Agrobiotechnológie

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja využitím vedeckých poznatkov mikrobiológie, molekulárnej biológie, biochémie, enzymológie, bioinžinierstva. chemických a bioanalytických metód a techník. Ovláda experimentálne práce s kultiváciou rôznych kultúr a druhov živých organizmov a funkčnosti a konštrukčných vlastností výrobných biotechnologických systémov. Je spôsobilý aplikovať najmodernejšie vedecké a technické postupy a prístupy využitím poznatkov chemického inžinierstva, bioinžinierstva, strojníckych disciplín pre modelovanie a simuláciu biotechnologických procesov využitím moderných operačných systémov. Absolvent ovláda zásady vedeckej práce, je schopný samostatne experimentálne pracovať, tvorivo predkladať nové metodické riešenia a aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi a pre rozvoj študijného odboru. Osvojí si zásady etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, prezentácie výsledkov, rozvoja študijného odboru biotechnológie, ďalej právnych a environmentálnych aspektov aj v celosvetovom kontexte.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu agrobiotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich agrobiotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

        1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore

        2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:

  • z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej skúšky súvisiacej s témou dizertačnej práce (max. 50 bodov),
  • zo svetového jazyka, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň znalosti svetového jazyka, formou písomného testu (max. 40 bodov).

        3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

  • študijný priemer počas druhého stupňa štúdia na vysokej škole (max. 20 bodov za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú desatinu sa odpočítavajú 2 body),
  • úroveň vedeckej a odbornej publikačnej činnosti alebo riešenie závažnýchspoločenských úloh, ktorými prispel uchádzač k progresívnemu rozvoju v danej oblasti (max. 10 bodov).


Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov, jazyková skúškamax. 40 bodov.

       4. Pri uchádzačoch o externú formu štúdia sa odporúča, aby pracovali v odbore, resp. v príbuznom odbore.

       5. Poradovník uchádzačov o štúdium bude zostavený na základe získaných bodov v jednotlivých oblastiach. Bodový limit pre prijatie na štúdium bude stanovený prijímacou komisiou na základe možností financovania štipendií doktorandov na FBP SPU v Nitre.

       6. Poplatok za prijímacie konanie je 38 EUR (elektronická forma prihlášky).

       7. Termín prijímacej skúšky bude zverejnený na www.fbp.uniag.sknajneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

       8. Odborné skúšky uvedené v bode 2. môžu byť vykonané aj využitím dištančných metód a komunikačných systémov elektronicky (online). O spôsobe skúšania budú uchádzači informovaní do 22. júna 2020.Doplňujúce informácie

Prílohy k prihláške posielať elektronicky na: Barbora.Holla@uniag.sk

-životopis;

-doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie -úhrada cez internetbanking, bankový prevod;

-fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBPSPU v Nitre);(overené fotokópie dokladov je potrebné doložiť až pri zápise)

-zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;

-súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;

-rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);

-výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutnéVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov,  jazyková skúška max. 40 bodov.Forma prijímacej skúšky

písomná, ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2021 - 18.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje