Technické zariadenia budov

Získanie odborného vzdelania v oblasti projektovania a prevádzkovania technických zariadení budov potrebného pre výkon povolania alebo na postup do doktorandského stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v oblasti navrhovania optimálnych riešení inštalačných, energetických a riadiacich systémov v budovách, vo vývoji nových technológií a zariadení techniky prostredia budov, v oblasti realizácie pozemných stavieb v technických a technologických útvaroch pri zabezpečení aplikácie zariadení a koordinácie súčastí technického zariadenia budov, tiež v oblasti ochrany životného prostredia pri výstavbe a prevádzke budov, v štátnej správe a regionálnom rozvoji, vo vzdelávacej sústave a podobne.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOPodmienky pre zahraničných študentov
 • cudzí štátny príslušník, ktorý neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a má záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 16.6.2023 (resp. 18.8.2023 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
 • uchádzač o štúdium, študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku, ak neabsolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 16.6.2023 (resp. 18.8.2023 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter KorčákVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia • Podanie prihlášky na štúdium

  17.05.2023 - 05.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  17.05.2023 - 14.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
43


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje