Riadiace systémy vo výrobnej technike

Obsah a formy vzdelávania majú za cieľ naučiť absolventa princípom vedeckej práce, formulovať problémy v oblasti riadiacich systémov vo výrobnej technike a tiež spôsobom ich riešenia. Tento cieľ sa dosiahne vedením študentov k systematickej práci s odbornou literatúrou, účasťou na experimentálnych prácach, analýzou získaných experimentálnych výsledkov, vyvodzovaním záverov a hľadaním ciest na realizáciu získaných poznatkov v ďalšom rozvoji vedy a praxe.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa VŠ je:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa VŠ

- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na základe uvedeného bodového hodnotenia:

 

     „Riadiace systémy vo výrobnej technike“

    

-          Automatizácia technologických procesov                                              20 b

-          Informačné systémy                                                                         20 b

-          Fyzika                                                                                             20 b

-          Svetový jazyk (v písomnej forme)                                                       20 b

-          Svetový jazyk (ústna forma pohovoru v odbornej terminológii

týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce)                                              20 b

-          Študijný priemer počas 1. a 2. stupňa VŠ:

za rozsah 1,00 – 1,50                                                                                    20 b

za rozsah 1,51 – 2,00                                                                                    10 b

-          Publikačnú činnosť zohľadní príslušná komisia                  10 bDoplňujúce informácie

a)  uchádzači o štúdium z TF SPU v Nitre:

-          životopis,

-          kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          výpis známok  a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),

-          údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

-          tézy k zvolenej téme /www.tf.uniag.sk, štúdium – doktorandské štúdium – témy dizertačných prác/,

-          prehľad publikačnej činnosti,

-          doklad o úhrade poplatku.

 

b)  uchádzači o štúdium z iných vysokých škôl:

-          životopis,

-          overená kópia diplomu z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa vysokoškolského štúdia,

-          výpis známok  a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (1. stupeň VŠ a 2. stupeň VŠ),

-          údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme štúdia, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných predpisov, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

-          tézy k zvolenej téme /www.tf.uniag.sk, štúdium – doktorandské štúdium – témy dizertačných prác/,

-          prehľad publikačnej činnosti,

-          doklad o úhrade poplatku,

-          v prípade, že uchádzač o štúdium absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, je povinný predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané uznanou vysokou školou v SR alebo MŠVVaŠ SR v zmysle zákona. 422/2015 Z. z.

 

Adresa pre posielanie prihlášok:    Študijné oddelenie

                                                           TF SPU v Nitre

                                                           Ing. Renáta Záhorská, PhD.

                                                           Tr. A. Hlinku 2

                                                           949 76  NitraKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Maros.Korenko@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,
 • osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v stanovenom termíne,
 • úspešné absolvovanie prijímacieho konania (prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov),
 • v špecifických prípadoch  (napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich predpisov, zahraniční študenti a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie
  zo strany predsedu príslušnej odborovej komisie.


Forma prijímacej skúšky

Písomná, ústnaTesty

Svetový jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  23.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS) 103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku
2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

o        IBAN: SK4081800000007000066247

o        BIC/SWIFT: SPSRSKBA

o        konštantný symbol (KS) 0558

o        variabilný symbol (VS) 103900

o        špecifický symbol (ŠS)  103900721

o        správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,    Trieda A. Hlinku  2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom  s identifikáciou Vašej platby.

Doklad o úhrade poplatku priložte k prihláške!

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 15.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje