Politológia

Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu:

 • prehĺbi si teoretické poznatky z teórie politiky, teórie medzinárodných vzťahov a prehĺbi si vedomosti o kľúčových politických koncepciách
 • prehĺbi si vedomosti z metodológie politických vied
 • bude schopný samostatnej vedeckej práce

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent bude schopný:

 • analyzovať prebiehajúce procesy v medzinárodnej, európskej a svetovej politike
 • pomenovať trendy v súčasnej politológii a teórii politiky a zaujať k ním kritické stanovisko
 • charakterizovať a analyzovať spoločenské výzvy a problémy, pred ktorými spoločnosť 21. storočia stojí, navrhnúť a implementovať riešenia
 • zaujať odborné stanovisko ku kľúčovým témam medzinárodných vzťahov
 • predikovať a modelovať budúce scenáre spoločenského vývoja

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 Absolvent bude schopný

 • plynule a na odbornej úrovni komunikovať v anglickom, resp. inom svetovom jazyku.

 

Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že absolvent uplatní svoje odborné vedomosti ako špecialista  na politické a  spoločenské procesy v:

 • štátnej správe a samospráve,
 • mediálnej sfére,
 • agentúrach špecializujúcich sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu,
 • treťom sektore,
 • medzinárodných organizáciách,
 • v akademickej a vedeckej sfére.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore politické vedy alebo v príbuznom študijnom odbore. Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti  pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického alebo iného svetového jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy vybranej uchádzačom z návrhov tém dizertačných prác. Témy dizertačných prác na akademický rok 2022/2023 budú zverejnené najneskôr 8. apríla 2022 na stránke www.politologia.tnuni.sk.

     Uchádzač tak spolu s prihláškou na doktorandské štúdium predloží projekt dizertačnej práce v slovenskom a svetovom jazyku, na ktorú sa hlási (projekt v slovenskom jazyku môže byť nahradený projektom v českom alebo druhom svetovom jazyku).

     Projekt dizertačnej práce v rozsahu 10 normostrán (v každom z jazykov) by mal obsahovať:

 • zdôvodnenie a motiváciu, prečo sa uchádzač rozhodol spracúvať vybranú tému dizertačnej práce,
 • vymedzenie základných smerov a cieľov, ktorými by sa uchádzač chcel uberať pri spracúvaní dizertačnej práce, s akými metódami bude uvažovať pri spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce,
 • stručnú charakteristiku danej problematiky spracovanú na základe odbornej literatúry, predpokladaný prínos v spracúvaní vybratej témy dizertačnej práce pre prax i ďalší vývoj teórie


Doplňujúce informácie

• Prihláška na PhD. štúdium: Prihlášku je možné podať elektronicky, alebo na predpísanom tlačive pre III. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). (Viac informácií v doplňujúcich informáciách pre uchádzača.)
• Súčasťou prihlášky musí byť životopis,
• Absolventi CUP Katedra Politológie TnUAD predložia kópiu (nemusí byť overená) diplomu, dodatku diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. Na dodatku diplomu uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD;
Absolventi z iných vysokých škôl predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok. Na dodatku diplomu (výpise známok) uvedú aritmetický priemer vypočítaný za všetky absolvované predmety a takisto na vysvedčení o štátnej skúške uvedú aritmetický priemer absolvovaných predmetov a obhajoby záverečnej práce. Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP Katedry Politológie TnUAD.
• Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

• Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.
https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška. Prijímacia komisia na neverejnom zasadnutí zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači, prijímacia komisia určí poradie ich úspešnosti. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní od konania prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2021 - 10.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • Dodatok k diplomu II.stupeň (papierová forma)
 • Diplom z II. stupňa štúdia (papierová forma)
 • Projekt v AJ (papierová forma)
 • Projekt v SJ (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške z 2.stupňa (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe za prihlášku:
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: ID číslo uchádzača vygenerované Akademickým informačným systémom AIS2 po podaní elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 28.01.2022 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje