Učiteľstvo geografie (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo hudobnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Pedagogická fakulta - učiteľstvo výtvarnej výchovy (v kombinácii)

Absolvent bakalárskeho študijného odboru je spôsobilý vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, animátora (lektora) voľného času, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie, napr. spravovanie školských knižníc, počítačových sietí, školského technologického a laboratórneho fondu...).

Absolvent študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov a študijného odboru učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Taktiež je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania, preto dokáže pôsobiť najmä v suportívnych zložkách inštitucionálneho vzdelávania.Uplatnenie absolventov

UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Profil absolventa a ostatné informácie o študijnom programe sú dostupné na:

https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/studium/bakalarske-studijne-programy.htmlVždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:

– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§56, ods. 1 zákona o VŠ);
– rešpektovanie katolíckeho ducha univerzity a fakulty;
– pre učiteľské študijné programy výtvarná výchova, hudobná výchova, hudobné umenie a telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej skúšky (pozri časť talentové skúšky);
– ostatné študijné programy – bez prijímacej skúšky a bez talentovej skúšky.

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel:
• Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. Uvedená hodnota sa vynásobí koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil:
koeficient 1 pre gymnázium,
koeficient 2 pre strednú odbornú školu,
koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou.
• V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne:
50 % za výsledky na strednej škole a 50 % za talentovú skúšku.

Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2024/2025 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF KU.

Študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia univerzita garantuje ubytovanie v internátoch.Doplňujúce informácie

Akreditované bakalárske študijné programy:
Štandardná dĺžka štúdia:
- v dennej forme štúdia 3 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)Podmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU (poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať prihlášku na každý program zvlášť.
K prihláške je potrebné pripojiť:
– životopis;

– overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
– uchádzač o študijný program učiteľstvo v kombinácii: biológia, geografia, chémia, informatika, matematika alebo informatika jednoodborová, doloží aj overenú kópiu stredoškolského vysvedčenia posledného roku štúdia,
– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!;
– uchádzač o študijný program Predškolská a elementárna pedagogika predloží aj lekárske potvrdenie o schopnosti absolvovať telesnú výchovu bez obmedzenia a potvrdenie od odborného zamestnanca – logopéda, že uchádzač nemá narušenú komunikačnú schopnosť;
– uchádzač o študijný program Učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti;
– uchádzač o študijný program Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých predloží potvrdenie z logopedického vyšetrenia o správnej výslovnosti a neprítomnosti akéhokoľvek druhu narušenej komunikačnej schopnosti;
– vzory lekárskych potvrdení o zdravotnej/rečovej spôsobilosti dostupné na: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/uchadzac/prijimacie-konanie.html;
– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom písomne fakultu pri podaní prihlášky;
– v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ v časti uznávanie dokladov);
– v prípade uchádzača ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných predpokladov. Podrobnosti určuje vnútorný predpis Katolíckej univerzity.

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách.Forma prijímacej skúšky

TALENTOVÉ SKÚŠKY:

Talentové skúšky sa konajú v týchto termínoch:

 • Hudobná výchova  20.8.2024                            
 • Hudobné umenie   20.8.2024                            
 • Výtvarná výchova  20.8.2024                                            
 • Telesná výchova  20.8.2024                                                           

 

Talentová skúška z hudobnej výchovy alebo z hudobného umenia sa skladá z praktickej časti  a pohovoru s uchádzačom. Požadujú sa schopnosti a znalosti minimálne na úrovni absolventov ZUŠ. Viac informácií: https://khkurk.wixsite.com/katedra/talentove-skusky

 

Talentová skúška z výtvarnej výchovy pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. Teoretické poznatky študenti preukazujú na skúške z dejín umenia, ktorá je zameraná na historickú alebo súčasnú problematiku výtvarného umenia. Praktická skúška pozostáva z aktívnej tvorivej práce, ktorá je realizovaná z plošných výtvarných disciplín a z priestorových výtvarných disciplín. Študent realizuje praktickú skúšku na tému a v technike, ktorá je vyhlásená v čase konania prijímacích skúšok. Súčasťou praktickej skúšky je aj prezentácia portfólia uchádzača z  intermediálnej tvorby, dizajnu a remesla, plošných výtvarných disciplín a priestorových výtvarných disciplín.

 

Talentová skúška z telesnej výchovy je zameraná na preverenie pohybových predpokladov:

• úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,

• špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj na  rukách, stoj na lopatkách),

• plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).

Viac informácií: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium/talentove-skusky.html • Podanie prihlášky na štúdium

  15.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Papierová forma prihlášky:

Suma: 40,– €
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
variabilný symbol: 1300501904
špecifický symbol:
Pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky predstavuje rodné číslo bez lomky.
Ostatní štátni príslušníci nevypĺňajú špecifický symbol, ale do poznámky pre príjemcu uvedú meno, priezvisko, študijný program.
poznámka pre príjemcu:
meno, priezvisko, študijný program;
[Nepovinný údaj pre občanov Slovenskej republiky a Českej republiky.]


Elektronická forma prihlášky*

Suma: 40,– €
IBAN, variabilný a špecifický symbol:
Príkaz na úhradu Vám vygeneruje elektronická prihláška KU:
https://e-prihlaska.ku.sk/

*Elektronická prihláška nadobudne platnosť až po zaslaní vygenerovanej el. prihlášky v papierovej forme spolu so všetkými podkladmi v zmysle pokynov na prijímacie
konanie.

Zahraničný platobný styk:
Názov sprostredkujúcej banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC: SPSRSKBA
Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok

Ročné školné podľa platnej Smernice rektora o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Čisarik – jozef.cisarik@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.04.2024 12:42

Upozorniť na neaktuálne údaje