Slovenský jazyk a literatúra

  • v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra (resp. príslušné medziodborové štúdium). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania je:

-            posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore,

-            overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,

-            overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).Uplatnenie absolventov

v oblasti školstvaInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
  • v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra je získanie magisterského vzdelania v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra (resp. príslušné medziodborové štúdium). O prijatie na štúdium sa môžu uchádzať aj absolventi príbuzných odborov magisterského štúdia. Súčasťou prijímacieho konania je:

-            posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore,

-            overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,

-            overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).Doplňujúce informácie

Zoznam dokladov potrebných k prijímaciemu konaniu:

-          Prihláška na doktorandské štúdium, číslo tlačiva: ŠEVT 49 400 2,

-          overená kópia dokladu o magisterskom vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom alebo príbuznom študijnom odbore,

-          overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,

-          životopis,

-          súpis publikovaných i nepublikovaných prác,

-          rámcový projekt k téme dizertačnej práce

-          doklad  o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

nada.bizova@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • posúdenie všeobecných študijných spôsobilostí a poznatkov v príslušnom študijnom odbore,   overenie jazykových zručností vo vybranom svetovom jazyku,   overenie zručností v písomnej odbornej komunikácii (diskusia k náčrtu projektu dizertačnej práce).


Forma prijímacej skúšky

ústna, písomnáTesty

krátky test z cudzieho jazyka  • Podanie prihlášky na štúdium

    11.01.2021 - 11.06.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica

Účet:  7000241199/8180

IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199

variabilný symbol: bez symbolu

špecifický symbol: 20002

Doplňujúci údaj: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Cepková – lubica.cepkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 22.10.2020 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje