Slavistika - rusínsky jazyk a literatúra

Uplatnenie absolventov

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Požadované prílohy k prihláške na doktorandské štúdium

K prihláške uchádzač okrem ďalších náležitostí definovaných zákonom priloží:

a)     životopis;

b)    úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

c)     súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach;

d)    projekt dizertačnej práce so súhrnom v anglickom jazyku, ktorého odporúčaný rozsah je 9 000 znakov vrátane medzier (5 normostrán). V projekte dizertačnej práce sa uvádza aj zoznam bibliografických odkazov. Uchádzačom odporúčame pred výberom témy dizertačnej práce kontaktovať školiteľa, ktorý vypisuje vybranú tému dizertačnej práce.

Absolventi vysokej školy v akademickom roku 2023/2024, ktorí nebudú mať ku dňu uzávierky prihlášok vystavený diplom, prinesú ho na prijímací pohovor alebo priložia k prihláške potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce, vystavené študijným oddelením príslušnej fakulty.  Žiadosti, ktoré budú doručené po termíne uzávierky, resp. nebudú mať požadované náležitosti, nebudú akceptované.

Informácie o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia môžu uchádzači získať na webovom sídle Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry CJKNM (http://www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urjk/vzdelavacia-cinnost/).

Kontaktné osoby:

Mgr. Alica Wietoszewová (urjk@unipo.sk)

051/756 31 89

PaedDr. Mária Berezovská (maria.berezovska@unipo.sk)

051/756 31 91Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa so zameraním na slovanské jazyky a literatúry. Uchádzač sa prihlasuje na tlačive Prihláška na doktorandské štúdium ŠEVT s požadovanými prílohami, ktoré posiela na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Centra jazykov a kultúr národnostných menšín Prešovskej univerzity v Prešove, alebo využije elektronickú prihlášku s požadovanými prílohami. Výpis výsledkov magisterského štúdia sa prikladá vo forme dodatku k diplomu (v takomto prípade nie je potrebné vypisovať tabuľku Výpis výsledkov magisterského štúdia na s. 2 v prihláške).

Podmienky prijatia uchádzača na štúdium:

Rámcové podmienky prijímacieho konania sú určené Študijným poriadkom Prešovskej univerzity, špecifické podmienky predpokladajú u uchádzačov prehĺbené poznatky z jazykovedy prevyšujúce úroveň štátnej skúšky na magisterskom stupni a rigoróznej skúšky v širšom slavistickom kontexte a to:

-          z porovnávacej gramatiky slovanských jazykov,

-          z gramatiky súčasného rusínskeho spisovného jazyka,

-          z dejín a vývinu rusínskeho jazyka,

-          z dejín rusínskej literatúry,

-          z teórie umeleckého textu,

-          z literárnej komparatistiky.

 

Forma prijímacieho konania

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektu dizertačnej práce. Prijímacie skúšky vykonajú uchádzači zo zvoleného odboru a jedného  cudzieho  jazyka. 

Všeobecným predpokladom sú znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka overené formou pohovoru. Uchádzač  si  vyberá  jeden  cudzí  jazyk  z ponuky štyroch svetových jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk). V prípade, že uchádzač úspešne absolvoval štátnu skúšku z vybraného cudzieho jazyka v rámci vysokoškolského štúdia, prijímaciu skúšku z cudzieho jazyka nevykonáva.

 

 Forma prijímacej skúšky

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 27.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 200 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503

Variabilný symbol:     184203

Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                   

Platobná inštitúcia: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503

BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa:                     

Prešovská univerzita v Prešove

Ekonomický útvar

Ul. 17. novembra 15

080 01 Prešov

 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2024/2025
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 2
 • Kód programu: 100788
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 3.
 • Dĺžka štúdia: 5
 • Metóda štúdia: Kombinovaná
 • Titul absolventov: PhD.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský, Rusínsky

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2024 12:09

Upozorniť na neaktuálne údaje