Politológia

Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):
• Politológ
• Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
• Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
• Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
• Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Termín podania prihlášky na štúdium: do 30.04.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.
Podanie prihlášky: https://e-prihlaska.tnuni.sk

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Prijímacie konanie:
- Bez prijímacej skúšky;
- Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
- Predložiť rozhodnutie o uznaní bakalárskeho, resp. magisterského/inžinierskeho stupňa vzdelania (vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/

Povinné prílohy:
- fotokópia Bc., resp. Mgr./Ing. diplomu (zaslaná poštou alebo elektronicky)
Tohtoroční absolventi doručia fotokópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Doklad o uznaní Bc., resp. Mgr./Ing. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
Absolventi CUP Katedra politológie TnUAD nemusia predkladať doklady o absolvovaní štúdia.
Doplňujúce informácie
Prihláška na Mgr. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí uvádzať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači). https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
o Uchádzač si môže na študijný program politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denná alebo externá).
o Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
o Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
o Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Podmienky pre zahraničných študentov
Viac informácií pre uchádzačov zo zahraničia sú dostupné na stránke TnUAD v Trenčíne (www.tnuni.sk), v časti Zahraniční uchádzači:https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske).

Spôsob overovania schopností (platí aj pre zahraničných uchádzačov):
o Bez prijímacej skúšky;
o Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia (priemer hodnotení predmetov bakalárskeho štúdia);
o Uchádzač musí v prípade výsledku bakalárskeho štúdia dosiahnuť priemer do 2,5 (vrátane);
o Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
o Absolvovať univerzitný kurz slovenského jazyka alebo predložiť certifikát o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo dosiahnuť v teste NPS zo všeobecných študijných predpokladov percentil aspoň 15. Spôsob overovania znalosti slovenského jazyka si vyberá uchádzač.
o Predložiť rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu, resp. bakalárskeho stupňa vzdelania (vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Informácie pre zahraničných študentov: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Katarína Hrnčárová
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
032/7400 911
katarina.hrncarova@tnuni.sk
www.politologia.tnuni.sk

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín podania prihlášky na štúdium: do 30.04.2024
Konanie prijímacej skúšky: bez prijímacej skúšky na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia
Podanie prihlášky: https://e-prihlaska.tnuni.sk


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 19 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky vygenerované systémom automaticky ako platobný príkaz, ktorý nájdete na:
https://e-prihlaska.tnuni.sk/

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 13.06.2024 12:01

Upozorniť na neaktuálne údaje