Robotika a kybernetika

Profil študijného programu Robotika a kybernetika je zostavený tak, aby absolventi získali kvalitné bakalárske vzdelanie založené na poznatkoch teórie kybernetiky a informatiky, ale aj matematiky a fyziky. Predmety programu uvedú študentov do problematiky robotiky a kybernetiky tak, že zvládnu riešiť úlohy: • navrhovania, konštruovania a riadenia mobilných robotických zariadení, • prevádzkovania a programovania špičkových priemyselných robotov a manipulátorov, • riadenia procesov v rôznych oblastiach ako sú výroba, dopravná a energetická infraštruktúra, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, mobilné aplikácie a pod., • navrhovania a programovania priemyselných riadiacich systémov a iných inteligentných zariadení, • programovania a nasadzovania sieťových riadiacich systémov na báze špičkových komunikačných a softvérových technológií, • umelej inteligencie, telemedicíny a biokybernetiky.

Uplatnenie absolventov
Požadované a získané vedomosti, schopnosti a zručnosti zabezpečujú absolventom uplatnenie na trhu práce pre absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia a predovšetkým úspešné pokračovanie v štúdia v študijných programoch druhého stupňa akreditovaných v odboroch Kybernetika alebo Automatizácia, ako aj v príbuzných ako je napr. Aplikovaná informatika. Absolventi sa na trhu práce uplatnia všade, kde sa využije ich príprava z prírodovedného základu štúdia, vedomosti z oblasti informatiky, oblasti systémov riadenia, z oblasti robotických systémov. Absolvent nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky riadiacich a informačných technológií pre priemysel, domácnosti, verejnú správu, zdravotníctvo a prakticky všetky oblasti života

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=4430Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Zdravotne postihnutí študenti sa v prípade potreby môžu obrátiť na Pedagogické oddelenie fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška nie je  • Deň otvorených dverí

    24.10.2018

  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.01.2020 - 30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
207


Prílohy
  • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 01.06.2020 13:03

Upozorniť na neaktuálne údaje