Sociálna práca

Absolvent     disponuje     vedomosťami     z jednotlivých     oblastí     študijného     odboru     a jeho interdisciplinárnych súvislostí na úrovni syntézy, konkrétne zo základov teórií sociálnej práce, metód, techník a foriem sociálnej práce v priamej a sprostredkovanej práci s klientskymi skupinami sociálnej práce, zo základov filozofie, etiky, sociológie, psychológie, pedagogiky a práva, sociálnej politiky a systému sociálneho zabezpečenia a sociálneho poistenia, z fungovania systému sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti a o charakteristikách chudoby a sociálneho vylúčenia a konceptoch sociálnej inklúzie v interdisciplinárnych súvislostiach. Orientuje sa v aktuálne platnej legislatíve. Pozná základné charakteristické a špecifické znaky jednotlivých klientskych skupín sociálnej práce a ovláda základy metodológie a štatistiky v sociálnej práci. Absolvent dokáže poskytovať informačné a základné individuálne a skupinové poradenské služby a vykonávať odborné činnosti v oblasti nemocenských a dôchodkových dávok, príspevkov štátnej sociálnej podpory, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, služieb zamestnanosti. Disponuje odbornými komunikačnými zručnosťami. Dokáže pracovať v tíme a posilňovať medziodborovú a medziprofesijnú spoluprácu, je schopný sprostredkovať kontakt s aktérmi v spoločenskom prostredí (inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka daný sociálny problém.Uplatnenie absolventov

Absolventi majú možnosť sa uplatniť na všetkých stupňoch a úsekoch praxe sociálnej práce ako asistenti sociálnej práce: v rezorte ústredných orgánov štátnej správy (MPSVaR SR, ÚPSVaR), na úrovni miestnej a regionálnej samosprávy – mestá / obce, samosprávne kraje, v inštitúciách štátnej správy (Úrad PSVaR), v zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v organizáciách tretieho sektora, no najmä v komunitnej starostlivosti (komunitné centrá), na miestnej úrovni v rámci terénnej sociálnej práce.

Rovnako sa môžu uplatniť aj ako odborní pracovníci rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti, ako odborní pracovníci v oblasti peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či odborní pracovníci v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný programBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- prijatie na základe prospechu maturitnej skúšky;

- výsledky maturitnej skúšky uchádzača sa zohľadňujú pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov

- prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohamiKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 11:27

Upozorniť na neaktuálne údaje