Učiteľstvo telesnej výchovy

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia majú uplatnenie vo funkciách:

 • asistent učiteľa telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a    v stredných školách,
 • tréner zvolenej športovej špecializácie príslušného kvalifikačného stupňa v súlade so zákonom o športe,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu,
 • môžu pokračovať v nadväzujúcom štúdiu na magisterskom stupni.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.Doplňujúce informácie

Konzultácie k prijímacím skúškam: 16. marec 2019

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez príjmacích skúšok môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • skok do diaľky z miesta,
 • vytrvalostný člnkový beh,
 • plávanie na 100 m plaveckým spôsobom kraul alebo prsia,
 • gymnastika – povinná zostava  +  možnosť absolvovania týchto cvičebných tvarov: premet vpred, salto a akrobatická alebo akrobaticko-skoková väzba,
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia prijímacej skúšky z pohybových predpokladov ú dostupné na:

http://www.unipo.sk/public/media/26819/%C5%A0P%20u%C4%8Dite%C4%BEstvo%20TV.pdfForma prijímacej skúšky

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Deň otvorených dverí

  20.12.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.04.2019 - 05.04.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
45


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308         SWIFT: SPSRSKBA

Školné v dennej forme štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia na 1. stupni štúdia a súbežné štúdium určuje Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prešovskej univerzite na akademický rok 2019/2020.

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková, študijná referentka +421 51 75 63 181

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2018 13:49

Upozorniť na neaktuálne údaje