Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby s hlavnou orientáciou na teóriu navrhovania a analýzu inžinierskych konštrukcií, dopravných aj pozemných stavieb a ich súčastí. Dokáže tvorivo aplikovať princípy vedeckého bádania, navrhuje nové prístupy a zdokonaľuje existujúce metódy teórie inžinierskych stavieb. Ovláda progresívne nástroje teórie navrhovania a technológie zhotovovania inžinierskych stavieb, ako aj metodológiu ich diagnostiky a rehabilitácií. Teoretické poznatky získané štúdiom dokáže uplatniť v experimentálnej analýze správania sa inžinierskych stavieb a pri ich kombinácii s modelovým riešením a výsledkami numerických simulácií. Absolvent doktorandského štúdia sa uplatní najmä vo výskumných inštitúciách, vedeckých parkoch, výskumných centrách ako samostatný alebo vedúci vedecko – výskumný pracovník, na vysokých školách pri rozvíjaní vedy o inžinierskych konštrukciách a dopravných stavbách, alebo vo firemnom výskume a vývoji. Uplatniť sa môže aj vo vrcholových manažérskych funkciách, v projektových tímoch rôzneho charakteru. Uplatnenie tiež nájde v investorských organizáciách, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach. Náplň a štruktúra študijného programu nadväzuje na študijné programy inžinierskeho štúdia na SvF UNIZA v študijnom odbore inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Tieto zodpovedajú štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na získanie kvalifikácie na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier. Absolvovaním študijného programu a dosiahnutím vysokoškolského vzdelania 3. stupňa získa absolvent dostatočný základ, na základe ktorého sa po absolvovaní primeranej praxe môže uchádzať o získanie príslušného oprávnenia.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia sa uplatní najmä vo výskumných inštitúciách, vedeckých parkoch, výskumných centrách ako samostatný alebo vedúci vedecko – výskumný pracovník, na vysokých školách pri rozvíjaní vedy o inžinierskych konštrukciách a dopravných stavbách, alebo vo firemnom výskume a vývoji. Uplatniť sa môže aj vo vrcholových manažérskych funkciách, v projektových tímoch rôzneho charakteru. Uplatnenie tiež nájde v investorských organizáciách, v stavebných spoločnostiach, v konzultačných a poradných spoločnostiach.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v študijnom odbore stavebníctvo, resp. strojárstvo. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.
Ďalšie podmienky prijatia
Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá pozostáva:
• písomná skúška formou testu z jedného cudzieho svetového jazyka (cudzím jazykom sa myslí iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača),
• ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí, odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na SvF UNIZA sa riadi aj Smernicou Žilinskej univerzity v Žiline č. 110 v znení dodatku č. 1 a 2 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.
Nutnou podmienkou je podanie prihlášky na vysokoškolské štúdium (doktorandské – tretí stupeň) v termíne stanovenom v dokumente „Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na SvF UNIZA“. 
Priebeh prijímacej skúšky upravuje Smernica UNIZA č. 110 v znení dodatku č. 1 a 2 Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.
Komisia pre prijímacie konanie vydá odporúčanie o výsledku prijímacieho konania a návrh úspešných uchádzačov, ktoré predkladá dekanovi SvF UNIZA.
Dekan SvF UNIZA po prerokovaní návrhu s komisiou a garantmi študijných programov doktorandského štúdia rozhodne o prijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.
Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní so záverom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, určí ich poradie podľa úspešnosti prijímacej skúšky. Pri určení poradia prihliada komisia aj na rozsah a kvalitu doterajšej odbornej publikačnej činnosti uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiacich študentských vedeckých a odborných alebo umeleckých prác, odborná prax a pod.) Zároveň určí poradie všetkých úspešných uchádzačov.Doplňujúce informácie

UBYTOVANIE
Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie je 54 – 61 €/mesačne.
STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
ŠTIPENDIÁ
Študentom v dennej forme doktorandského štúdia sa poskytuje štipendium v zmysle Zákona 131/2002 Z. z. (o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov), §54 ods. 18.
POPLATKY
• denná forma (3 roky)
Bez poplatku počas štandardnej dĺžky štúdia. Po jej prekročení výšku poplatku stanovuje Smernica Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej UNIZA) č. 116, príloha 1, čl. 2.
• externá forma (4 roky)
Výška poplatku za štúdium /školné/ je stanovená na 1 000 € na akademický rok v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z. a Smernice UNIZA č. 116, príloha 1, čl. 2.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných
dokumentoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základná podmienka prijatia

 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium  v zahraničí,   predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium  najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.Forma prijímacej skúšky

Prihlášky sa podávajú na študijné programy a na tému, ktorú vypíše školiteľ daného študijného programu.

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 3. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

 

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium:

 • životopis,
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, dodatok k diplomu). Doklady vydané SvF UNIZA nie je potrebné overovať.
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác,
 • doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách,
 • originál dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí, vrátane Českej republiky).
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania).


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 24.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)
 • doklady svedčiace o ďalších odborných aktivitách (elektronická forma)
 • podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania) (elektronická forma)
 • doklad z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa absolvovaného mimo Slovenskej republiky (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium 2. stupňa v zahraničí, vrátane (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10433 - doktorandské štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská
univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 09.09.2020 14:04

Upozorniť na neaktuálne údaje