Učiteľstvo náboženskej výchovy

Absolvent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy má základný rozhľad v oblasti teologického myslenia a jeho špecifických oblastiach. Rovnako sa vie orientovať v hlavných pedagogických a psychologických disciplínach a pozná organizačné podmienky inštitucionalizovaného vzdelávania. Absolvent je však predovšetkým pripravený na pokračovanie v danom študijnom programe na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa vie orientovať v základných teologických pojmoch, opísať historický vývoj náboženských predstáv a objasniť ich zmysel a prínos. Dokáže vnímať jednotlivé udalostí cirkevných dejín v celom kontexte všeobecných dejín. Má základné poznatky zo Starého a Nového zákona. Ovláda hlavné katechetické témy a koncepcie v ich historickom vývoji. Absolvovaním pedagogicko-psychologického základu vie charakterizovať jednotlivé etapy vývinu človeka a pozná základné procesy prebiehajúce v ľudskej psychike. Vie charakterizovať jednotlivé zložky edukačného procesu a má základné poznatky o školskom systéme a jeho organizácii.

Absolvent je schopný analyzovať a hodnotiť základné poznatky z oblasti cirkevných dejín, katechetiky, psychológie a pedagogiky. Dokáže kritický sledovať dejiny Cirkvi a vyvodzovať konkrétne uzávery pre svoj osobný život ako aj pre život Cirkvi. Vie kriticky hodnotiť rôzne teologické názory a adekvátne interpretovať dejiny religionistického a teologického poznávania. Pozná hlavné katechetické modely a dokáže ich aplikovať do súčasnej katechézy. Získané poznatky dokáže prispôsobiť vývinovým schopnostiam žiaka. V edukačnom procese vie využívať moderné digitálne technológie. Dokáže sa tiež orientovať v školskej legislatíve a predpisoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
  • úplné stredné vzdelanie
  • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie bez prijímacej skúšky na základe maturitného prospechu.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
  • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.02.2023 15:18

Upozorniť na neaktuálne údaje