Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia študijného programu disponujú znalosťami a zručnosťami zo všeobecného manažmentu, ktoré sú založené na moderných, vedecky overených poznatkoch a praxi najlepších svetových a domácich podnikov. Absolventi sa okamžite po ukončení štúdia môžu uplatniť na junior-manažérskych pozíciách a po určitom čase sa môžu premiestniť na vyššie stupne riadenia. Môžu riadiť funkčné časti podniku: ekonomika a financie, marketing a predaj, výroba a logistika, plánovanie a stratégia. Absolventi 2. stupňa v tomto odbore sa budú môcť uplatniť na medzinárodnom trhu. Absolvent sa stane všeobecným manažérom, ktorý koordinuje a integruje aktivity, má autoritu v rozhodovaní a profesionálne vedie podnik s cieľom dosiahnuť vytýčený cieľ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v ľubovoľnom odbore z podskupiny študijných odborov 3.3 Ekonómia a manažment alebo v študijnom odbore 8.1.1 Cestovný ruch.

Ďalšou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami - štruktúrovaný životopis, notárom overená fotokópia diplomu a vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky (len v prípade absolventov iných vysokých škôl) a fotokópia dodatku k diplomu - najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.

Podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je tiež dokladovanie schopnosti komunikácie v maďarskom alebo slovenskom jazyku.

Poradie prijatých uchádzačov o štúdium bude vytvorené na základe váženého aritmetického priemeru známok z ich vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky. V prípade rovnosti poradia uchádzačov rozhoduje vážený aritmetický priemer ich známok z celého bakalárskeho štúdia.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje §33-35 a §39 zákona č. 422/2015. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na II. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na druhý stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.04.2022 - 30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – korcsmarose@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 13.04.2022 18:57

Upozorniť na neaktuálne údaje