Agrobiotechnológie

Absolvent ovláda metódy základného a aplikovaného biotechnologického výskumu. Má rozsiahle odborné vedomosti z oblastí biochémie, molekulovej biológie, mikrobiológie, enzymológie, bioinžinierstva vrátane kultivácií buniek a tkanív, chemických a bioanalytických metód, ktoré mu slúžia ako základ pre optimalizáciu existujúcich biotechnologických postupov, alebo nových, inovatívnych riešení v priemyselných, pôdohospodárskych, potravinárskych, medicínskych a environmentálnych biotechnológiách. Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru biotechnológie. Aplikuje vlastné zistenia teoretickej analýzy a komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti rastlinných, živočíšnych, mikrobiálnych, potravinárskych a environmentálnych biotechnológií. Na základe vlastných výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy, ako aj aplikačné možnosti využitia vedeckých prínosov v spoločenskej praxi.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu agrobiotechnológie je schopný tvorivo aplikovať získané poznatky pri vývoji a riadení biotechnologických výrob. V príbuzných oblastiach dokáže modelovať, simulovať a kontrolovať biotechnologické postupy a optimalizovať výrobné procesy. Absolvent má vedomosti a zručnosti pre hodnotenie surovín z hľadiska ich možného biotechnologického spracovania aplikáciou fyzikálno-chemických a biologických metód analýzy i ekonomického a legislatívneho posúdenia výsledných efektov. Výskumnú prácu realizuje s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti a má schopnosti trvalým samoštúdiom udržiavať kontakt s rozvojom vedných disciplín tvoriacich agrobiotechnológie. Uplatní sa v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch, vo výskumných a šľachtiteľských ústavoch, vo výrobných biotechnologických prevádzkach.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

       

  1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.
  2. Na prijímacej skúške uchádzač preukáže požadované vedomosti:

▪    z oblasti zvoleného študijného odboru a programu formou odbornej ústnej skúšky súvisiacej s témou dizertačnej práce (max. 50 bodov),

▪    zo svetového jazyka  formou písomného testu, pričom sa od uchádzačov vyžaduje pokročilý stupeň znalosti svetového jazyka (max. 20 bodov).

 

3. Pri prijímaní uchádzačov sa budú zohľadňovať aj doplňujúce aktivity, ktorými sú:

▪    študijný priemer počas druhého stupňa vysokoškolského štúdia (max. 20 bodov za študijný priemer 1,0 a za každé zvýšenie študijného priemeru o každú desatinu sa odpočítavajú 2 body),

▪    aktívna účasť na študentskej vedeckej konferencii, umiestnenie (max. 10 bodov).

 

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov, jazyková skúška max. 20 bodov.

 4. Pri uchádzačoch o externú formu štúdia sa odporúča, aby pracovali v odbore, resp.    v príbuznom odbore.

 5. Poradovník  uchádzačov  o štúdium  bude  zostavený  na  základe  získaných   bodov  v jednotlivých oblastiach. Bodový limit pre prijatie na štúdium bude stanovený prijímacou komisiou na základe možností financovania štipendií doktorandov na FBP SPU v Nitre.

 6.Poplatok za prijímacie konanie  je 40 EUR (papierová forma prihlášky) a 40 EUR (elektronická forma prihlášky).

 7.Termín prijímacej skúšky bude zverejnený nawww.fbp.uniag.sknajneskôr                     2 mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

 8.Odborné skúšky uvedené v bode 2. môžu byť vykonané aj využitím dištančných metód a komunikačných systémov elektronicky (online).Doplňujúce informácie

Prílohy k prihláške posielať elektronicky na: zuzana.acsova@uniag.sk

-životopis;

-doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie -úhrada cez internetbanking, bankový prevod;

-fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu, nie je potrebné u uchádzača, ktorý absolvoval II. stupeň štúdia na FBP SPU v Nitre);(overené fotokópie dokladov je potrebné doložiť až pri zápise)

-zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých (umeleckých) prác;

-súhlas zamestnávateľa so štúdiom u uchádzačov o externú formu štúdia;

-rámcový projekt k téme dizertačnej práce (max. 2 A4);

-výpis výsledkov magisterského, inžinierskeho, doktorského štúdia v jednotlivých rokoch a celoštudijný priemer, ktorý vydáva študijné oddelenie; v prípade absolventov FBP, toto potvrdenie nie je nutnéKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD. 

eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bodové ohodnotenie prijímacej skúšky: odborná časť max. 80 bodov,  jazyková skúška max. 20 bodov.Forma prijímacej skúšky

Sveteový  jazyk - písomná

Odborná časť - ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    12.06.2024 - 12.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
16


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:

- Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

- názov a adresa banky Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

- číslo bankového účtu IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

- konštantný symbol (KS): 0558

- variabilný symbol (VS): 105900

- špecifický symbol (ŠS): 105900721

- správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
- pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

- BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 20.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje