Špeciálna pedagogika

Uplatnenie absolventov

V súlade so Slovenským kvalifikačným rámcom (SKKR), absolvent tretieho stupňa ŠP (úroveň 8 SKKR) získa kvalifikáciu a bude kvalifikovaný na nasledujúce zamestnanie a povolanie:

1. vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcií odborného asistenta,

2. výskumný pracovník vo vysokoškolskom prostredí zameranom na špeciálnu pedagogiku, resp. inkluzívnu pedagogiku, 

3. koncepčný, riadiaci a programový pracovník štátnej správy v oblasti školstva a osvety.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o doktorandský študijný program špeciálna pedagogika musia mať ukončený

2. stupeň vysokoškolského vzdelania, prednostne v študijnom programe špeciálna pedagogika (resp. v jeho starších ekvivalentoch), alebo v študijnom programe liečebná pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie.

Musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej práce. Predložia písomný projekt k zvolenej téme dizertácie. V rozprave k tomuto projektu preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej a domácej vedeckej produkcii. Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou a zverejnených na webovej stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania. Súčasti prijímacieho konania sú: ústna skúška zo špeciálnej pedagogiky, výchovnej rehabilitácie postihnutých a narušených, teórie komunikácie postihnutých a narušených, ako aj obhájenie projektu výskumu, ktorý má byť predmetom dizertačnej práce, dôkaz o počítačovej gramotnosti uchádzača (Word, Excel, Power Point, internet). Prijímacia skúška sa uskutoční pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekanom fakulty. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky. Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan. Súčasťou dokumentácie o zápise je aj schválený individuálny študijný plán doktoranda.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Forma prijímacej skúšky

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.03.2024 - 17.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku (max. 2. študijné programy)

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 92 8180 0000 0070 0008 3741

BIC:SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 109 930

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Jenčopaľová – jencopalova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 22.02.2024 10:33

Upozorniť na neaktuálne údaje