Robotika a kybernetika

Profil študijného programu Robotika a kybernetika je zostavený tak, aby absolventi získali kvalitné bakalárske vzdelanie založené na poznatkoch teórie kybernetiky a informatiky, ale aj matematiky a fyziky. Predmety programu uvedú študentov do problematiky robotiky a kybernetiky tak, že zvládnu riešiť úlohy: • navrhovania, konštruovania a riadenia mobilných robotických zariadení, • prevádzkovania a programovania špičkových priemyselných robotov a manipulátorov, • riadenia procesov v rôznych oblastiach ako sú výroba, dopravná a energetická infraštruktúra, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, mobilné aplikácie a pod., • navrhovania a programovania priemyselných riadiacich systémov a iných inteligentných zariadení, • programovania a nasadzovania sieťových riadiacich systémov na báze špičkových komunikačných a softvérových technológií, • umelej inteligencie, telemedicíny a biokybernetiky.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií. Vie využívať metódy a prostriedky riadiacich a informačných technológií pre priemysel, domácnosti, verejnú správu, zdravotníctvo a prakticky vo všetkých technických oblastiach života. Je pripravený pokračovať v štúdiu na druhom stupni v programoch akreditovaných v študijnom odbore Kybernetika.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.stuba.sk/ako-zacat-studovat/podmienky-prijatia/podmienky-prijatia-na-bc.-studium.html?page_id=3759Doplňujúce informácie

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2024 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    03.06.2024 - 04.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
420


Aktuálny počet podaných prihlášok:
621


Prílohy
  • vysvedčenia za 2. a 3. ročník 4-ročnej školy (papierová forma)
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 22.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje