Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Študijná časť študijného programu TKIS je zameraná na osvojenie si vedeckých metód a získanie vedomostí v predmetoch špecializácií študijného odboru IKDS na vedeckej úrovni. Študijný program obsahuje aj štúdium svetových jazykov, zahraničnej literatúry, tvorba softvérových produktov a pedagogická činnosť. Vedecká časť študijného programu TKIS pozostáva z riešenia aktuálneho vedeckého problému, publikovania čiastkových a sumárnych výsledkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch vedeckých podujatí, spolupráci na riešení vedeckých úloh grantových projektov a v závislosti na možnostiach pozostáva tiež zo zahraničných študijných pobytov a overovania teoretických výsledkov v laboratóriách domácich alebo zahraničných.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa klimatických podmienkach a schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou resp. vedeckou národnou a medzinárodnou komunitou. Vie iniciovať riešenie komplexných problémov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja a inovácií v odbore stavebníctva. Je schopný vedecky pracovať v medzinárodnom tíme. Absolvent študijného programu TKIS sa môže vzhľadom na univerzálnosť tohto študijného programu zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v stavebníctve, všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú širokospektrálne vedomosti začínajúce prieskumom horninového a životného prostredia, navrhovaním inžinierskych konštrukcií a dopravných komunikácií a končiace realizáciou a riadením komplexných inžinierskych a dopravných stavieb. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Je schopný tvorivo využívať svoje znalosti anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti stavebníctva, najmä v pozíciách špecialistu pri riešení rôznych problémov súvisiacich s navrhovaním náročných stavebných a geotechnických konštrukcií spojených s vysokým rizikom, pri riešení požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti, konštrukčnej odolnosti a predĺženie životnosti stavebných, dopravných a geotechnických konštrukcií. Absolvent nájde uplatnenie doma i v zahraničí a to vedeckých a vzdelávacích inštitúciách ako aj v stavebnom sektore s medzinárodnou pôsobnosťou.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Important Dates  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Aktuálny počet podaných prihlášok:
9


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác (papierová forma)
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce
  • výpis výsledkov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia, ktorý vydá študijné oddelenie príslušnej univerzity (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje