Teória vyučovania fyziky

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Teória vyučovania fyziky sa dokáže odborne orientovať v širších súvislostiach fyzikálneho poznávania, ovláda teoretické základy teórie vyučovania fyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať pri riešení širokého spektra problémov v oblasti aktívneho fyzikálneho poznávania pre rôzne cieľové skupiny, ovláda praktické aj metodické postupy moderných vyučovacích metód a využívania digitálnych technológií a vie ich tvorivo uplatňovať vo vlastnej pedagogickej práci aj pri realizácii didaktického výskumu, ovláda zásady vypracovania a predkladania vedecko-výskumných projektov zameraných na vzdelávanie, je schopný samostatnej vedecko-výskumnej práce v oblasti fyzikálneho vzdelávania a je pripravený zapojiť sa do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Všeobecná a teoretická fyzika

 1. Mechanika hmotného bodu a tuhého telesa
 2. Gravitačné pole. Práca, výkon, energia, zákony zachovania
 3. Mechanika tekutín
 4. Mechanické kmitanie a vlnenie
 5. Kinetická teória plynov a termodynamika
 6. Elektrostatické pole.
 7. Elektrický prúd. Elektrické obvody
 8. Stacionárne magnetické pole
 9. Elektromagnetická indukcia
 10. Striedavé elektrické prúdy. Vlastné a vynútené kmity. Rezonancia
 11. Elektromagnetické vlnenie. Svetlo. Šírenie svetla
 12. Kvantové vlastnosti svetla
 13. Štruktúra atómu a kvantovanie energetických hladín
 14. Klasifikácia elementárnych častíc. Jadrové reakcie

Didaktika fyziky

 1. Školský fyzikálny experiment, jeho funkcie, metodika prípravy, realizácia a fyzikálna interpretácia, analýza vybraného fyzikálneho experimentu.
 2. Fyzikálne úlohy, ich klasifikácia, význam, metódy riešenia a metodika zaradenia do fyzikálneho vzdelávania, rozbor vybranej fyzikálnej úlohy.
 3. Graf fyzikálnej závislosti, prvky grafu, zručnosti študentov pre prácu s grafmi, využitie grafov vo fyzikálnom vzdelávaní, popis vzdelávacej aktivity s využitím grafu fyzikálnej závislosti.
 4. Moderné vyučovacie metódy, aktívne poznávanie, bádateľský prístup vo fyzikálnom poznávaní, ukážka sprístupnenia vybranej fyzikálnej témy interaktívnou metódou.
 5. Nástroje spätnej väzby, objektivizácia hodnotenia vzdelávacích výsledkov, modifikácia vyučovacieho postupu na základe získaných výsledkov spätnej väzby, ukážka vlastnej tvorby otázok didaktického testu.
 6. Modely a modelovanie vo fyzikálnom vzdelávaní, charakteristika, metodika použitia modelov, metóda dynamického modelovania, rozbor vybraného modelu fyzikálneho javu.
 7. Moderná didaktická technika, jej prínos pre fyzikálne vzdelávanie, možnosti využitia pri aktívnom žiackom bádaní, ukážka konkrétnej aplikácie a rozbor možností jej využitia.
 8. Počítačom podporované fyzikálne vzdelávanie, aktuálne možnosti, špecifiká, význam pre pochopenie podstaty fyzikálnych javov študentmi.
 9. Práca s talentovanou mládežou, neformálne vzdelávanie, využívanie prvotných poznatkov a budovanie vedeckej gramotnosti žiakov, rozbor vybraného fyzikálneho problému.
 10. On-line informačné zdroje a využívanie multimédií vo fyzikálnom vzdelávaní, nástroje, možnosti a prínos e-vzdelávania, predstavenie konkrétneho riešenia na vybranej téme.

Opíšte váš prístup k fyzikálnemu vzdelávaniu.
V čom by ste radi prispeli k skvalitneniu fyzikálneho vzdelávania vašou dizertačnou prácou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:58

Upozorniť na neaktuálne údaje