Agrobiotechnológie

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu agrobiotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich agrobiotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

       2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:

 • z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej skúšky  súvisiacej s témou dizertačnej práce (50 bodov),
 • zo svetového jazyka, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň znalosti svetového jazyka, formou písomného testu (40 bodov).

      3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

 • študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej škole (max. 20 bodov za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú desatinu sa odpočítavajú 2 body),
 • dosiahnuté vynikajúce výsledky v súťažiach študentských vedeckých prác – aktívna účasť, umiestnenie (20 bodov),
 • úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažných spoločenských úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej oblasti (10 bodov).


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 100 bodov,  jazyková skúška max. 40 bodov.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústna • Deň otvorených dverí

  08.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  15.03.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2019 - 31.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
7


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 38 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje