Špeciálne chovateľstvo

Absolventi študijného programu špeciálne chovateľstvo dokážu tvorivo uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti chovu malých hospodárskych i netradičných druhov zvierat. V spolupráci s manažérmi iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokážu riadiť chov zvierat v požadovanom smere, efektívnosti výroby a produkcie, sú schopní vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických postupov. Majú poznatky o ochrane a tvorbe životného prostredia, fyziologických a etologických potrebách zvierat v rôznych chovateľských technológiách. Sú schopní realizovať šľachtiteľské postupy v chovoch jednotlivých druhov zvierat, podieľajú sa na optimalizácii chovateľského prostredia.

Uplatnenie absolventov
Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri, výkonní pracovníci i riadiaci pracovníci nižších organizačných stupňov výroby v oblasti špeciálnych chovov zvierat v podmienkach rôznych chovateľských subjektoch, v špeciálnych chovateľských zariadeniach, organizáciách poskytujúcich servisné služby a poradenstvo pre chovateľov. Môžu pôsobiť ako odborní pracovníci v záujmových chovateľských zväzoch, v oblasti obchodu a podnikania v chovateľstve.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium (§ 56 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je získanie úplného stredného vzdelania  s maturitou alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou.Doplňujúce informácie

Výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0 resp. 0 bodov za priemer 3,0).
- Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.
V prípade nedostatku uchádzačov o študijné programy FAPZ môže dekan:
- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
- akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre na základe medzištátnych zmlúv  po úspešnom  absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku na základe výsledkov maturitnej skúšky. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na alternatívny študijný program fakulty.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová , CSc., Katedra špeciálnej zootechniky FAPZ SPU Nitra, tel.: 037/6414800, e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podávajú sa len e-prihlášky. V prihláške uchádzač môže uviesť aj alternatívny študijný program.Forma prijímacej skúšky

Vzhľadom na prijaté Preventívne opatrenia  v súvislosti so šírením koronavírusu  sa prijímacie konanie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2020 - 30.04.2020

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2020 - 07.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
71


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 31 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK) na bakalársky študijný program FAPZ  je nasledovný.

Úhrada POPLATKU   

-  pri elektronickej prihláške 31 € – poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

o        IBAN: SK 4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 102900

o        špecifický symbol (ŠS) 102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        názov a  adresa príjemcu platby:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76   Nitra

o        IBAN: SK 4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o        názov a adresa banky: Štátna pokladnica,    Radlinského 32,  811 07  Bratislava

o        variabilný symbol (VS) 102900

             konštantný symbol (KS)  0558

o        špecifický symbol (ŠS)  102900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2020 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje