Sociálna práca

Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií sociálnej práce, metód, techník a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Orientuje sa v aktuálne platnej legislatíve. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci. Absolvent dokáže poskytovať informačné a základné individuálne a skupinové poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu, je schopný sprostredkovať kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém.Uplatnenie absolventov

Absolventi majú možnosť sa uplatniť na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako asistenti sociálnej práce: v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR), na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy – mestá / obce, samosprávne kraje, v inštitúciách štátnej správy (Úrad PSVaR), v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti (komunitné centrá), na miestnej úrovni v rámci terénnej sociálnej práce.

Rovnako sa môžu uplatniť aj ako odborní pracovníci rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti, ako odborní pracovníci v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či odborní pracovníci v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie na základe prospechu maturitnej skúšky.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Výsledky maturitnej skúšky uchádzača sa zohľadňujú pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2022 - 30.04.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 650 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.01.2022 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje