Teória a dejiny štátu a práva

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie magisterského študijného programu v študijnom odbore právo.
Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, v rámci ktorej výberová komisia zisťuje pripravenosť uchádzača na daný doktorandský študijný
program v týchto kategóriách:
- vedomosti v rozsahu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v danom odbore a odborný a vedecký rozhľad uchádzača vo zvolenom odbore – posudzujú sa ústnym pohovorom (najmä odpoveďami na otázky komisie),
- projekt k téme dizertačnej práce – uchádzač predloží a prezentuje vlastný
(autorský) projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu do 3 000 slov) – posudzuje
sa pôvodnosť a obsah projektu, prezentácia projektu a odpovede a reakcie uchádzača na otázky komisie vo vzťahu k projektu a
- predpoklady vedeckej činnosti – posudzujú sa vlastnou publikačnou činnosťou
uchádzača,
- znalosť cudzieho jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so
schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa
výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania;
znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.
Poradie kandidátov určí komisia na neverejnom zasadnutí; poradie kandidátov a výsledky prijímacieho konania fakulta po anonymizácii zverejní na svojom webovom sídle.Doplňujúce informácie

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) uskutočňuje v akademickom roku 2015/2016 nasledovné akreditované doktorandské študijné programy v
odboroch:


- doktorandský študijný program teória a dejiny štátu a práva, v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva,


- doktorandský študijný program pracovné právo, v odbore 3.4.6. pracovné právo a

doktorandský študijný program trestné právo, v odbore 3.4.7. trestné právo.

Fakulta v akademickom roku 2015/2016 otvára uvedené trojročné doktorandské študijné programy v externej forme štúdia. Jazyk štúdia je slovenský alebo anglický.
Externé doktorandské štúdium sa uskutočňuje s úhradou školného, ktorého výška je 1 500 EUR.
Fakulta plánuje prijať v akademickom roku 2015/2016 na externú formu doktorandského štúdia v
- doktorandskom študijnom programe teória a dejiny štátu a práva najmenej dvoch študentov,
- doktorandskom študijnom programe pracovné právo najmenej dvoch študentov a
- doktorandskom študijnom programe trestné právo najmenej dvoch študentov.


Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorý odbor štúdia má uchádzač záujem.Podmienky pre zahraničných študentov

Ak uchádzač ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa § 106 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov – nostrifikácii Trnavskej univerzity v Trnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

tel.: 033/5939 623

e-mail: prf@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. Uchádzač o štúdium odošle vyplnenú prihlášku na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 16. októbra 2015

  Uchádzač môže doručiť v tom istom termíne aj prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. V tom prípade je povinný do 19. októbra 2015
  doručiť na adresu sídla fakulty potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  (ďalej len „poplatok“).

  Poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač o štúdium na adresu:
  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava.
  Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna
  pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol:
  50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.

  V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.

  K prihláške je uchádzač povinný priložiť:
  a) profesijný životopis,
  b) overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v odbore
  právo („Mgr.“),
  c) overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu
  takýto titul bol udelený,
  d) zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
  e) zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,
  f) projekt k téme dizertačnej práce,
  g) písomný doklad o ovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo
  certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka
  so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v
  oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje
  takýmto dokladom,
  h) doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

  Poplatok vo výške 50 EUR(48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, uhrádza uchádzač o štúdium na adresu: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. Poplatok uhrádza uchádzač poštovou poukážkou a na poukážke uvedie číslo účtu: Štátna pokladnica 7000241244/8180, variabilný symbol: bez symbolu, špecifický symbol: 50002. Originál ústrižku poštovej poukážky uchádzač nalepí na tretiu stranu prihlášky.
 2. V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevráti.
 3. K prihláške je uchádzač povinný priložiť:

a)      profesijný životopis,

b)      overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v odbore právo („Mgr.“),

c)      overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor práv“ (JUDr.), ak mu takýto titul bol udelený,

d)     zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,

e)      zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudkov na tieto práce,

f)       projekt k téme dizertačnej práce,

g)      písomný doklad o ovládaní cudzieho jazyka (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám), ak disponuje takýmto dokladom,

doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.Testy
 • znalosť anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka – posudzuje sa podľa písomných podkladov predložených uchádzačom (vysvedčenie zo štátnej skúšky alebo certifikát najmenej stupňa „B2“ osvedčujúci vyšší stupeň ovládania cudzieho jazyka so schopnosťou porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy, v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám) alebo podľa výsledkov písomného preskúšania, ktoré je súčasťou prijímacieho konania; znalosť cudzieho jazyka je nevyhnutnou podmienkou na prijatie.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  16.10.2015

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 48 €

Fakturačné údaje

č. účtu 7000241244/8180

špecifický symbol 50002

variabilný symbol - bez symbolu

doplňujúceho údaje - priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 11.02.2016 20:13

Upozorniť na neaktuálne údaje