Informatika

Študijný program poskytuje vzdelanie v odbore informatika s orientáciou na softvérové systémy procesy. Absolvent má znalosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí. Vie analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru. Je pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Uplatní sa ako projektant softvérových systémov, programátor, pracovník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov informačných technológií.

Uplatnenie absolventov
Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Fakulta prijme na 3-ročný študijný program uchádzačov, ktorí

 • dosiahnu percentil minimálne 70 z externej časti maturitnej skúšky z matematiky (pozri ), alebo
 • dosiahnu minimálne 70 bodov za diplom zo súťaže.
 • dosiahnu minimálne 70 bodov z prijímacej skúšky (prijímacia skúška nie je povinná, ak spĺňajú podmienky prijatia v inej kategórii).
 • potvrdí znalosť slovenského jazyka aspoň na úrovni B1 (týka sa len uchádzačov, ktorí maturujú mimo územia Slovenskej republiky a Českej republiky).

V ostatných prípadoch o prijatí rozhoduje prijímacia komisia v zmysle Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU .Podmienky pre zahraničných študentov

platia rovnaké podmienkyPodmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • percentil z externej časti maturitnej skúšky z matematiky aspoň 70
 • diplom zo súťaže za aspoň 70 bodov
 • uchádzači zo zahraničných stredných škôl musia mať certifikát potvrdzujúci úroveň znalosti slovenčiny aspoň B1


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Ján Lang, PhD.

jan.lang@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari.html?page_id=1677#skuskaForma prijímacej skúšky

písomná, prezenčná • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2023 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1115


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Suma: 20 €

IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku

konštantný symbol: - pre platbu prevodom: 0558
                                - pre platbu poštovým poukazom na účet: 0379

adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje