Krajinná a záhradná architektúra

Absolventi programu Záhradná a krajinná architektúra získajú súbor znalostí súvisiacich humanitných disciplín a základy tvorivých procesov. Absolvujú technické a príslušné technologické predmety. Absolventi majú poznatky z oblasti prírodných a technických vied, náuky o krajine, výtvarno-estetických a konštrukčno-stavebných predmetov. Ovládajú históriu, teóriu a nástroje záhradnej a krajinnej tvorby, poznajú sortiment rastlín využiteľných v záhradnej a krajinársko-architektonickej tvorbe, ako aj technológie realizácie výsadieb. Absolventi majú znalosti v oblasti informačných technológií a aplikovanej počítačovej grafiky, rovnako ako v oblasti zakladania a údržby zelene.

Prospects of graduates
Absolventi sú schopní pracovať v odborných tímoch, aj samostatne, v oblasti tvorby sídelnej zelene. Vedia riešiť jednoduché krajinno-architektonické úpravy a dokumentovať ich prostredníctvom ručnej a počítačovej grafiky. Absolventi dokážu navrhovať stavby drobnej architektúry. Sú odborne pripravení vykonávať činnosti súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia. Môžu súkromne podnikať v oblasti tvorby a manažmentu zelene.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekan fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Conditions for international students

Zahraniční študenti majú totožné pomienky na prijatie ako uchádzači zo Slovenska.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

tel. 037 6415429

e-mail:roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

-    podáva sa výlučne elektronická prihláška

- uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-    fakulta prihláseným uchádzačom o štúdium zašle informácie o talentových skúškach a v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní,

-    uchádzači o štúdium, predložia prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do 24.7.2020.Form of entrance exam

Prijímacia talentová skúška

Koná sa s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium študijného programu prijali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Preverujú sa shopnosti v kompozícii pri kresbe zátišia zo živého materiálu a zátišia zo zložených geometrických tvarov, štúdia svetla a tieňa, vecné zobrazenie materiálu, zvládnutie perspektívy hranatých a oblých predmetov, materiálové zobrazenie rôznych predmetov. Podrobné inštrukcie budú uchádzačom zaslané po poslednom termíne podania prihlášky - 30.4.2020.Tests

nie • Open day

  07.02.2020

 • Open day

  17.03.2020

 • Apply the application for study

  18.11.2019 - 30.04.2020

 • Performance of the entrance exam

  30.04.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Current number of filed applications:
79


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 40 €

Billing information

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:

!podáva sa iba elektronická prihláška

-          pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

 IBAN: SK 4081 8000 0000 7000 0662 47

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

IBAN: SK 4081 8000 0000 7000 0662 47

SWIFT kód: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 04.07.2020 03:02

Draw attention to not topical data