Potraviny a technológie v gastronómii

Absolvent profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii ovláda problematiku zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy. Dokáže aplikovať nové technológie a šetrné postupy úpravy potravín, pokrmov a hotových jedál. Vypracováva kritériá a postupy pre vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu potravín, pokrmov a hotových jedál, zodpovedá za kontrolu kvality vstupných surovín, hotových pokrmov, polotovarov a jedál. Je samostatný v riadiacich, rozhodovacích a kontrolných procesoch, zostavuje kalkulácie výrobkov a služieb, uzatvára kontrakty na dodavky domácich surovín, produktov a tovarov s garanciou kvality, čerstvosti a bezpečnosti.

Uplatnenie absolventov
Absolvent profesijného študijného programu Potraviny a technológie v gastronómii získa vedomosti o nových technológiách umožňujúcich zachovanie nutričnej hodnoty potravín, nadobudne informácie o hygienických zásadách pri výrobe a preprave pokrmov, získa základy ekonomického a podnikateľského myslenia. Absolvent bude schopný vykonávať vysoko odborné činnosti pre gastronomické služby: nutrično-technologické, hygienické, prevádzkové (marketingové, obchodné, podnikateľské, riadiace) a kontrolné v rôznych pracovných pozíciách a právne organizačných formách ako zamestnanec, zamestnávateľ alebo podnikateľ. Výsledkom štúdia bude nadobudnutá kvalifikácia Špecialista - manažér cateringovej spoločnosti, manažér stravovacieho zariadenia, manažér výroby a predaja lahôdkarských a cukrárskych výrobkov vrátane zmrzliny, technológ výroby pokrmov a nápojov.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.
V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia. Podmienky pre prijatie budú stanovené prijímacou komisiou na základe počtu prijímaných študentov.



Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť  a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.



Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. O štúdium sa môžu uchádzať  na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).

Uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní predložiť:

- potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní - predkladá uchádzač, ak bol doklad vydaný zahraničnou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní robnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Maďarská republika, Spolková republika Nemecko, Poľská republika, Rumunsko) alebo rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu  (nostrifikácia) - ak bol doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou školou ostatných štátov. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo Rozhodnutie o uznaní platnosti dokladu o vzdelaní vydáva Obvodný úrad SR príslušný podľa miesta trvalého pobytu v SR - Obvodný úrad Nitra, odbor školstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou uznanou vysokou školou vydáva buď vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá zabezpečuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, aký má v doklade uvedený uchádzač. V prípade, že žiadna vysoká škola v SR neposkytuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Okresný úrad Nitra, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov).
 • Životopis
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty. Po prijímacpm konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí resp. neprijatí za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk

tel. č. : 037 641 4421



Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi stredných škôl posielajú prihlášky na (I. stupeň) bakalárske študijné programy.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť aj viac študijných programov fakulty - v poradí záujmu o tieto programy(poplatok sa platí len jeden).
 • V prihláške je potrebné potvrdiť zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu (alebo na výmenný lístok).
 • K prihláške priložiť životopis a  aj overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
 • Doložiť doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.
 • Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.
 • Po po zaevidovaní elektronickej prihlášky  alebo papierovej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 18. 6. 2021  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené.



 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 26.07.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  27.07.2020 - 16.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
46


Prílohy
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overené maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 38 €

Fakturačné údaje

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE :

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

1.  bakalársky študijný program:

40 €- (papierová prihl.)

30  € - (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

-         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-    pri prihláške z portálu VS a  pri klasickej prihláške (papierový formulár, ktorý ste si zakúpili v ŠEVTe) –  odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, určite NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín  sú potrebné nasledovné údaje:

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o        názov a adresa banky:Štátna pokladnica

Radlinského 32

810  05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške !

Adresa zaslania prihlášok :

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Slovenská poľnohopodárska univerzita

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2020 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje