Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie: učiteľ, pomocný učiteľ, resp. asistent učiteľa ZŠ a SŠ, animátor (lektor) voľného času, pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť školstva a kultúry, prekladateľ odborných textov, pracovník v oblasti kultúry, resp. pracovník štátnej správy pre príslušnú oblasť, školský administratívno-metodického pracovník, poradca pre elektronizáciu edukačného procesu, 
poradca a pomocník starším občanom v procese adaptácie na nové digitálne technológie a na využívanie elektronických služieb vo verejnej správe  a pod.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program.

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské študijné programy je doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky) na kontaktnú adresu univerzity so všetkými požadovanými náležitosťami. Podrobnosti o podávaní prihlášok sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/prihlaska.html.Doplňujúce informácie

Prihláška na vysokoškolské štúdium 2. stupňa obsahuje:

 • Vlastnoručne podpísaný štruktúrovaný životopis
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 • Externý uchádzač (t.j. uchádzač s ukončeným študijným programom prvého stupňa mimo PF UJS) predkladá právoplatný doklad (úradne overená fotokópia diplomu a dodatku k diplomu) o ukončení bakalárskeho štúdia. Uchádzač ukončujúci bakalárske štúdium v ak. roku 2018/2019 predkladá tieto doklady najneskôr v deň zápisu.


V prípade zmeny osobných údajov je uchádzač povinný informovať PF UJS o týchto zmenách najneskôr do 8 pracovných dní.

Fakulta (Študijné oddelenie UJS) potvrdí prijatie prihlášky na štúdium do 30 dní po termíne uzávierky podania prihlášok, zároveň zašle uchádzačovi podrobné informácie o obsahu a priebehu prijímacích skúšok. V prípade potreby určí uchádzačovi termín na doplnenie chýbajúcich dokladov. Fakulta preferuje komunikáciu elektronickou formou.

Prijímacie konanie sa začína podaním prihlášky na fakultu. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.


V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan PF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia je potrebné nostrifikovať (uznať jej platnosť) v SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení.Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Zoltán Ulbrik, Mgr.
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
sih@ujs.sk
035/3260671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium upravuje §56 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2021 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Uchádzač o štúdium uhrádza poplatky za prijímacie konanie bezhotovostným bankovým prevodom na určený účet UJS s uvedením variabilného symbolu  (VS).

Príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi uchádzačovi vygeneruje elektronický portál prihlášky UJS po jej potvrdení.

Uchádzačom, ktorí podali prihlášku iba v tlačenej forme, príkaz na úhradu so správne nastavenými údajmi bude odoslaná študijným oddelením príslušnej fakulty prostredníctvom e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Tamás Török, PhD. – torokt@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 08.04.2021 08:12

Upozorniť na neaktuálne údaje