Technické zariadenia budov

Získanie odborného vzdelania v oblasti projektovania a prevádzkovania technických zariadení budov potrebného pre výkon povolania alebo na postup do doktorandského stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Technické zariadenia budov (TZB) nájde široké uplatnenie pri navrhovaní (projektovaní), realizácii a prevádzke pozemných stavieb. Technické zariadenia budov predstavujú v súčasnosti aj vyše 50 % nákladov pri výstavbe budov a sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby. Absolventi tohto študijného programu sú veľmi žiadaní už počas štúdia, nakoľko študenti absolvujú v 1.ročníku štúdia odbornú prax vo firmách v oblasti: zdravotnej techniky, vykurovania, vzduchotechniky, prevádzky budov (tzv. facility management). Vzhľadom na skutočnosť, že v 2.ročníku štúdia absolvujú zahraničnú odbornú exkurziu, sú vyhľadávanými pracovníkmi pre organizácie a rôzne podniky s energetickými službami a poradenstvom v technike prostredia budov. Okrem oblasti stavebníctva nájdu absolventi uplatnenie aj v odbore energetiky ako energetickí audítori, alebo tiež ako pracovníci pre vývoj nových progresívnych technológií v TZB a technike prostredia budov (ako napr. zásobovanie budov vodou, požiarna ochrana, progresívne vykurovacie a vzduchotechnické systémy, obnoviteľné zdroje energie, technologické zariadenia, systémy spätného využitia energie, využitie zrážkovej a sivej vody a pod.).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOPodmienky pre zahraničných študentov
  • cudzí štátny príslušník, ktorý neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a má záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8 .5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
  • uchádzač o štúdium, študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku, ak neabsolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8.5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter KorčákVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2023 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
6


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 03.03.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje