Špeciálna rastlinná produkcia

Doktorandský študijný program Špeciálna rastlinná produkcia je zameraný na zvyšovanie kvality, zabezpečovania stability rastlinnej produkcie a znižovania rizika rastlinnej produkcie na ekosystém a životné prostredie. Rastlinná produkcia je významným obnoviteľným zdrojom energie a produktov rastlinného pôvodu využiteľných vo výžive ľudí, pri tvorbe nových špeciálnych chemických výrobkov a nových materiálov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Špeciálna rastlinná produkcia dokáže samostatne riešiť náročné úlohy v oblasti vedeckých metód výskumu, interpretácie a predikcie vo vývoji, vyhľadávaní a tvorbe nových genotypov rastlín ich realizácii v rastlinnej produkcii. Absolventi daného študijného programu nájdu uplatnenie ako vysokoškolskí učitelia, výskumní a odborní pracovníci vedecko-výskumných inštitúcií, v podnikateľských subjektoch agropotravinárskeho sektoru.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Absolvovaný II. stupeň vysokoškolského vzdelania.
 2. Úplnosť odovzdanej prihlášky na doktorandské štúdium spolu s prílohami, v stanovenom termíne.
 3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške.
 4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.
 5. Uchádzač o doktorandské štúdium na FAPZ je absolventom príslušného alebo príbuzného študijného programu v rámci akreditácie FAPZ. Podmienky a nároky kladené na uchádzača sú špecifikované v konkrétnej téme, na ktorú sa uchádzač prihlásil.


Podmienky pre zahraničných študentov

Absolvovanie II. stupňa štúdia v  požadovanom študijnom programe, dokladované nostrifikovanými dokumentami absolventa.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišinová, CSc., Katedra špeciálnej zootechniky

telefón: 0376414800

e-mail: klara.vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FAPZ SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FAPZ SPU v Nitre.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia komisia pri jednotlivých uchádzačoch o doktorandské štúdium na prijímacej skúške vyhodnotí a pridelí body za nasledovné kritériá:

 1. Účasť a umiestnenie na študentskej vedeckej konferencii

     a) Za aktívnu účasť na ŠVK (referát resp. prezentácia) sa každému uchádzačovi pridelí 5 bodov. Za pasívnu účasť (abstrakt v zborníku), sa uchádzačovi nepridelia žiadne body.

     b) Za umiestnenie uchádzača na 1. mieste na ŠVK sa pridelí 5 bodov.

         Každým umiestnením od 1. miesta nižšie sa bodová hodnota znižuje odpočítaním 2  bodov až po 3. miesto. Za nižšie umiestnenie sa body neprideľujú.

2. Publikačná aktivita

Podľa kvality publikácií (doložených separátmi) môže uchádzač celkovo získať max. 10 bodov.

3. Študijný priemer

            Pri uchádzačoch o denné doktorandské štúdium financované MŠ SR a uchádzačoch o externé doktorandské štúdium sa prihliada na dosiahnutý študijný priemer na vysokej škole do priemeru 2,00. Za študijný priemer 2,00 uchádzač nezískava žiadne bodové hodnotenie. Uchádzač môže celkovo získať 40 bodov pri priemere 1,00. Za každé zvýšenie študijného priemeru naviac o každú desatinu sa odpočítajú 4 body.

4. Úroveň znalosti svetového jazyka

            Od uchádzačov dennej i externej formy doktorandského štúdia sa vyžaduje  minimálne stredne pokročilý stupeň znalosti svetových jazykov podľa požiadaviek vypísaných tém. Prijímacia skúška zo svetového jazyka pozostáva z 30 bodového testu, ktorý musia vypracovať všetci uchádzači o doktorandské štúdium.

5. Úroveň odborných vedomostí vo zvolenej vednej oblasti

Prijímacia komisia formou vedeckej rozpravy preskúma a vyhodnotí úroveň vedomostí uchádzača vo vednej oblasti témy, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Maximálny počet bodov za úroveň vedomostí je 10.                • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • fotografia (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na  FAPZ   je  32,- €. Doklad o úhrade musí byť doložený k prihláške.

 -          pri elektronickej prihláške – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • IBAN: SK4081800000007000066247
 • konštantný symbol (KS)  0558
 • variabilný symbol (VS)  102900
 • špecifický symbol (ŠS)  102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

        - pre zrealizovanie platby za poplatok z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN:   SK4081800000007000066247
 • BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA
 •  názov a adresa banky: Štátna pokladnica,  Radlinského 32, 810 05  Bratislava
 • konštantný symbol (KS)  0558
 • variabilný symbol (VS)   102900
 • špecifický symbol (ŠS)    102900721
 • správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubomira Pajtášová – lubomira.pajtasova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 12.10.2022 13:37

Upozorniť na neaktuálne údaje