Politológia


Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 2 roky.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske).

Spôsob overovania schopností (platí aj pre zahraničných uchádzačov):
- Bez prijímacej skúšky;
- Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia (priemer hodnotení predmetov bakalárskeho štúdia);
- Uchádzač musí v prípade výsledku bakalárskeho štúdia dosiahnuť priemer do 2,5 (vrátane);
- Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
- Predložiť certifikát o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo dosiahnuť v teste NPS zo všeobecných študijných predpokladov percentil aspoň 15. Spôsob overovania znalosti slovenského jazyka si vyberá uchádzač.
- Predložiť rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu, resp. bakalárskeho stupňa vzdelania (vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Informácie pre zahraničných uchádzačov: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/

Doplňujúce informácie
Prihláška na Mgr. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí uvádzať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači). https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
o Uchádzač si môže na študijný program politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denná alebo externá).
o Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
o Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
o Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.


Podmienky pre zahraničných študentov
Viac informácií pre uchádzačov zo zahraničia sú dostupné na stránke TnUAD v Trenčíne (www.tnuni.sk), v časti Zahraniční uchádzači:https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v študijnom programe politológia je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske).

Spôsob overovania schopností (platí aj pre zahraničných uchádzačov):
o Bez prijímacej skúšky;
o Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia (priemer hodnotení predmetov bakalárskeho štúdia);
o Uchádzač musí v prípade výsledku bakalárskeho štúdia dosiahnuť priemer do 2,5 (vrátane);
o Rektor rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného študijného programu.

Podmienka pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z Českej republiky):
o Absolvovať univerzitný kurz slovenského jazyka alebo predložiť certifikát o znalosti slovenského jazyka na úrovni B1 alebo dosiahnuť v teste NPS zo všeobecných študijných predpokladov percentil aspoň 15. Spôsob overovania znalosti slovenského jazyka si vyberá uchádzač.
o Predložiť rozhodnutie o uznaní bakalárskeho diplomu, resp. bakalárskeho stupňa vzdelania (vydá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).
Informácie pre zahraničných študentov: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/


Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
  • Dodatok k diplomu z I.stupňa (papierová forma)
  • Diplom z bakalárskeho štúdia (papierová forma)
  • Vysvedčenie o štátnej skúške z 1.stupňa (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Fakturačné údaje
Údaje o platbe za prihlášku (platobný príkaz vygeneruje AIS):
Poplatok za prijímacie konanie: 19,- euro
Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK1381800000007000065375
Variabilný symbol: 19002
Špecifický symbol: ID uchádzača z AISu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača
Adresa fakulty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Rastislav Slavik – rastislav.slavik@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 07.02.2023 11:15

Upozorniť na neaktuálne údaje