferencie – pre svoj profesijný rast v oblasti rusinistiky.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Rusínsky jazyk a literatúra 2. stupňa môžu pracovať predovšetkým ako učitelia na základných a stredných školách, ďalej ako výskumní, metodicko-pedagogickí a odborní pracovníci v oblasti rusinistiky (Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove, SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Metodicko-pedagogické centrum v Prešove), v kultúrno-spoločenských organizáciách ako kultúrno-osvetoví a metodickí pracovníci (Rusínska obroda na Slovensku), v Divadle A. Duchnoviča v Prešove, v masmédiách  (redakcie periodickej tlače Rusyn aNarodny novynky, Info Rusín, rusínske vysielanie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie), v prekladateľských službách a v špecializovaných orgánoch štátnej verejnej správy ako špecialisti na národnostnú problematiku s akcentom na rusínsku národnostnú menšinu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Prihlášky sa posielajú na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU

Ul. 17. novembra 15, 080 01 PrešovBez prijímacích skúšok
áno

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184203
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje