Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra

Vymedzené ciele a obsahové jednotky, resp. ich naplnenie  zároveň určujú profil absolventa. Absolvent doktorandského štúdia študijného programu slavistika – rusínsky jazyk a literatúra:

 • osvojí si najnovšie poznatky z naznačených obsahových okruhov dané najmä zameraním jeho dizertačnej práce,

 • osvojí si základy samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a formulovania a riešenia problémov,

 • vytvorí si návyky systematického sledovania najnovšej vedeckej produkcie vo svojej oblasti, a to aj v cudzom jazyku (najmä angličtine) a prostredníctvom rozličných zdrojov,

 • osvojí si návyky dopĺňania svojich vedomostí formou celoživotného vzdelávania,

 • naučí sa spracúvať, publikovať a inými metódami prezentovať vedecké výsledky a šíriť jazykovedné a literárnovedné poznatky popularizačnou formou pre širokú verejnosť,

 • bude pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej školeUplatnenie absolventov

Úroveň absolventa doktorandského študijného programu slavistika rusínsky jazyk a literatúra je daná kvalitným zvládnutím stanovených požiadaviek tak na študijno-pedagogickú, ako aj na vedecko-tvorivú zložku štúdia. Absolvent je schopný vstúpiť do konkurenčného (aj zahraničného) vedeckého aj pedagogického prostredia, je schopný nadviazať vedecké a vedecko-pedagogické kontakty, zapájať sa do tímovej práce, vstupovať do grantových projektov na úrovni domácich i medzinárodných organizácií. Je pripravený na vysokoškolskú pedagogickú činnosť v oblasti rusinistiky a slavistiky. Zároveň je pripravený prepojiť teoretické poznatky s praktickými aktivitami a prezentovať výsledky vlastných výskumov a súčasného vývinu vedného a študijného odboru vo verejnej komunikácii, ako aj pri vstupe do konkrétnej redakčnej, publikačnej, editorskej, prekladateľskej, masmediálnej, marketingovej či širšej vedeckej a kultúrnej praxe.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Rámcové podmienky prijímacieho konania sú určené Študijným poriadkom Prešovskej univerzity, špecifické podmienky predpokladajú u uchádzačov prehĺbené poznatky z jazykovedy prevyšujúce úroveň štátnej skúšky na magisterskom stupni a rigoróznej skúšky v širšom slavistickom kontexte a to:

 • z porovnávacej gramatiky slovanských jazykov

 • z gramatiky súčasného rusínskeho spisovného jazyka

 • z dejín a vývinu rusínskeho jazyka

 • z dejín rusínskej literatúry

 • z teórie umeleckého textu

 • z literárnej komparatistiky

  Prijímacia skúška má charakter rozpravy a jej súčasťou je predstavenie výskumnej problematiky viažucej sa na tému budúcej dizertačnej práce. Všeobecným predpokladom sú znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka overené formou pohovoru. Vítaná je akákoľvek vedecká alebo odborná publikačná činnosť uchádzača s jazykovednou, literárnovednou tematikou, resp. umelecká publikačná činnosť.Doplňujúce informácie

Adresa na zaslanie prihlášky:        
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry
Ul. 17. novembra 15
080 01  Prešov

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa. Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove. Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium

 

 1. V prihláške na doktorandské štúdium sa uvedú najmä tieto informácie:

 1. uchádzač zo Slovenskej republiky: meno, priezvisko, tituly, rodné číslo, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu,

 2. uchádzač – cudzinec: meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, miesto a štát narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu, pohlavie, miesto pobytu v Slovenskej republike, národnosť, štátne občianstvo, číslo pasu,

 3. vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

 4. zvolenú formu doktorandského štúdia.

 1. K prihláške uchádzač okrem ďalších náležitostí definovaných zákonom priloží:

 1. životopis;

 2. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

 3. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach;

 4. projekt dizertačnej práce so súhrnom v anglickom jazyku, ktorého rozsah a ďalšie náležitosti určuje rektor alebo riaditeľ.Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 1. K prihláške uchádzač okrem ďalších náležitostí definovaných zákonom priloží:

 1. životopis;

 2. úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

 3. súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach;

 4. projekt dizertačnej práce so súhrnom v anglickom jazyku, ktorého odporúčaný rozsah je 9 000 znakov vrátane medzier (5 normostrán). V projekte dizertačnej práce sa uvádza aj zoznam bibliografických odkazov. Uchádzačom odporúčame pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovať školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.Forma prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa so zameraním na slovanské jazyky a literatúry. Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove. Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

 

Forma prijímacieho konania

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce. Prijímacie skúšky vykonajú uchádzači zo zvoleného odboru a jedného  cudzieho  jazyka.  Uchádzač  si  vyberá  jeden  cudzí  jazyk  z ponuky štyroch svetových jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). V prípade, že uchádzač úspešne absolvoval štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka v rámci vysokoškolského štúdia, prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka nevykonáva.

 

Absolventi vysokej školy v akademickom roku 2020/2021, ktorí nebudú mať ku dňu uzávierky prihlášok vystavený diplom, prinesú ho na prijímací pohovor alebo priložia k prihláške potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce, vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty.

Žiadosti, ktoré budú doručené po termíne uzávierky, resp. nebudú mať požadované náležitosti, nebudú akceptované.

Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači získať na webovej stránke univerzity  (http://www.unipo.sk), na stránke Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry CJKNM (http://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/vzdelavacia-cinnost/) a na Oddelení vedy, umenia a akreditácie PU v Prešove.

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Alica Wietoszewová (urjk@unipo.sk)

051/756 31 89

PaedDr. Mária Berezovská (maria.berezovska@unipo.sk)

051/756 31 91 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 29.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 200 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

Variabilný symbol:     184203

Konštantný symbol:   0308

 

Cudzinci:                   

Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503

BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

 

Adresa:                     

Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomický útvar

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 2
 • Kód programu: 100788
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 3.
 • Dĺžka štúdia: 5
 • Metóda štúdia: Kombinovaná
 • Titul absolventov: PhD.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský, Rusínsky

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:18

Upozorniť na neaktuálne údaje