Politológia


Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 3 roky.


Prospects of graduates

Dôležité upozornenie: V súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa štandardná dĺžka štúdia pre študentov zapísaných na študijný program v akademickom roku 2023/2024 do 1. roku štúdia v externej forme mení na 2 roky.

Vedomosti

Absolvent:

 • rozširuje svoje vedomosti z dejín politického myslenia o súčasné politické myslenie v oblasti politických ideológií, demokracie a medzinárodných vzťahov a rozumie širšiemu sociálnemu kontextu, v ktorom sa formuje;
 • vie vysvetliť špecifické politologické teórie a koncepty aj s využitím poznatkov z iných vedeckých disciplín, ako napr. sociológia, história alebo ekonómia, a rozoznáva interdisciplinárny presah skúmaných javov;
 • vie rozlíšiť, interpretovať a porovnať teoretické koncepcie demokracie zohľadňujúc komplexnosť spoločenskej reality a úroveň poznania v politickej vede;
 • vie identifikovať, vysvetliť a kategorizovať rôzne metodologické prístupy a výskumné metódy v politickej vede a demonštrovať ich použitie na konkrétnom príklade, resp. riešenej úlohe.

Zručnosti

Absolvent je schopný:

 • na základe nadobudnutých vedomostí vytvoriť vlastné teoretické koncepcie a modely skúmaných javov, zohľadňujúc širší sociálny kontext a aktuálne poznanie v odbore;
 • aplikovať poznatky z metodológie výskumu v spoločenských vedách k vytvoreniu originálneho výskumného dizajnu s vhodnými metodologickými a teoretickými prístupmi, metódami a vlastnými hypotézami;
 • zhrnúť, vyhodnotiť, obhájiť a konštruktívne diskutovať svoje poznatky a názory za pomoci relevantných argumentov a kultivovane ich prezentovať, písomnou alebo ústnou formou, pred odborným či laickým publikom;
 • vysoko samostatne, vedecky a odborne riešiť zadané úlohy/problémy teoretického aj praktického charakteru v oblasti politickej vedy a dospieť k originálnym záverom;
 • kriticky posúdiť aktuálne spoločenské a politické trendy alebo problémy a formulovať hypotézy o ich vývoji, resp. načrtnúť možné alternatívy vývoja;
 • viesť výskum, komunikovať a prezentovať politologické témy v anglickom jazyku v ústnej aj písomnej podobe.

Kompetencie (samostatnosť a zodpovednosť)

Absolvent má kompetentnosť:

 • riešiť vybrané problémy/úlohy súvisiace s odborom 26. politické vedy originálne, v širších súvislostiach a s prihliadnutím na zdieľané poznatky príbuzných vedných disciplín;
 • samostatne a zodpovedne sa rozhodovať aj v komplexných a nejasných situáciách,
 • a to s dôrazom na dodržiavanie etických zásad a spoločenskej zodpovednosti, princípov demokracie (tolerancia, garancia ľudských práv) a s rešpektom k platným právnym predpisom, ktoré problematiku upravujú;
 • formulovať vlastné názory a odborné stanoviská, založené na teoretických poznatkoch, faktoch, logických myšlienkových postupoch a vlastných zisteniach z realizovaných výskumov;
 • pripraviť odborné texty a stanoviská s využitím v štátnej správe a samospráve, v mimovládnych organizáciách a politických stranách, v medzinárodných organizáciách či v mediálnej sfére;
 • využívať osvojené metódy učenia sa pri ďalšom formálnom či neformálnom vzdelávaní;
 • pracovať tímovo na riešení konkrétnych úloh, zabezpečiť vytvorenie a fungovanie skupiny, koordinovať činnosť tímu a rozdelenie úloh jednotlivým členom, a to aj v medzinárodnom tíme s angličtinou ako pracovným jazykom.

Uplatnenie v praxi:

Absolventi študijného programu politológia majú potenciál uplatniť sa v orgánoch štátnej správy či územnej samosprávy alebo v ústredí, resp. regionálnych štruktúrach záujmových  a politických organizácií (napr. politické strany, profesijné združenia, mimovládne organizácie). Katedra politológie každoročne eviduje dopyt zo strany potenciálnych zamestnávateľov (napríklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národná rada Slovenskej republiky, Amnesty International) ohľadne stáži študentov politológie v ich organizáciách.

 

Indikované povolania (podľa Národnej sústavy povolaní a Európskej klasifikácie zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní):

 • Politológ
 • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
 • Špecialista/špecialistka v oblasti politických záležitostí
 • Vedúci predstaviteľ/vedúca predstaviteľka záujmovej skupiny
 • Predstavitelia obcí a vyšších územných samosprávnych celkov

 Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
The basic condition for admission to master's studies in the political science study program is a completed first-level university education (bachelor's degree).
Ability verification method (also applies to foreign applicants):
o No entrance exam;
o The order of applicants will be created based on the results of the previous study (average of the evaluations of the subjects of the bachelor's study);
o In the case of a bachelor's degree, the applicant must achieve an average of up to 2.5 (inclusive);
o The Rector will decide on the final number of admitted applicants based on the capacity of the given study program.

Conditions for foreign applicants (except for applicants from the Czech Republic):
- Submit a certificate of knowledge of the Slovak language at level B1 or achieve a percentile of at least 15 in the NPS test from the general study prerequisites. The method of verifying knowledge of the Slovak language is chosen by the applicant
o Submit a decision on the recognition of a bachelor's diploma, or bachelor's degree (issued by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic).
Information for foreign applicants: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/Additional information
Application for Mgr. the study:
Applicants can apply for the political science study program through an electronic application. In the case of a written request, the applicant shall use the prescribed form on II. higher education (format A3). In the application, the applicant fills in personal data, form of study, study program, completed bachelor's degree, and the form must also be signed. In order to speed up communication in case of an incomplete application, we ask applicants for a correctly entered and valid e-mail address on the application. In the application, the applicant does not have to indicate the subjects and grades for bachelor's studies on page no. 2. As part of the application, we also do not require confirmation of medical fitness for university studies.

The admission conditions as well as the electronic application are published on the website of the university or department (Applicants section). https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Study fees:
Study fees are according to the directive Determination of the amount of tuition fees and fees associated with studies at TnUAD valid in the current academic year.

General conditions and information:
o The applicant can send only one application for the political science study program and indicate one form of study (full-time or part-time).
o The decision on acceptance/rejection for study will be sent to the applicant in writing within 30 days at the latest.
from the verification of fulfillment of the admission conditions for study.
o The applicant who has received the admission decision, if interested in studying, is obliged to apply according to the instructions that he will receive in writing together with the decision on admission to study.
o According to Act no. 131/2002 Coll. on universities as amended § 59 paragraph 3, the department of political science has the right to request information from accepted applicants as to whether they will enroll for studies. If the interested party does not provide the information within the required deadline, his right to enroll in the course expires.Conditions for international students
More information for applicants from abroad is available on the TnUAD website in Trenčín (www.tnuni.sk), in the Foreign applicants section: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/Conditions of admission without the entrance exam
The basic condition for admission to master's studies in the political science study program is a completed first-level university education (bachelor's degree).

Ability verification method (also applies to foreign applicants):
o No entrance exam;
o The order of applicants will be created based on the results of the previous study (average of the evaluations of the subjects of the bachelor's study);
o In the case of a bachelor's degree, the applicant must achieve an average of up to 2.5 (inclusive);
o The Rector will decide on the final number of admitted applicants based on the capacity of the given study program.

Conditions for foreign applicants (except for applicants from the Czech Republic):
o Complete a university course in the Slovak language or submit a certificate of knowledge of the Slovak language at level B1 or achieve a percentile of at least 15 in the NPS test from the general study prerequisites. The method of verification of knowledge of the Slovak language is chosen by the applicant.
o Submit a decision on the recognition of a bachelor's diploma, or bachelor's degree (issued by the Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic).
Information for international students: https://tnuni.sk/uchadzaci/foreign-student-s-guide/General information on the admission exam

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, formou výberového konania.

Prihláška na Mgr. štúdium:
Na študijný program politológia sa môže uchádzač prihlásiť pomocou elektronickej prihlášky. V prípade písomnej prihlášky uchádzač využíva predpísané tlačivo pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). V prihláške uchádzač vyplňuje osobné údaje, formu štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium, pričom tlačivo je potrebné aj podpísať. Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške. Uchádzač v prihláške nemusí uvádzať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity alebo katedry (sekcia Uchádzači). https://politologia.tnuni.sk/index.php?id=45&no_cache=1

Poplatky za štúdium:
Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom roku.

Všeobecné podmienky a informácie:
- Uchádzač si môže na študijný program politológia poslať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denná alebo externá).
- Rozhodnutie o prijatí / neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne najneskôr do 30 dní
od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
- Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je v prípade záujmu o štúdium povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
- Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 má Katedra politológie právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium. • Apply the application for study

  01.02.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 790 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 19 €
E-application form: 19 €

Billing information
Payment details for the application (the payment order is generated by AIS):
Admission fee: 19 €
Bank: Štátna pokladnica
Account: SK1381800000007000065375
Variable symbol: 19002
Specific symbol: Applicant ID from AIS
information to recipient: Name and surname of the applicant
Address of the faculty: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Always up-to-date news about university Alexander Dubček University of Trenčín on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Last update: 22.02.2023 12:09

Draw attention to not topical data