Sociálna práca

Tretí stupeň študijného programu Sociálna práca je koncipovaný ako príprava pre samostatnú vedeckú prácu. Nadväzujúc na vedomosti získané v predchádzajúcom štúdiu je študijný program orientovaný tak, aby prehlboval a skvalitňoval teoretické poznatky s prioritnou orientáciou na prebiehajúci vedecký diskurz v medzinárodnom  a hlavne európskom priestore, s dôrazom na interdisciplinárne porozumenie skúmanej problematiky. Vedecké poznanie sa študentovi pomáha rozvíjať prostredníctvom poznatkov z epistemológie vedy, špecifiká sociálnej práce aktuálnym diskursom v uvedenom odbore.  Povinne voliteľné predmety umožňujú orientáciu študenta buď  na oblasť sociálno-politickej konceptualizácie sociálnej práce alebo na oblasť trendov a inovácií vo výskume a terapeuticko-poradenskej praxe.  Voľba tejto orientácie záleží od zvolenej témy doktorandskej práce. Vedecká časť študijného programu pre tretí stupeň štúdia je koncipovaná tak, že podnecuje študenta zapájať sa do aktuálnej výskumnej činnosti odboru a katedry, aby sa podieľal na príprave vedeckých projektov, aby sa prostredníctvom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí pripravoval na systematickú vedeckú prácu. Vedecký program požaduje, aby študent prezentoval výsledky vlastného vedeckého bádania na domácich i zahraničných konferenciách a tiež, aby výsledky svojej vedeckej práce publikoval v domácich i zahraničných  časopisoch, vedeckých zborníkoch s kategorizáciou „A“ publikačného výstupu . Súčasťou študijného programu je aj dizertačná skúška s obhajobou výskumného zámeru a záverečná obhajoba dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent tretieho stupňa študijného programu Sociálna práca dokáže vedecky naformulovať výskumný problém, dokáže zhromažďovať, triediť a využívať získané odborné znalosti. Na základe získaných informácií vie  zvoliť a použiť relevantnú metodológiu výskumu k zadanej vedeckej téme. Vedomosti absolventa majú interdisciplinárny charakter, pomocou ktorých participuje na rozvoji aplikovanej vednej disciplíny sociálnej práce. Absolvent doktorandského štúdia odboru sociálna práca má osvojené zásady vedeckej práce, vie samostatne riešiť vedecké úlohy, vie formulovať problém, projektovať a realizovať základný a aplikovaný výskum v sociálnej práci, analyzovať a interpretovať získané dáta, vie tiež napísať výskumnú správu. Absolvent je schopný koncipovať a spracovávať rozsiahly odborný či vedecký text a samostatne prezentovať dosiahnuté výskumné výsledky, viesť diskusiu v odbore na vedeckej úrovni, dokáže publikovať svoje vedecko-výskumné činnosti a obhájiť ich výstupy pred odbornou verejnosťou, je kompetentný spolupracovať s odborníkmi z iných vedných odborov, dokáže hľadať nerutinné riešenia problémov z oblasti sociálnej práce na základe ich analýzy, je schopný aplikovať teoretické koncepty na oblasť sociálnej práce. Všetko v súlade s profesionálnou etikou.

Absolventi doktorandského štúdia odboru sociálna práca sa uplatňujú ako vedecko-výskumní pracovníci v základnom a aplikovanom výskume, koncepční pracovníci a analytici v štátnej správe, samospráve, v neziskových organizáciách  a v inštitúciách zaoberajúcimi sa sociálnymi problémami na úrovni lokálnej, celorepublikovej a medzinárodnej. Absolventi tretieho stupňa štúdia odboru sociálna práca sa tiež uplatňujú ako pedagógovia na vysokých školách. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru sociálna práca,  ako aj absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený Vedeckou radou FZaSP TU. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený Vedeckou radou FZaSP TU. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom. Podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky v stanovenom termíne. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 • životopis,
 • overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 • overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 • projekt k téme dizertačnej práce,
 • pri externom štúdiu súhlas so znášaním finančných nákladov za štúdium,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie 40 €
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť, jazykovú skúšku.  

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pozostáva zo skúšky z odborných predmetov vrátane predstavenia projektu dizertačnej práce a odbornej diskusie o ňom, súčasťou ktorého sú aj metodologické otázky plánovaného výskumu a skúšky zo svetového jazyka (anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka).

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.

O výsledku prijímacieho konania sa spíše protokol a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia. Tento protokol predloží predseda prijímacej komisie dekanovi fakulty v deň konania prijímacích skúšok. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní odo dňa konania prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pozostáva zo skúšky z odborných predmetov vrátane predstavenia projektu dizertačnej práce a odbornej diskusie o ňom, súčasťou ktorého sú aj metodologické otázky plánovaného výskumu a skúšky zo svetového jazyka (anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka).

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.

O výsledku prijímacieho konania sa spíše protokol a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia. Tento protokol predloží predseda prijímacej komisie dekanovi fakulty v deň konania prijímacích skúšok. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní odo dňa konania prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť uchádzača pre doktorandský študijný program. Prijímacia skúška sa skladá z nasledovných súčastí v poradí:

1. Písomná skúška z cudzieho jazyka

 • vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač v prihláške na štúdium, pričom podľa výsledkov testu  si komisia môže následne uplatniť právo na vedenie pohovoru v rámci prezentácia a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce v danom jazyku
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

 2. Ústny pohovor zameraný na vedomosti z oblasti odboru

 • pohovor je zameraný na zistenie predpokladov uchádzača pre úspešný vstup do doktorandského štúdia, pričom témy a okruhy otázok ústneho pohovoru sú zverejnené na webe fakulty - http://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

3.  Prezentácia a diskusia k projektu a k téme dizertačnej práce

 • uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou, pričom stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov
 • komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 150 bodov

Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených Vedeckou radou FZaSP TU  je dostupný na webe FZaSP TU - http://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov

4. Iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti

 • napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 30 bodov

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov. Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2022 - 01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 09:34

Upozorniť na neaktuálne údaje