Robotika a kybernetika

Profil študijného programu Robotika a kybernetika je zostavený tak, aby absolventi získali kvalitné bakalárske vzdelanie založené na poznatkoch teórie kybernetiky a informatiky, ale aj matematiky a fyziky. Predmety programu uvedú študentov do problematiky robotiky a kybernetiky tak, že zvládnu riešiť úlohy: • navrhovania, konštruovania a riadenia mobilných robotických zariadení, • prevádzkovania a programovania špičkových priemyselných robotov a manipulátorov, • riadenia procesov v rôznych oblastiach ako sú výroba, dopravná a energetická infraštruktúra, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, mobilné aplikácie a pod., • navrhovania a programovania priemyselných riadiacich systémov a iných inteligentných zariadení, • programovania a nasadzovania sieťových riadiacich systémov na báze špičkových komunikačných a softvérových technológií, • umelej inteligencie, telemedicíny a biokybernetiky.

Uplatnenie absolventov
Požadované a získané vedomosti, schopnosti a zručnosti zabezpečujú absolventom uplatnenie na trhu práce pre absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia a predovšetkým úspešné pokračovanie v štúdia v študijných programoch druhého stupňa akreditovaných v odboroch Kybernetika alebo Automatizácia, ako aj v príbuzných ako je napr. Aplikovaná informatika. Absolventi sa na trhu práce uplatnia všade, kde sa využije ich príprava z prírodovedného základu štúdia, vedomosti z oblasti informatiky, oblasti systémov riadenia, z oblasti robotických systémov. Absolvent nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky riadiacich a informačných technológií pre priemysel, domácnosti, verejnú správu, zdravotníctvo a prakticky všetky oblasti života

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2021-2022.html?page_id=3759Doplňujúce informácie

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Podanie prihlášky na štúdium

    03.01.2022 - 01.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
195


Aktuálny počet podaných prihlášok:
304


Prílohy
  • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje