Učiteľstvo telesnej výchovyUplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy:

 • získava vzdelanie na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent s možnosťou uplatnenia na druhom stupni základnej školy a v strednej škole,
 • je spôsobilý pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni,
 • môže získať odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného stupňa príslušnej športovej špecializácie a inštruktor športu pre všetkých I. kvalifikačného stupňa. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 6 mesiacov),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam z pohybových predpokladov: marec 2024

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez príjmacích skúšok môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za ostatné dva kalendárne roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

e-mail: erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný (viacstupňový) člnkový beh na vzdialenosť 20 m,
 • skok do diaľky z miesta,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • gymnastika,
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc_uc_Tv_24_25.pdf

 Forma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.04.2024 - 12.04.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308         SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková - referentka pre vzdelávanie

+421 51 75 63 181

e-mail: marcela.brindzkova@unipo.sk

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiana Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 13.12.2023 14:06

Upozorniť na neaktuálne údaje