Krajinná a záhradná architektúra

Absolventi programu Záhradná a krajinná architektúra získajú súbor znalostí súvisiacich humanitných disciplín a základy tvorivých procesov. Absolvujú technické a príslušné technologické predmety. Absolventi majú poznatky z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Ovládajú históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, poznajú sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj technológie realizácie výsadieb. Absolventi majú znalosti v oblasti informačných technológií a aplikovanej počítačovej grafiky, rovnako ako v oblasti zakladania a údržby zelene.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sú schopní pracovať v odborných tímoch, aj samostatne, v oblasti tvorby sídelnej zelene. Vedia riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Absolventi dokážu navrhovať stavby drobnej architektúry. Sú odborne pripravení vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Môžu súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Stredné školy s najväčším predpokladom príbuznosti štúdia na FZKI SPU v Nitre sú: napr. gymnázia všetkých typov, stredné odborné školy záhradného, agrotechnického, poľnohospodárskeho, lesníckeho, drevárskeho, umeleckého, stavebného a technického zamerania, ďalej stredné školy zamerané na geodéziu, životné prostredie, cestovný ruch a rozvoj vidieka.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.

Sledujte web stránku FZKI: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-bc-studium/  Doplňujúce informácie

Uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške (elektronicky) prihlásiť na viac študijných programov realizovaných na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

Súčasťou prihlášky je overená (notár, matrika) kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2023, prípadne skôr ako je termín podania prihlášky, ktorú je nutné zaslať poštou na Študijné oddelenie FZKI, Tulipánova 7, 949 76 Nitra,

Súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení troch posledných ročníkov overená/potvrdená strednou školou (overenú tabuľku prospechu, môžete poslať poštou po maturite spolu s overeným maturitným vysvedčením), uchádzači, ktorí maturovali skôr ako v roku 2023 pošlú fotokópie vysvedčení za 1, 2 a 3. ročník strednej školy - nemusia byť overené spolu s kópiou maturitného vysvedčenia,

Pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku a prijímací pohovor, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

Neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) nebudú akceptované,

Fakulta uchádzačom o štúdium zašle informácie o spôsobe realizácie talentovej prijímacej skúšky a realizácii pohovoru, v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní po zaevidovaní kompletnej prihlášky na štúdium,

Uchádzači o štúdium, musia poslať overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) v čo najkratšom čase na Študijné oddelenie FZKI na adresu:

Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre

Ing. Ivana Mesjarová,

Tulipánova 7,

949 76 NitraPodmienky pre zahraničných študentov

KOORDINÁTORKA PRE PRÁCU SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI NA FZKI SPU V NITRE:

Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - prodekanka pre zahraničné vzťahy a vzťahy s verejnosťou; tel.: 037/ 641 5425; miroslava.kacaniova@uniag.sk

Informácie pre zahraničných uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí maturovali v zahraničí

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/.

V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .

 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Podrobnosti určia fakulty v podmienkach prijatia na štúdium.

 

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

žiadneKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre (UPaPC) zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

 

Univerzitná koordinátorka pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD., Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre, tel.: 037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk

Viac informácií pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami: Informácie pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami | SPU Nitra (uniag.sk)

 

Koordinátorka pre prácu so študentami so špecifickými potrebami na FZKI SPU v Nitre

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – prodekanka pre štúdium; Dekanát FZKI SPU v Nitre; e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk; tel.: 037 641 5412Všeobecné informácie k prijímacej skúške

sú zverejené:

http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-bc-studium/ Forma prijímacej skúšky

Prijímacia talentová skúška

Koná sa s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium študijného programu prijali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Preverujú sa shopnosti v kompozícii pri kresbe zátišia zo živého materiálu a zátišia zo zložených geometrických tvarov, štúdia svetla a tieňa, vecné zobrazenie materiálu, zvládnutie perspektívy hranatých a oblých predmetov, materiálové zobrazenie rôznych predmetov. Podrobné inštrukcie budú uchádzačom zaslané po poslednom termíne podania prihlášky.

Sledujte web stránku FZKI: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prijimacky-bc-studium/ Testy

nie  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2024 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
96


Prílohy
  • overené maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
  • maturitné vysvedčenie
  • maturitné vysvedčenie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 55 €

Fakturačné údaje

Prostredníctvom prihlášky v Univerzitnom informačnom systéme na SPU – UIS: https://is.uniag.sk/prihlaska

Úhrada poplatku za prijímacie konanie: bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie sledujte pokyny v elektronickej prihláške!

 

Informácie k prijímaciemu konaniu sú zverejnené aj na: www.fzki.uniag.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje