PolitológiaUplatnenie absolventov

 Výstupy vzdelávania v zmysle Európskeho, resp. Slovenského kvalifikačného rámca                                             

VEDOMOSTI

Absolvent:

 • rozširuje svoje vedomosti z dejín politického myslenia o  súčasné politické myslenie v oblasti politických ideológií, demokracie a medzinárodných vzťahov a rozumie širšiemu sociálnemu kontextu, v ktorom sa formuje;
 • vie vysvetliť špecifické politologické teórie a koncepty aj s využitím poznatkov z iných vedeckých disciplín, ako napr. sociológia, história alebo ekonómia, a rozoznáva interdisciplinárny presah skúmaných javov;
 • vie rozlíšiť, interpretovať a porovnať teoretické koncepcie demokracie zohľadňujúc komplexnosť spoločenskej reality a úroveň poznania v politickej vede;
 • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie na konkrétnom príklade,
 • resp. riešenej úlohe.

 

ZRUČNOSTI

 Absolvent je schopný:

 • na základe nadobudnutých vedomostí vytvoriť vlastné teoretické koncepcie a modely skúmaných javov, zohľadňujúc širší sociálny kontext a aktuálne poznanie v odbore;
 • aplikovať poznatky z metodológie výskumu v spoločenských vedách k vytvoreniu originálneho výskumného dizajnu s vhodnými metodologickými a teoretickými prístupmi, metódami a vlastnými hypotézami;
 • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
 • vysoko samostatne, vedecky a odborne riešiť zadané úlohy/problémy teoretického aj praktického charakteru v oblasti politickej vedy a dospieť  k originálnym záverom;
 • kriticky posúdiť aktuálne spoločenské a politické trendy alebo problémy a formulovať hypotézy o ich vývoji, resp. načrtnúť možné alternatívy vývoja;
 • viesť výskum, komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

 

KOMPETENCIE (SAMOSTATNOSŤ  A ZODPOVEDNOSŤ)

Absolvent má kompetentnosť:

 • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
 • samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách,
 • a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
 • formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch, logických myšlienkových postupoch a vlastných zisteniach z realizovaných výskumov;
 • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v  štátnej správe a samospráve, v  mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných  organizáciách či v mediálnej sfére;
 • využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený:

 • Politológ (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy (podľa Národnej sústavy povolaní)
 • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)
 • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)
 • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov (podľa Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní)


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 760 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 10.10.2022 11:47

Upozorniť na neaktuálne údaje