Sociálna práca

Absolvent má rozsiahle vedomosti z teórií sociálnej práce v kontexte ich historického vývoja, v prepojení na súčasnú sociálnu prácu a ich aplikovateľnosti v jednotlivých poliach sociálnej práce a k jednotlivým skupinám klientov, má rozsiahle vedomosti z  metód a foriem sociálnej práce v priamej prepojenosti s klientskymi skupinami sociálnej práce a teoretických konceptoch sociálnej politiky na úrovni hodnotenia v interdisciplinárnych súvislostiach . Pozná charakteristické a typicky špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda metodológiu a štatistiku výskumu všeobecne i špecificky orientovanú na sociálnu prácu. Disponuje odbornými teoretickými vedomosťami z oblasti supervízie, manažmentu a projektovania v sociálnej práci doplnenými praktickými zručnosťami získanými odbornou praxou. Absolvent dokáže vykonávať sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, krízovú intervenciu, sociálnu posudkovú činnosť, sociálnu prácu s jednotlivcom, sociálnu prácu s rodinou, sociálnu prácu so skupinou a sociálnu prácu s komunitou. Je pripravený zastupovať a presadzovať záujmy zraniteľných skupín, byť agensom zmien. Disponuje odbornými komunikačnými a manažérskymi zručnosťami na výkon manažérskych funkcií a je schopný kľúčové komunikačné a manažérske zručnosti využiť v prospech klienta.  Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu, je schopný sprostredkovať kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém.Uplatnenie absolventov

Absolvent spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti sociálneho pracovníka: v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR), na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy – mestá / obce, samosprávne kraje, v inštitúciách štátnej správy (Úrad PSVaR), v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti (komunitné centrá), na miestnej úrovni v rámci terénnej sociálnej práce.

Môže sa uplatniť ako sociálny pracovník, odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti, odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti, špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky doterajšieho vysokoškolského štúdia a výsledky bakalárskej štátnej skúšky uchádzača.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.02.2023 15:16

Upozorniť na neaktuálne údaje